Lisää läpinäky­vyyt­tä ja tuottavuutta projekteihin – Dynamics 365 projektiliike­toi­min­nan kehittämisen tukena

Projektiliiketoiminnan ytimessä on resurssien hallinta. Riippumatta siitä, onko kyseessä täysin palvelupohjainen vai tuotelähtöinen projektiliiketoiminta, projektien tehokkaassa läpiviennissä tulee olla varmuus siitä, että tarvittavat resurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Projektiliiketoiminta tarvitsee läpinäkyvyyttä toimiakseen tehokkaasti. Fellowmind tarjoaa tehokkaan ratkaisukokonaisuuden, joka pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -ratkaisuihin.

Lisää läpinäky­vyyt­tä ja tuottavuutta projekteihin – Dynamics 365 projektiliike­toi­min­nan kehittämisen tukena

Projektitoimin­nal­li­suut­ta tukevia ominaisuuksia

Projektiliiketoiminta on edelleen pitkälti toimitusketjun hallintaa – projektien sujuvan läpiviennin takaamiseksi on tärkeää, että projektiin tarvittavat resurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. On myös tärkeää, että toimitustilaukset saadaan linkitettyä oikeille projekteille.

Microsoftin Dynamics 365 -tuoteperheen ratkaisut tarjoavat projekteille tärkeät ominaisuudet osana ERP-järjestelmää, kuten:

  • taloushallinnolliset ominaisuudet

  • tuntikirjaukset

  • nimiketapahtumat

  • osatuloutukset

Yhtenäisen kokonaisratkaisun avulla toimitusketjun hallinnan kannalta tärkeät tiedot päätyvät suoraan kirjanpitoon.

Vertikaali­rat­kai­sut tuovat projektitoimin­nal­li­suu­det tehokkaasti osaksi ERP-ympä­ris­töä

Tarjoamamme vertikaaliratkaisut on rakennettu tukemaan Microsoft Dynamics 365 -tuoteperheen projektiliiketoiminnan ominaisuuksia ja tuomaan lisätyökaluja toiminnan tehostamiseen ja hallinnointiin, kuten projektien työrakenteeseen, aikatauluttamiseen ja visuaaliseen suunnitteluun. Projektiliiketoiminnan ymmärtäminen ja parhaiden kokonaisratkaisujen tarjoaminen asiakkaidemme tarpeisiin on asiantuntijoidemme ja yrityksemme vahvuus. Jos haluat kuulla lisää toiminnanohjausratkaisua tukevista projektiliiketoiminnan lisäarvoratkaisuista, ota yhteyttä, niin kerromme sinulle mielellämme lisää.

Lisää läpinäky­vyyt­tä sekä tehoa resurssoin­tiin

Mitä suuremmaksi yrityksen toiminta kasvaa, sitä tärkeämpää on, että yrityksellä on käytössään työkalut, jotka tukevat datan läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Pelkillä Exceleiden hallinnalla ja erillisillä projektiohjelmistoratkaisuilla talouden ja toimitusketjunhallinnan näkymät on haastavaa tuoda yhteen, mikä vaikeuttaa siten esimerkiksi resurssoinnin tehostamista. Myös toimitusvarmuus kärsii, mikäli projektikuormitusten ja niihin tarvittavien resurssien hallinta eivät ole suoraan yhteydessä keskenään.

Dynamics 365 Finance ja Supply Chain Management sekä Dynamics 365 Business Central liittävät projektiliiketoiminnan kannalta keskeisen integroidun talouden ja toimitusketjun hallinnan osaksi ERP-järjestelmän perustoimintoja. Kun projektien toiminta saadaan osaksi ERP-näkymää, voidaan sekä fyysisten resurssien toimitusketjun hallintaa että projektin läpivientiin tarvittavien aika- ja henkilöresurssien käyttöä tehostaa.

Integroitu talous tuo myös laskutukset ja transaktiot osaksi projektinäkymää, mikä helpottaa projektin kannattavuuden ja onnistumisen arviointia selkeillä mittareilla. Kun tämä näkymä viedään vielä osaksi esimerkiksi Power BI -raportointiratkaisua, on yrityksellä käytössään luotettavat ja reaaliaikaiset mittarit projektiliiketoiminnan onnistumisen seurantaan. Mahdollisiin poikkeustilanteisiin (kuten yllättäviin keskeytyksiin tai peruuntuneisiin projekteihin) voidaan reagoida välittömämmin ja tarvittaessa uudelleenohjata resursseja niille projekteille, joissa niille on tarvetta. Lisäksi on tärkeää huomioida yrityksestä riippumattomat viivästykset, kuten resurssien toimitusviivästykset. Jos projektin läpivienti viivästyy puuttuvan resurssin tai nimikkeen vuoksi, tulee yrityksen pystyä reagoimaan muuttuneeseen läpivientiaikatauluun ja viestiä aiheesta sekä projektiin sidotuille tiimeille että loppuasiakkaalle ajoissa.

Läpinäkyvyys on merkittävässä roolissa projektien kokonaisuuden hallintaa ja se auttaa tuomaan kaikki vaiheet jo tarjouksen laatimisesta osaksi projektin tehokasta läpivientiä. Kun hinnoittelu on rakennettu osaksi ratkaisua ja kaikki projektin tiedot jo hinnoittelusta lähtien sidotaan osaksi projektin kokonaisnäkymää, voidaan kokonaisprojektin laajuutta ja tarjousta lähteä arvioimaan aina siihen kuuluvien töiden ja nimikkeiden tasolta. Parhaimmillaan tämän ansiosta yritys voi hyödyntää tarjousvaiheen suunnitelmaa pohjana itse projektin läpiviennissä.

Intercompany management – kaikki irti kansainvä­li­sen yrityksen kapasitee­tis­ta ja resursseista

Miten yrityksen projekteja hallinnoidaan tehokkaasti, kun projektin eri vaiheiden suoritusvastuut jakautuvat yrityksen eri maiden osastojen välillä? Miten varmistetaan, ettei eri maiden työ- ja resurssikustannukset vaikuta vääristävästi projektin kannattavuuslaskentaan?

Kansainvälisillä projektiorganisaatioilla on erittäin yleistä, että projektin läpiviennin eri vaiheet sijoittuvat eri maiden toimipisteisiin, jotka ovat usein erikoistuneet projektin läpiviennin eri vaiheisiin. Suunnittelu voi tapahtua esimerkiksi eri maassa kuin fyysisen projektitoimituksen osien valmistus, jonka lisäksi kokoaminen voi taas sijoittua eri toimipisteeseen kuin osien valmistus. Tällöin on tärkeää saada näkymä siihen, mitkä ovat projektin kokonaiskustannukset huomioiden eri toimipisteiden kustannukset ja ajalliset resurssit.

Intercompany management tuo kaikki projektiin kuuluvat tuntikirjaukset, toimitukset ja materiaalit osaksi yhtä kokonaisvaltaista projektinäkymää, joissa projekti merkitään toimitusmaan alaisuuteen ja muiden osastojen tekemiä työvaiheita käsitellään niin sanotusti sisäisenä kauppana. Tämän ansiosta yritys pystyy myös tehokkaammin analysoimaan sitä, miltä toimipisteeltä mitäkin projektivaihetta on kannattavaa tilata - ja siten hyödyntämään globaalin organisaation resursseja merkittävästi tehokkaammin. Pääperiaatteena on, että yritys pystyy hyödyntämään resurssejaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla samalla, kun se kerryttää yhtenäistä tietoa projektitoimitukseen liittyvistä kuluista.

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä ja kysyä aiheesta lisää asiantuntijoiltamme. 

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.