Digitaalinen transfor­maa­tio energia-alal­la: Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamiselle on energia-alalla suuri kysyntä, joka juontaa juurensa yritysten työarkeen ja sen jatkuvan muutoksen ilmapiiriin. Energia-alan keskimääräisellä toimijalla ei kuitenkaan riitä aikaa eikä aina myöskään osaamista datan analysointiin ja sen ympärille suunnitellun ratkaisun toteuttamiseen. Energia-alalla ominaista on tietynlainen korkea kunnianhimo, mikä vaikuttaa alan yritysten toimintaan. Jotta energia-alan yritys pystyy kaventaa kuilua tahtotilan ja arkitodellisuuden välillä, tulee yrityksellä olla käytössään toimiva ja moderni järjestelmäratkaisu, joka tukee aitoa tiedolla johtamista.

digitaalinen-transformaatio-energia-alalla-tiedolla-johtaminen.jpg

Tiedolla johtaminen energiateol­li­suu­des­sa

Vaikka energia-alan yrityksissä tiedon raportointi on yleisesti suhteellisen hyvällä tasolla, löytyy alalta edelleen toimijoita, joissa tietyt raportoinnin toiminnat ovat erittäin henkilöityneitä ja muutaman virheherkän Excel-tiedoston varassa. Tällaisia raportointikäytänteitä löytyy edelleen alan eri osa-alueilta aina verkosto-omaisuuden optimoinnista (energian siirto) hintojen simulointiin (energian siirto & myynti) saakka.

Energia-alan yrityksille on kuitenkin tarjolla lukuisia mahdollisuuksia raportoinnin luotettavuuden ja reaaliaikaisuuden parantamiseen. Moderneilla ERP-työkaluilla saadaan tehtyä operatiiviseen käyttöön soveltuvia raportteja jo suoraan ERP-ratkaisussa, jolloin operatiivisen työn tekijällä on käytössään päivittäistyössä tarvittava raportointi heti ilman erillistä raportointisovellusta. On kuitenkin tärkeä ottaa huomioon, että vaikka pelkkä ERP-pohjainen raportointi riittäisikin tukemaan päivittäistyötä ja sen johtamista, raportoinnin visualisointi ja yleinen käytettävyys eivät perinteisesti tällöin ole kovin laadukkaita. Toiminnanohjausjärjestelmä ei itsessään tue eri datalähteiden yhdistämistä, mikä supistaa raportoinnin tarjoamaa näkyvyyttä yrityksen toiminnasta ja vaikuttaa heikentävästi päätöksentekomahdollisuuksiin.

Jotta energia-alan yritys saa mahdollisimman luotettavan ja monipuolisen pohjan datavetoiselle päätöksenteolle, tulee sillä olla käytössään Business Intelligence -sovelluksia, jotka mahdollistavat datan yhtenäistämisen yrityksen eri järjestelmistä sekä lisäprosessoinnin kuten koneoppimisen liittämisen osaksi tulkintaa. BI-ratkaisut tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden pureutua dataan, suodattaa sitä, valita raportista haluamansa asiat ja katsoa niistä syvällisempää tietoa – helposti ja monipuolisesti.

Tiedolla johtaminen tuo laatua asiakaspal­ve­luun ja tehokkuutta resursointiin

Tiedolla johtamisen ratkaisut auttavat energia-alan yrityksiä johtamaan toimintaansa reaaliaikaisemmin. Reaaliaikainen tieto yhdistettynä yrityksen ydinjärjestelmiin auttaa yritystä joko automatisoimaan tiettyjä prosesseja ja reagointeja tai tukemaan henkilökuntaa tekemään oikeita ratkaisuja. Näitä prosesseja ja lisätietoja voi lisätä suoraan järjestelmiin datan perusteella.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi myyjäyhtiö voi seurata liiketoimintansa kehittämisen kannalta tärkeitä mittareita, kuten sopimus- ja asiakasmäärien kehittymistä, sopimusuusintaan tulevia asiakkaita, sekä asiakaspoistumaa reaaliaikaisemmin. Asiakaspoistumassa asiakashallintajärjestelmään voidaan lisätä tietoa asiakkaan poistumavaarasta sekä tämän syistä, ja lisätä järjestelmään asiakaspalvelijaa varten esimerkiksi tehtävä, jossa asiakkaalle on syytä soittaa ja tarjota uutta palvelua tai hinnoittelua asiakaspysyvyyden turvaamiseksi.

Tiedolla johtamisen hyödyt vaikuttavat yleisesti muun muassa hukkatuotannon vähenemiseen ja resursoinnin parempaan kohdentamiseen. Tiedolla johtamista voidaan hyödyntää myös laiterikkojen vähentämiseen ja ennakointiin - huoltotarpeen arviointi ja fyysisten laitteiden elinkaaren hallinta ovat tyypillisiä datan ja koneoppimisen sovelluksia. Ennakoivan kunnossapidon luotettavuutta saadaan parannettua tiedolla johtamisen ratkaisujen avulla. 

Tiedolla johtaminen näkyy energia-alan yrityksissä erityisesti:

  • Liiketoiminnan ohjaamisessa ja oikeiden päätösten ajoittamisessa

  • Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämisessä ja oikea-aikaisen palvelun tukemisessa

  • Trendien ennustamisessa ja asiakaskäytöksen muutoksen ennustamisessa/seurannassa

Yrityksen oman tiedon rikastaminen ulkopuolisella datalla auttaa tehostamaan tiedolla johtamista.

Tiedolla johtaminen 2.0 – datan hyödyntämisen uusi todellisuus

Datahub on keskitetty tiedonvaihtoratkaisu, joka tarjoaa energia-alan toimijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden yhtenäistää järjestelmiään ja tietojaan sekä oman että koko toimialan kehittämiseksi. Datahub mahdollistaa uusien palveluiden luomisen, mutta liiketoiminnan kehittämistä helpottaa yrityksen yhtenäinen liiketoiminta-alusta. Energia-alan kehittäminen laajentuu myös alan ulkopuolelle, jolloin palveluita voivat jatkossa kehittää myös kolmannet osapuolet – vastuu energia-alan kehittämisestä ei ole yksin alan perinteisillä toimijoilla.

Me Fellowmindilla haluamme tarjota energia-alan yrityksille syvemmän näkemyksen analytiikkaan, auttaen hallitsemaan ja hyödyntämään sitä liiketoiminnan jokaisella tasolla. Tiedolla johtaminen ei kuitenkaan saa olla pelkkää peräpeiliin katsomista – mitä tapahtui ja miksi – vaan sen tulisi auttaa yritystä myös arvioimaan, mitä tulee tapahtumaan ja mitä yrityksen kannattaa tehdä seuraavaksi.

 

imagex1ho.png

Haluatko lisätietoja?

Oletko kiinnostunut tiedolla johtamisen tehostamisesta yrityksessänne? Ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme! Sinua voi kiinnostaa myös energia-ala -sarjamme aiempi artikkeli – Energia-alan yritys tarvitsee kehittyäkseen yhtenäisen liiketoiminta-alustan.

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.