Digitaalinen transfor­maa­tio energia-alal­la: Enemmän järjestelmäkoko­nai­suuk­sia, vähemmän datasiiloja

Energia-alalla digitalisaatio on alkanut jo hyvän aikaa sitten, mutta muiden toimialojen tavoin sekin kamppailee toimialalleen ominaisen teknologisen kehityskaaren kanssa. Sen itsearviointi asettaa yrityksille usein liiketoiminnallisia haasteita, kun kilpailukykyä, toimintavarmuutta ja tehokkuutta haetaan digitalisaation kautta - esimerkiksi automaatioprosesseista. Automatisaation ja aidon 360-näkymän rakentaminen yrityksen liiketoimintaan vaatii kuitenkin yhtenäistä ja luotettavaa dataa, joka ei jää lukuisten eri ratkaisujen luomiin datasiiloihin.

digitaalinen-transformaatio-energia-alalla-enemman-jarjestelmakokonaisuuksia-vahemman-datasiiloja.jpg

Aiemmat artikkelimme energia-alan digitaalisesta transformaatiosta toimivat osaltaan pohjustuksena tälle artikkelille – yrityksen yhtenäinen liiketoiminta-alusta toimii energia-alan yrityksen tehokkaan toiminnan pohjana ja se vastaa myös niihin energia-alan tarpeisiin, joita sille asetetaan osana valtioiden infrastruktuuria. Tiedolla johtaminen sen sijaan mahdollistaa energia-alan liiketoiminnan ohjaamisessa ja oikeiden päätösten ajoittamisessa, trendien ennustamisessa sekä asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämisessä ja oikea-aikaisen palvelun tukemisessa.

Tässä artikkelissa paneudumme tarkemmin siihen, miten datasiiloja purkamalla saadaan rakennettua 360-näkymä yrityksellenne merkittäviin osa-alueisiin ja miten sitä tuetaan erilaisilla ratkaisuvalinnoilla.

360-näkymä yhtenäisellä järjestelmäkoko­nai­suu­del­la

Asiakaspalvelu on energia-alalla keskeisessä roolissa. Asiakkailla on entistä helpommin saatavilla erilaisia ratkaisuja eri sopimusten kilpailuttamiseen, jolloin asiakaskokemuksen merkitys korostuu mm. palvelusta saatavan arvon ja asiakasuskollisuuden muodossa.

Yhtälö, jossa kilpailukykyinen yritys on asiakastaan aina askeleen edellä ja asiakas on aina oikeassa, on kuitenkin jokseenkin mahdoton. Siksi energia-alan yritysten toiminnassa korostuu asiakkaan aidon ymmärtämisen ja käyttäytymisen ennakoimisen merkitys. Energia-alalle kehitettyjen erilaisten järjestelmien kirjo on kuitenkin niin laaja, että niiden hyödyntäminen eheän ja vakuuttavan asiakaskokemuksen luonnissa on työlästä ja aikaa vievää – johtaen yleisesti siihen, että jossain kohtaa asiakkaan elinkaarta kokemuksen taso heikentyy, vaarantaen potentiaalisesti koko asiakkuuden.

Rakentamalla 360-näkymä asiakkuuksiin energia-alan yritys voi varmistaa, että kaikilla yrityksen asiakasrajapinnan työntekijöillä on aina saatavillaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa asiakkaasta ja tämän aiemmista yhteydenotoista eri kanavien kautta yrityksen kanssa. 360-näkymä huomioi kaikki asiakkaan kannalta olennaisimmat tiedot ja tuo ne jäsennellysti yhtenäiseen näkymään, lisäten yrityksen ymmärrystä omasta datastaan ja kasvattaen asiakasdatan hyödyntämismahdollisuuksista. Samalla ratkaisuun voidaan rakentavaa luotettavasti myös erilaisia automaatioita, kuten jatkotarjousautomaatio, joiden avulla asiakaspalvelijoiden manuaalista työtä vähennetään, kun samalla lisätään kuluttajan itseohjautuvuutta.

