Säljchefens guide: allt du behöver veta om CRM-system

Kommer ett nytt CRM-system att göra någon egentlig nytta för min organisation? Kommer det att öka vår försäljning? Och inte minst – kan jag hämta hem investeringen?

saljchefens-5-basta-verktyg.jpg

Det här är frågor som du som säljchef troligtvis ställer dig inför en eventuell investering av ett nytt CRM-system.

De flesta företag har redan ett CRM-system. Ett nytt system måste därför skapa en betydande skillnad – öka försäljningen, förbättra kundlojaliteten, minska administrationen och göra er mer proaktiva och bättre rustade för framtida förändringar.

Här går vi igenom hur ett modernt CRM-system fungerar och hur det ökar både kundlojalitet och försäljning.

Innehållsförteckning

1. Det här är CRM och så fungerar moderna CRM-system

2. Så förändras säljarbetet med moderna CRM-system

3. Få full utväxling av systemet genom att involvera hela organisationen

4. Vanliga orsaker till att CRM-systemet inte ger något värde

5. Därför ska du investera i ett nytt CRM-system

6. Fördelarna med Endeavor som implementeringspartner

1. Det här är CRM och så fungerar moderna CRM-system

Vad är Customer Relationship Management – CRM?

Customer Relationship Management, CRM, är en affärsfilosofi som sätter kunden i centrum för företagets verksamhet. Syftet med CRM är att öka kundlojaliteten hos befintliga kunder samt att få nya kunder genom olika åtgärder som ökar kundnöjdheten.

För att öka kundnöjdheten måste du skaffa dig kunskap om kunden. Vad är kundens behov? Vad behöver kunden ha hjälp med? Med god kännedom om existerande och potentiella kunder kan du utveckla bättre produkter och tjänster som möter upp kundernas krav och förväntningar. En förutsättning för att samla in kunskap om kunden är att du har ett system för datainsamling. CRM har därför med tiden nästintill blivit synonymt med CRM-system.

Vad är ett CRM-system?

Med ett CRM-system samlas information om kunden på en och samma plattform med ökade möjligheter till analys av hela affären. Ju mer information som kan samlas in om kunden desto större värde har systemet. Den data som samlas in behöver också vara strukturerad så att den enkelt kan användas av olika delar av organisationen. I korthet kan ett modernt CRM-system beskrivas som:

 • En gemensam plattform för hela företaget där säljavdelningen, marknadsavdelningen, kundsupport och service har tillgång till samma information om kunden.
 • Ett system som, genom tillgång på kvalitativ och strukturerad data, kan segmentera kunder och möjliggöra mycket precisa marknadsinsatser.
 • Ett verktyg för att skapa goda och långsiktiga kundrelationer. Med ett bra CRM-system kan du bli mycket mer proaktiv och öka försäljningen. Läs mer: Strukturerad säljprocess – nyckeln till proaktiv försäljning
 • Ett verktyg för att skapa säkra analyser. Med träffsäkra säljprognoser och analyser blir det mycket enklare att utveckla er verksamhet. Varför blir det fel? Läs: Därför misslyckas dina säljprognoser
 • Ett system som möjliggör säker lagring av kunduppgifter. Ditt företags värde består till stor del av era kunder. En säker lagring innebär både skydd mot intrång och skydd av personuppgifter, men även att kunddata inte går förlorad när en säljare slutar på företaget.
 •  Ett system som automatiserar många manuella uppgifter, vilket sparar tid och frigör dig och dina medarbetare från repetitivt och manuellt arbete för att jobba med mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Så fungerar ett modernt och integrerat CRM-system

Oavsett vem på företaget en kund kontaktar så ska denne ha tillgång till all relevant information om kunden:

 • Vad har kunden köpt sist?
 • Finns det några serviceärenden på kunden?
 • Har kunden betalat den senaste fakturan?

Den här sortens information ska vara lätt tillgänglig, oavsett om kunden kontaktar en säljare, kundsupport eller en servicetekniker.

Det här ställer krav på att ditt CRM-system är integrerat mot andra delar av verksamheten – ekonomi, lager, drift och så vidare. Dessutom måste systemet vara användarvänligt och dina medarbetare ska kunna ha tillgång till informationen oavsett om de befinner sig på kontoret eller är ute på fältet.

Behöver vårt företag verkligen ett nytt CRM-system?

Det här är så klart en fråga som många företag ställer sig – behöver vi verkligen ett nytt CRM-system? Vad skapar det för nytta för oss i vår verksamhet? Behovet av ett nytt system skiljer sig givetvis från företag till företag.

Här är några vanliga anledningar till varför du ska investera i ett nytt CRM-system:

 • Du och dina medarbetare har svårt att nå samlad information när ni behöver den. Ni har svårt att leva upp till kundernas förväntningar och ge bra service och support.
 • Det går åt alldeles för mycket tid för manuellt arbete. Kunduppgifter måste läggas in flera gånger i olika system.
 • Med det nuvarande systemet går det inte att göra bra analyser av kundbeteenden eller ställa träffsäkra säljprognoser.
 • Brist på information leder till brist på proaktivitet. Ni riskerar att förlora kunder och tappa i konkurrenskraft.

