Energiayh­tiöi­den tulevaisuus 2020-luvulla

Energia-alan rooli valtioiden infrastruktuurissa sitoo koko alan kehityksen osaksi yhteiskunnallisia muutoksia ja tavoitetiloja. Tutuimmaksi näistä on monille viime aikoina nousseet muun muassa ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys. Asiakkuuksien osalta energia-alan yritysten kehitykseen vaikuttaa kuluttajien odotukset palvelun tasosta, monipuolisuudesta ja muokattavuudesta. Lisäksi kehittyvä teknologia luo energia-alan yrityksille paineita pysyä kehityksessä mukana kilpailuasemansa takaamiseksi.

fellowmind-energiayhtioiden-tulevaisuus-2020-luvulla.jpg

Energia-alan muutokseen ja kehityssuuntiin vaikuttavia erilaisia muuttujia on laaja kirjo, mutta niidenkin keskuudesta erottuu kehitykseen selkeästi vahvemmin vaikuttavia ilmiöitä. Kokosimme listan energia-alan kehitykseen tällä vuosikymmenellä merkittävimmin vaikuttavista asioista, joiden pohjalta laadimme myös artikkelin loppuun energia-alan kehityksen aikajanan tulevalle kymmenelle vuodelle.

Ihmiskes­kei­nen kehittäminen

Energian tuotantoon, energia-alan tarjoamaan ja palveluihin sekä yleisestikin energiaan liittyvät aiheet ja asiat kiinnostavat ihmisiä aiempaa enemmän. Siksi myös ihmiskeskeinen kehittäminen tulee olemaan energia-alalla yhä tärkeämpää.

Sen lisäksi, että energia-alan yritysten tekemistä määrittää asiakasryhmän, eli kansalaisten ajatukset ja odotukset energia-alan kehityksestä, kasvaa alan työntekijöiden rooli toiminnan kehittämisessä. Nuoret työntekijät huomaavat omaa osaamistaan kehittäessään helpommin uusia mahdollisuuksia myös liiketoiminnan kehittämisessä. Muun muassa datan ymmärtäminen ja sen jalostus tulevat olemaan yhä tärkeämpiä energia-alan työntekijän tehtäviä, pikemmin kuin pelkkä järjestelmän käytön ulkoa opettelu. Työntekijöiden havaintojen hyödyntäminen osana liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä tulee vaikuttamaan alan toimijoihin. Alan asiantuntijat ovat parhaita henkilöitä liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseen, ja siksi osaamisen kehittäminen ja henkilökunnan osallistaminen tulevatkin olemaan keskeisessä roolissa automatisaation ja yrityksen toiminnan jatkuvan kehityksen mahdollistajina.

Liiketoiminnan kehitys tulee näkymään muun muassa siten, että energia-alan yritysten palvelutarjonta laajenee ja palvelut ovat mukautettavissa paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Kun yrityksen tarjoamat palvelut monipuolistuvat, pystyy se tarjoamaan kokonaisvaltaisempaa palvelua asiakkailleen ja siten parantamaan palvelun laatua sekä yleistä asiakastyytyväisyyttä. Tämä tulee toimimaan merkittävänä kilpailuetuna energia-alan yrityksille ja se myös kasvattaa kysyntää ja asiakkaiden ostohalukkuutta.

Kun asiantuntijoiden tarjoamat palvelut muuttuvat kehittyessään, viestinnän rooli korostuu entisestään. Tämä vaikuttaa siihen, että markkinointiin ja tiedottamiseen täytyy panostaa ja niitä tulee kehittää aiempaa enemmän.

Kiertotalousyh­teis­kun­ta ja ympäristöystä­väl­li­syys

Kiertotalousyhteiskunta käyttää kaiken tehokkaasti. Energia-alalla perinteisesti toisten toimialojen jätteitä on hyödynnetty energian tuotannossa ja sähköntuotannon sivutuotteena syntyvää kuumaa vettä on hyödynnetty kaukolämpöverkoston kiinteistöjen lämmittämiseen.

Kiertotalousyhteiskunta tehostaa toimintaa hyödyntämällä olemassa olevia, hyödyntämättömiä resursseja. Tämä auttaa myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalousajattelun takana vaikuttaakin vahvasti ilmastopolitiikka, joka on tällä hetkellä yksi kuumimmista ja tärkeimmistä yhteiskunnallisen keskustelun aiheista. Se kasvattaa myös energia-alan yrityksille asetettuja odotuksia entistä ympäristöystävällisempien palvelujen tarjonnasta.

Miten energia-alan yritykset tulevat vaikuttamaan kiertotalousyh­teis­kun­nas­sa?