Asiakkuudenhallintajärjestelmässä käsiteltävään dataan ja sen hyödyntämiseen saa helposti lisätehoa älyllistämällä datan käsittelyä silloin, kun asiakkuuteen liitettävän datan määrä on suuri. Erityisesti asiakkuuden hoitoa koskevien töiden suunnittelua ja priorisointia voidaan helpottaa 360-näkymän lisäksi AI:n mahdollistamilla päätelmillä ja ratkaisuehdotuksilla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käyttäjän työtehtäviä ohjaa asiakkaan poistumariskin (churn) sekä asiakkaan elinkaaren arvon (CLV – Customer Lifetime Value) ennusteet, joiden perusteella käyttäjä saa ilmoituksia, suosituksen toimenpiteistä sekä dataan perustuvan vertailukelpoisen arvon asiakkuuden tilasta.

Roadmap-ajat­te­lun ja valitun teknologian merkitys korostuu datasiilojen purkamisessa sekä jatkuvan kehityksen mahdollis­ta­ji­na

Mitkä ovat yrityksenne teknologisen kehityskaaren rakennuspilareita ja tavoitepisteitä? Miten laajennatte toimintaanne ja minkä pohjalle rakennatte kilpailukykyänne seuraavaksi? Ns. roadmap-ajattelu on tärkeässä roolissa jokaisen yrityksen liiketoiminnan kehityksessä, mutta sen merkitys korostuu energia-alalla, jonka kehitys sitoutuu vahvasti osaksi yhteiskunnan infrastruktuurin kehitystavoitteita ja yhteiskunnallisia vastuita. Sen vuoksi energia-alan järjestelmien kehittäminen ei saa koskaan keskittyä vain siihen, mitä teemme tänään, vaan sen täytyy peilata myös siihen, miltä liiketoiminnan halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Jatkuvan kehityksen tukena ja peruspilarina toimiikin se, ettei datan siilojen purkaminen aiheuta yrityksissä jatkuvasti uusia haasteita.

Yritysjärjestelmänne laajentamiseen ja jatkuvaan kehitykseen yhdessä yrityksenne kehittyvien haasteiden, tavoitteiden ja prosessien mukana onkin tärkeää, että jatkuvan kehityksen ajattelun eli roadmap-ajattelun lisäksi yrityksellä on käytössä myös jatkuvaa kehittymistä tukevaa teknologiaa.

Azure

Azure-pilvipalvelu tukee liiketoiminnan kilpailuedun rakentamista tuomalla kaiken datan yhteen liiketoiminta-alustaan - Azuren pilveen. Azuren avulla yritykselle voidaan rakentaa organisaation IT-infrastruktuuria tukeva alusta, joka skaalautuu yrityksen tarpeiden mukaisesti ja on helposti hallittavissa. Azure poistaa perinteisimmät datasiilot ja varmistaa, että tieto pysyy jatkuvasti eheänä ja ajantasaisena. Lisäksi Azure tarjoaa maailman johtavan alustan yrityksesi liiketoimintaratkaisuille ja sovelluksille – siksi se toimiikin esimerkiksi Microsoftin, SAP:n ja Adoben ratkaisujen pohjana. Azuren alustaan yhdistyy myös joukko uusinta teknologiaa, kuten tekoälyä, koneoppimista sekä PaaS-palveluita.

Esimerkiksi Azuren palveluiden avulla voidaan mahdollistaa monensuuntaisia integraatiototeutuksia ja liittymiin ja operatiivisen datan monitorointiin liittyviä virheenhallintaprosesseja. Lisäksi Azuren funktio-toiminnallisuuksilla voi fasilitoida järjestelmän datan louhintaa, mitä puolestaan voi hyödyntää automatisoiduissa prosesseissa.

Tiesitkö?

Fellowmind Finland on kehittänyt digitaalisia liiketoimintaratkaisuja Azuren päälle jo vuodesta 2010 lähtien. Azure palveluita on hyödynnetty usean eri prosessin vaiheissa: Azurella hoidetaan järjestelmän sisäisen logiikan laajennukset, poiminnat automaatioihin (kuten jatkotarjoukset), integraatioihin liittyvät operaatiot sekä niihin kuuluva virheenhallinta. Me autamme sinua sen toteuttamisessa – järjestelmäriippumattomasti. Tuomme lisäksi mukaan kokonaisymmärryksemme koko yrityksesi järjestelmäkirjastosta - aina toiminnanohjauksesta data-analytiikkaan.