GUIDE: 10 tips inför valet av nytt CRM-system

Det är alltid enklast när det blir rätt från början. Den här guiden hjälper dig att välja rätt system direkt.

2. Så förändras säljarbetet med moderna CRM-system

Med integrerade system blir hela företaget involverat i försäljningen. Möjligheten att skapa långsiktiga kundrelationer ökar när ingenting faller mellan stolarna eftersom ni kan agera mer proaktivt och nyttja nya affärsmöjligheter maximalt. Sälj mer: Involvera hela företaget i kundhanteringen.

I det här sammanhanget brukar man tala om att man skapar sig en 360° vy av kunden. Med en 360° vy menas att all information om kunden finns samlad centralt, på ett enda ställe. Därmed kan du som har en ledande roll få kontroll och en överblick över en kunds alla interaktioner med ditt företag. Det gör att du kan få en helhetsbild av kunden och får möjlighet att skapa bättre kundrelationer. 

Ett annat begrepp i det här sammanhanget är Account Based Marketing, ABM. Med ABM menas att ett företag inte ses som en kund bland många andra, där marknadsföring och sälj sker baserat på en generell marknadsstrategi. ABM används inom komplexa affärer mellan företag där man gör mycket riktade kampanjer mot vissa specifika nyckelkonton.

Oavsett om du vill rikta dig till flera mindre kunder eller till stora nyckelkunder, så har 360° vyn och ABM det gemensamt att det är insamlandet och centraliseringen av data samt analys av data som är förutsättningen för att lyckas med dessa strategier. Ju mer data och ju bättre strukturerad din data är, desto mer riktade och precisa erbjudanden kan du göra – vid rätt tillfälle och i rätt format.

När hela företaget är involverat i försäljningen blir det dessutom lättare att identifiera nya affärsmöjligheter. Så gör du: Utöka din affär på befintlig kund med rätt CRM-system

För att hela företaget ska kunna vara involverat i försäljningen behöver CRM-systemet vara enkelt att använda. Det behöver också vara anpassat efter just er verksamhet och er säljprocess (läs hur du gör i vår artikel: Säljprocessen – stegen du behöver för att lyckas nå dina säljmål). Om systemet är krångligt kommer det inte att användas och då faller hela vitsen med att investera i ett nytt CRM-system.

Den kanske viktigaste förändringen i säljarbetet, inte minst för dig som säljchef, är att ni kommer att jobba mer i team. När alla blir involverade i försäljningen behöver samarbetet mellan avdelningar och medarbetare öka. Bra, moderna CRM-system har verktyg som underlättar teamarbete och som gör delning av information både enkel och säker.

Läs om våra kunder och hur de har löst sina utmaningar med integrerade system.

Så är moderna CRM-system integrerade med sociala medier

Eftersom en stor del av vår kommunikation och marknadsföring idag sker på sociala medier bör ditt CRM-system även samla in data därifrån. Till exempel kan ni via systemet få reda på vad som sägs om era produkter eller konkurrenter genom att samla in data från olika hashtaggar. En annan möjlighet är att integrera dialoger med kund som till exempel förs på LinkedIn till systemet. Du kan på så vis följa hela kunddialogen, oavsett om den har skett via mejl, per telefon eller som meddelande på LinkedIn .

Genom att automatiskt följa det som sker på sociala medier och samla in data via ditt CRM-system kan du skapa och driva mer riktade kampanjer samt beräkna resultatet på dessa.

Så säkras lagringen av ovärderlig kunddata i de nya systemen

Ingen har vid det här laget missat GDPR, den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft i maj 2018. GDPR ställer mycket mer långgående krav på ditt företags hantering av personuppgifter jämfört med den tidigare personuppgiftslagen. Bland annat måste du kunna redogöra för var personuppgifter finns även i ostrukturerat material, såsom i mejlkonversationer. Dessutom måste du säkerställa att din data inte nås av obehöriga, både inom och utanför ditt företag.

När du investerar i ett nytt CRM-system är det därför viktigt att kontrollera vilket skydd leverantören kan erbjuda vad gäller kunddata, vilka integrationer det finns med exempelvis mejl-klienter och vad det finns för möjligheter för backup.

Återigen är det en mycket stor fördel att datan är centraliserad i nya system. Det ger en mycket större kontroll än när din data finns sparad i olika system som inte är sammankopplade med varandra, utan som existerar som isolerade öar inom företaget. Med intelligenta sökfunktioner kan de nya systemen dessutom effektivt leta upp olika former av personuppgifter som finns i såväl kundregister som i chatt-konversationer och i e-postmeddelanden.