 • Tiivis yhteistyö muiden toimialojen kanssa: Energia-alan yritysten on työskenneltävä tiiviisti muiden toimialojen kanssa, vaihtaen tietoa ja kokemuksia molempiin suuntiin. Esimerkiksi energia-alan yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöllä jo alueiden kaavoituksessa pystytään tehokkaammin ottamaan huomioon teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen energian tuotannossa. Lisäksi eri toimialojen innovaatiot ja ideat saadaan tehokkaammin hyödynnettyä myös muiden toimialojen toiminnassa.

 • Kulutusjoustojärjestelmä: Esimerkki yhdellä alalla keksitystä ratkaisusta, joka toimii toisella toimialalla, on sähkön ja kaukolämmön kulutusjoustojärjestelmät. Niiden avulla kotitalouden tai yrityksen energian käyttöä voidaan ohjata älytekniikan avulla sen mukaan, miten sähköä tai lämpöä on saatavilla tai mikä niiden hinta on. Kulutusjoustojärjestelmä optimoi energiajärjestelmän tehokkaan käytön ja auttaa välttämään turhat investoinnit ja päästöt.

 • Omavaraiset energiayhteisöt: Suomeen on ennustettu syntyvän itsenäisesti toimivia ja omavaraisia energiayhteisöjä, jotka tulevat tarvitsemaan energia-alan asiantuntijuutta toimintansa kehittämisessä. Yhä useampi kiinteistö tulee tuottamaan tulevaisuudessa osan energiastaan itse, jonka ylijäämäenergia myydään sähköverkkoihin tai kaukolämpöverkkoihin, johon energia-alan yritysten tulee tarjota selkeitä palvelumalleja.

 • Yksittäisten tuotteiden myynnistä palvelumalleihin: Energia-alan yritysten odotetaan siirtyvän yksittäisten sähkö- tai kaukolämpötuotteiden myynnistä tarjoamaan kokonaisvaltaisempia energiapalveluita. Näiden palveluiden rakentamisessa sekä kiertotalousyhteiskunnan toteuttamisessa tiedon jakaminen ja sen uudenlainen hyödyntäminen tulevat olemaan ratkaisevassa asemassa. Muutoksessa myös yritysmyynnin rooli korostuu, asettaen aiempaa enemmän vaatimuksia energia-alan yrityksen käyttämille järjestelmille.

Yhteistyöverkostojen rakentamiseen ja uusien palveluiden muodostamiseen vaaditaan yritykseltä sekä osaamista että oikeita työkaluja. Kiertotalouteen tulisikin suhtautua strategisena osana yhtiön toimintaa, joka tukee yrityksen pysymistä muuttuvilla markkinoilla myös tulevaisuudessa. Kiertotalouden asettamiin vaatimuksiin vastaaminen vaatii yritykseltä kuitenkin investointia älykkäämpiin ja kokonaisvaltaisempiin järjestelmäkokonaisuuksiin. Älykkäämpi ratkaisu on myös ympäristöystävällisempi ja sitä kautta edellytys yrityksen kasvulle sekä markkinoilla pysymiselle.

Älykkäät yhteisöt – smart home ja smart city

Älykkäät kaupungit ja kodit tekevät tuloaan myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Jo suuresti keskusteluissa mukana olleet sähköautot ja niiden lataustolpat ovat kuitenkin vain pieni osa sitä älykästä yhteiskuntaa, jonka suuntaan olemme vahvasti siirtymässä. Energia-alan yritysten kannalta tämä tulee tarkoittamaan näiden kohteiden älyllistämiseen osallistumista tarjoamalla keinoja entistä älykkäämpään sähkönkulutukseen ja sähkön hyödyntämiseen eri kohteista.

Näihin kasvaneisiin odotuksiin ja muuttuviin palvelutarpeisiin vastaamiseksi energia-alan yrityksiltä vaaditaan palvelujen kehittämistä entistä automatisoidumpaan ja avoimempaan suuntaan asiakkaiden kanssa. Älykkäässä yhteiskunnassa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi älykkäämpää kuorman ohjaamista, jossa älykoti viestii älykkään energiajärjestelmän kanssa ohjatakseen energiankulutusta edullisemman tuntihinnan hyödyntämiseen ja sähkötarpeen tasaamiseen eri vuorokauden aikoina.

Yhteiskunta on kehittymässä älykkääseen yhteisöllisyyteen, halusi energia-alan yritykset sitä tai eivät. Siksi energia-alan yritysten tulee sitoutua tähän kehitykseen ja pyrkiä toimimaan myös sen mahdollistajana. Muuten yritys päätyy helposti vaarantamaan asemansa alan muiden toimijoiden keskuudessa.