Power Platform

Microsoft Power Platform tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun yrityksen liiketoimintaprosesseihin kustomoitujen sovellusten toteuttamiseen ja laajentamiseen. Se mahdollistaa yrityssovellusten jatkuvan kehittämisen sekä koko työyhteisön sitouttamisen toiminnan kehittämiseen. Energia-alalla Power Platformia voidaan hyödyntää esimerkiksi mahdollistamaan tarvittavat tietomallia, kuten sähkönsiirron ja myynnin datastandardin sekä muiden järjestelmään integroitavien ratkaisujen asettamia vaatimuksia, koskevat laajennukset. Power Platformia voidaan hyödyntää myös alustaan kuuluvien työkalujen, kuten Power Automate -ratkaisun (ent. Flow) hyödyntämiseen.

Esimerkiksi erityisesti energia-alalla, jossa on käytössä useita eri järjestelmiä, joustavalla liiketoiminta-alustalla voidaan tuoda dataa koskevien avaintietojen osalta laajennuksia tietomalliin niin, että isommalla käyttäjäryhmällä on mahdollisuus manipuloida ja/tai katsella useiden eri järjestelmien tietosisältöä tarpeen mukaan. Power Platform soveltuu hyvin muun muassa käyttöpaikkojen, asiakkaiden ja sopimuksien välisen hierarkian ilmaisemiseen.

Power Automate

Ennen Flow-nimellä tunnetun Power Automate -ratkaisun ansiosta sovelluksiin voidaan liittää työnkulun automaatiota helposti ilman koodaamista. Sovellukset saadaan liitettyä satoihin suosittuihin sovelluksiin ja palveluihin, kuten Sharepointiin, OneDriveen, Adobe Creative Cloudiin, SAP:iin, Microsoft 365 -tuoteperheeseen sekä sosiaaliseen mediaan. Työnkulun automaatiot tarjoavat tehokkaan työkalun mm. yhtenäisen toimintatavan ylläpitämiseen.

Esimerkki: Microsoft Dynamics 365 -ratkaisussa käsiteltävää dataa hyödynnetään tietomallirakenteiden yli kokonaisen liiketoimintaprosessin näkökulmasta. Asiakkaan tarjoukselle kerättyjä tietoja kerätään ja yhdistetään vastaamaan muiden integroitavien järjestelmien sopimusrakennetta vastaaviksi kokonaisuuksiksi.

Power Apps

Power Apps mahdollistaa uusien sovellusten toteuttamisen helposti ja nopeasti. Drag-and-drop -tyylin ansiosta sovellusten toteuttaminen ja laajentaminen onnistuu kirjoittamatta riviäkään koodia. Power Appsilla sovelluksissa voidaan käyttää dataa eri lähteistä ja hyödyntää myös sovellusten käyttöalustojen ominaisuuksia, kuten matkapuhelimien kameraa ja sijaintitietoja. Ratkaisun integraatio eri lähdejärjestelmiin estää turhien siilojen syntymistä samalla, kun se laajentaa yrityksenne mahdollisuuksia loppuasiakasta paremmin palvelevien ratkaisujen kehittämiseksi. Energia-alan yritys voi hyödyntää Power Appsia esimerkiksi asiakaspalvelun applikaation rakentamiseen, jota voidaan käyttää sekä selaimella että iOS- ja Android-alustoilla.

Esimerkiksi asiakaspalvelijan päivittäistä työtä koskevia prosesseja johdonmukaistetaan ja puretaan palvelutilanteita vastaaviksi poluiksi, joiden myötä energia-alan järjestelmäteknisiä yksityiskohtia asetetaan prosessin kannalta taka-alalle ja asiakaspalvelutilanne tuodaan lähemmäksi ihmistä, sekä käyttäjää että itse asiakasta. Power App -toteutuksen avulla muun muassa sopimuksien hallinta voidaan rakentaa mukailemaan loppuasiakkaan verkkosivuilla kokemaa käyttäjäkokemusta. Tällöin asiakaspalvelija voi keskustella asiakkaan kanssa samaa kieltä.

Haluatko lisätietoja?

Tarvitsetko tukea datasiilojen purkamiseen ja yhtenäisiä toimintatapoja tukevien liiketoimintaratkaisujen hankintaan yrityksessänne? Ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme!

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.