Digitaalinen transfor­maa­tio energia-alal­la: moderni talousjoh­ta­mi­nen

Yhteiskunnalliset tarpeet ajavat voimakkaasti energia-alaa kehittymään. Energia-alan suuret muutokset eivät tapahdu itsestään, vaan niiden voimaksi tarvitaan aiempaa yhtenäisempää liiketoiminnan johtamista. Kun paine kehittymiseen on kova, on myös järjestelmien tuettava energiayritystä tehokkaammin uudistumisessa. Lue, miten moderni talousjohtaminen tukee energiayrityksen matkaa muutokseen.

digitaalinen-transformaatio-energia-alalla-moderni-talousjohtaminen.jpg

Tavoitteena liiketoi­min­nan jatkuva kehittäminen

Energia-ala on toimialana sitoutunut infrastruktuurin kehittämiseen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen, edistämiseen. Jotta energiayritys voi vastata toimialaa koskeviin vaatimuksiin, tulee sen kehittää jatkuvasti omaa liiketoimintaansa. Esimerkiksi irrallisista järjestelmistä johtuvien datasiilojen purkaminen ja modernien ratkaisujen, kuten automaation, tekoälyn ja tiedolla johtamisen, hyödyntäminen osana kokonaisuutta tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia energiayhtiön liiketoiminnan tehostamiseen.

Talouden johtaminen on tässä muutoksessa avainasemassa. Talous yhdistyy yrityksen kaikkiin toimintoihin, ja talousjohtaja vie strategisessa roolissaan yrityksen kehitystä vahvasti eteenpäin. Lue alta kolme tärkeää kulmakiveä siihen, miten talousjohtamisella voidaan tukea energiayrityksen kehittymistä.

 

Tärkeät kulmakivet energia-alan moderniin talouden johtamiseen

1. Varmista prosessit, jotka tukevat reaaliai­kais­ta raportointia

Energia-alalla yrityskokonaisuuteen voi sisältyä useita juridisia yhtiöitä ja niiden investointiprojekteja. Tästä syystä talousjohtajan tulee voida tarkastella taloutta yksittäisten toimintojen lisäksi myös kokonaisnäkymän tasolla.

Luotettava ja reaaliaikainen data, yhdessä standardien prosessien kanssa, on edellytys sille, että talousjohtaja voi hallita kokonaisuutta eri yhtiöiden, projektien ja sisäisten toimintojen välillä. Moderni ERP-järjestelmä talousjohtajan työkaluna tukee reaaliaikaiseen dataan perustuvaa taloushallintoa ja raportointiprosessia. Sen avulla talousjohtaja voi toteuttaa energiayrityksen raportointia oikea-aikaisesti ja nopeasti. Se mahdollistaa myös taloustoimintojen skaalautumisen, mikä on ensiarvoisen tärkeää yrityksen kasvaessa tai kansainvälistyessä.

2. Tehosta talousjoh­ta­mis­ta tiedolla johtamisen ja automaation avulla

Energia-alalla on suuri kysyntä tiedolla johtamiselle, jonka halutaan tuovan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Tiedolla johtaminen auttaa talousjohtajaa resurssien suuntaamisessa raporttien laadinnasta datan analysointiin ja ennusteisiin, ja sitä kautta johdon tukemiseen päätöksenteossa ja tulevaisuuden suuntaamisessa. Tiedolla johtamisen teknologiat ovatkin avainasemassa talousjohtajan vahvemmassa roolissa dataan perustuvan strategisen näkemyksen tuottajana.

Moderni taloushallinto on yhä tarkemmin suunniteltu kokonaisuus, jossa on tärkeä hyödyntää kasvavassa määrin myös automaatiota. Sen avulla voidaan automatisoida talouteen kuuluvia manuaalisia tehtäväkokonaisuuksia, jolloin säästetään talousasiantuntijoiden työaikaa ja vähennetään virheiden mahdollisuutta. Raportoinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi yhden kirjauksen periaatetta, jolloin data monistuu laajasti useille raporteille.

3. Toteuta näkymä pitkän aikavälin projekti-inves­toin­tei­hin

Energia-alan projektit voivat käsittää kaikkea pienten yksittäisten sähköliittymien asennusten ja suurten ydinvoimalarakentamiseen liittyvien projektien välillä. Projektit ovat tyypillisesti useiden vuosien mittaisia ja yhdistyvät laskutuksen ja raportoinnin osalta talouteen. Energiayritysten onkin tärkeä saada pitkän aikavälin näkymä siihen, millaiset vaikutukset projekti-investoinneilla on koko yrityksen tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Moderni ERP-järjestelmä lisätoiminnallisuuksineen tarjoaa talousjohtajalle mahdollisuuden tarkastella dataa pitkällä aikavälillä.

Jotta energiayhtiö voi johtaa projekteja ja sen taloustoimintoja tehokkaasti, on sen tärkeä saada näkymä myös esimerkiksi käyttöomaisuuden hallintaa (Asset Management) koskeviin suunnitelmiin. Käyttöomaisuuden hallinta on keskeinen osa energiayhtiöiden toimintaa, mitä on tärkeää tarkastella talouden lisäksi myös kunnossapidon näkökulmasta. Uusia hankintoja tai omaisuuden huoltoa koskevat investointisuunnitelmat onkin hyvä olla mukana esimerkiksi seuraavaa viittä vuotta koskevissa talouden ennusteissa. Näin voidaan ennakoida esimerkiksi käyttöomaisuuden poistojen kertymistä ja kulujen jaksottamista eri vuosille. Lue Asset Managementista osana modernia toiminnanohjausta.

 

Moderni ERP-järjes­tel­mä on joustava ja kokonaisval­tai­nen

Edellä kuvasimme, kuinka energiayritysten moninaiset tarpeet ja tulevaisuuden laajeneva palveluvalikoima edellyttävät operatiivisilta järjestelmiltä muokattavuutta sekä huolellisesti suunniteltua analytiikkaa. Toimialan kehitys tulee vaatimaan yritykseltä aiempaa tehokkaamman ja yhtenäisemmän järjestelmäkokonaisuuden, joka palvelee laajaa käyttäjäryhmää.

Kumppaninasi rakennamme ERP-kokonaisuuden, jossa yhdistämme modernin toiminnanohjausjärjestelmän yrityksellesi ja energiatoimialalle tärkeiden lisätarpeiden kanssa.

Kun ERP-järjestelmässä huomioidaan yrityksellesi tärkeät käyttötarpeet, kuten projekti- ja käyttöomaisuuden hallinta, tiedolla johtaminen ja automaation hyödyntäminen, saa yrityksesi parhaat työkalut uudenlaisen kilpailuedun rakentamiseen.

 

Lisätietoa:

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.