Data-analy­tii­kan ja modernin teknologian kasvava rooli

Yhteiskunnallisen muutoksen ajureina toimivat kaupungistuminen, teknologian kehitys ja digitalisaatio. Näistä erityisesti datan määrän merkittävä kasvu ja hyödyntämisen kasvaneet mahdollisuudet ovat ajamassa energiatoimialaa ennennäkemättömään murrokseen. Energia-alan yritysten tulee pystyä tarjoamaan entistä älykkäämpiä palveluita asiakkailleen ja tehostaa datan avulla toimintaansa niin tuotanto-, siirto- kuin myyntiyhtiöiden ratkaisuissa. Samalla, kun energia-alan sisäisten roolien (tuotanto, siirto, myynti jne.) rakenteellinen ja lainsäädännöllinen erottelu voimistuu, tulee toimiala kokonaisuudessaan vaatimaan myös tehokkaampaa ja yhtenäisempää järjestelmäkokonaisuutta.

Moderneista teknologioista etenkin tekoälyn merkitys tulee kasvamaan energia-alan toiminnassa. Tekoälyn avulla energia-alan yritys voi esimerkiksi automatisoida järjestelmiä käynnistämään hälytyksiä tai ilmoituksia ääneen perustuvien ja visuaalisten herätteiden pohjalta.

Tekoälyn mahdollistamien hälytysten ja ilmoitusten avulla voi esimerkiksi:

 • Tunnistaa verkkokomponentin toimintahäiriöitä: Vikaantuvia verkkokomponentteja voidaan havaita ääneen perustuvalla herätteellä. Laitteiden käyntiääntä (taajuus, voimakkuus jne.) voidaan monitoroida, ja muuttuneen äänen perusteella vikahälytys ohjata automatisoidusti oikeaan paikkaan ja oikealle vastuuhenkilölle korjaustoimenpiteiden koordinoimiseksi.

 • Tunnistaa tarpeen polttoainevaraston täydennykselle: Polttoainevaraston tasoa voidaan seurata visuaalisilla tunnisteilla, jolloin kamera välittää jatkuvasti tietoa siitä, paljonko polttoainetta on kulunut ja paljonko sitä on jäljellä (esimerkiksi hake- tai kivihiilivarastot). Näin ilmoitus polttoaineen täyttötarpeesta lähtee automatisoidusti järjestelmästä, kun tason tunnistetaan laskeneen nykyiseen käyttöasteeseen verrattuna täydennystä vaativalle tasolle.

 • Hyödyntää drone-lennokkeja sähköverkoston kunnon tarkkailuun: Drone-lennokeilla voidaan kuvata maastoa. Ilmakuvaa analysoimalla tekoäly pystyy tehokkaasti tunnistamaan, ilmeneekö sähköverkostoissa korjausta vaativia ongelmia, kuten kaatuneita sähkötolppia. Koneet analysoivat kuvaa jatkuvasti välittäen yritykselle tärkeää tietoa mahdollisista korjaustarpeista, jolloin verkkoa ja infrastruktuuria saadaan ylläpidettyä tehokkaasti.

Data on merkittävässä roolissa myös asiakaspysyvyyden varmistamisessa, asiakaspoistumien ennustamisessa sekä entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin vastaavan palvelun tuottamisessa. Voit lukea tästä esimerkistä lisää aiemmasta artikkelistamme: Digitaalinen transformaatio energia-alalla - Asiakaskeskeisyys.

Energia-alan tulevaisuus – miltä se näyttää seuraavan 10 vuoden aikana?

Energia-alan tulevaisuuteen vaikuttaa merkittävä kokoelma eri muuttujia, mutta lähihistorian, nykytilan ja modernin teknologian osalta pystyy tekemään jo alustavaa ennustetta siihen, mitkä teemat tämän vuosikymmenen aikana tulevat korostumaan, ja mitkä asiat niiden alla toimivat muutosta ajavina tekijöinä.

Teknologiamurros:

 • moderni teknologia, pilviympäristöt ja älykkäämmät ratkaisut

 • joustava ja dynaaminen energiajärjestelmä nostaa rooliaan markkinoilla pysymisessä

Ympäristöystävällisyys

 • päästötavoitteet ja poliittiset ilmastopäätökset

 • uusiutuvat energiamuodot ja puhtaampi energiajärjestelmä

Energiamurros

 • yhdistetään innovaatio-, energia- ja ilmastopolitiikka

 • mahdolliset kannustimet ja sanktiot valtiotasolla

Rooli ja toimijat energiajärjestelmissä

 • kiertotalousyhteiskunta ja kansalaistason energiayhteisöt

 • sähkönmyynti ja siirto aukeaa aiemmin suljetuille markkinoille

 

Kokosimme kohokohdat energia-alan tulevaisuuden aikajanaan

Energia-alan+aikajana.jpg

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.