GUIDE: Undvik de vanligaste misstagen under ett CRM-projekt

De flesta företag vet att ett lyckat CRM-projekt kan hjälpa dem att ta sig flera steg före sina konkurrenter. Trots det är upp mot 70 % av alla CRM-projekt misslyckade. I den här guiden hjälper vi dig att undvika några av de vanligaste fallgroparna!

3. Få full utväxling av systemet genom att involvera hela organisationen

Traditionellt har CRM-system främst varit system som utvecklats för att stötta försäljningen – säljstödsystem. Moderna CRM-system är system som omfattar hela organisationen. Det är först när hela organisationen arbetar i systemet, med den samlade data som finns där, som det går att skapa en 360° vy av kunden och som du kan få full utväxling på den information som hela tiden genereras och samlas in. När data samlas in från alla delar av företaget förbättras möjligheterna att göra avancerad dataanalys, rapporter och säljprognoser.

Det är alltså inte bara säljavdelningen som bör ha tillgång till CRM-systemet utan även marknadsavdelningen, kundsupport och service. Företag kan även tjäna på att involvera produktutveckling och leverans. Produktutveckling behöver känna till nya behov och krav hos kunderna för att skapa produkter som uppfyller deras förväntningar.

Även leverans behöver feedback från kunden för att kunna förbättra sina processer. Många gånger är det inte bara säljarna utan helt andra personer på ert företag som framför allt träffar kunden och får feedback. Se till att involvera dem också.

CRM-system som kommunikationskanal

CRM-system är idag inte enbart en plattform för det egna företaget utan kan användas som en kommunikationskanal med företagets kunder – en kanal där man kan beställa varor, ändra kontaktuppgifter och sköta betalningar. Det är inte enbart inom B2C som detta sker, utan idag ser vi att även B2B-företag uppskattar att ha möjligheten att sköta sådana uppgifter själva.

Ett bra och användarvänligt CRM-system hjälper också till att slussa in nya medarbetare i organisationen. Det signalerar ”så här gör vi här” och underlättar för dig som säljchef att få nya säljare att komma igång och jobba strukturerat enligt företagets processer. Idag förväntar sig många medarbetare att det finns bra och moderna systemstöd.

Moderna CRM-system har även funktioner som underlättar samarbete och som ger stöd för att skapa en positiv säljkultur. Försäljning har blivit alltmer komplext och en ensam säljare har ofta svårt att bibehålla en full överblick av ett kundkonto och får därmed svårt att klara sig i konkurrensen. Transparenta och lättanvända CRM-system kan underlätta samarbete både inom säljavdelningen och mellan avdelningar. Läs mer: Så kan du minska personalomsättningen på säljavdelningen.

CRM-system och GDPR – så här arbetar företag idag

I välfungerande verksamheter är de olika systemen – ekonomi, service, lager med flera – integrerade, där relevant data finns samlad på ett och samma ställe. När datan är centraliserad blir det mycket enklare att uppfylla krav enligt GDPR. Med hjälp av intelligenta sökfunktioner går det att söka igenom alla delar av verksamheten liksom begränsa/ge åtkomst till uppgifter till vissa personer. Idag är det vitalt för företag att inte arbeta med kunduppgifter i parallella system utan att ha möjlighet att få en samlad bild av ett kundkonto och spridningen av personuppgifter.

Många processer är styrda genom villkorade accesser och automatiska påminnelser om det till exempel skulle saknas uppgifter. Risken för att göra fel, för att registrera dubbletter av data och för otillbörlig åtkomst av känsliga uppgifter blir betydligt mindre. Dessutom får medarbetarna automatiskt stöd i sitt arbete vilket minskar risken för onödig stress och oro eller att något faller mellan stolarna.

Framtidens CRM

I framtiden kommer vi se en alltmer påtaglig utrullning av automatisering och artificiell intelligens (AI) på bred front. Fler uppgifter som idag hanteras manuellt kommer att ske automatiskt. Redan idag kan smarta system förutspå trender, skapa säkrare säljprognoser och utifrån detta ge oss bättre beslutsunderlag. Med machine learning kan systemet lära sig upprepade användningsmönster och automatisera uppgifter åt oss.

På så sätt kan du minska arbetsbördan, förenkla vardagen och inte minst minska stress på arbetsplatsen. En stor fördel med alla nya verktyg är att vi får mer tid över att ägna oss åt mer värdeskapande aktiviteter än att spilla tid på monotona uppgifter som systemet lika gärna kan utföra åt oss.

Till grund för de nya verktygen – AI, machine learning och automatisering – ligger stora mängder data. Nya CRM-system är molnbaserade vilket gör det möjligt att samla in och analysera enorma datamängder. Genom en molnbaserad lösning blir det även möjligt med realtidsövervakning, såsom med Internet of Things, IoT, där produkter kommunicerar med systemet via sensorer. Produkterna kan till exempel berätta automatiskt för serviceavdelningen när vissa delar behöver bytas ut, istället för att en servicetekniker åker iväg i onödan för en rutinkontroll.

Moderna CRM-system uppgraderas automatiskt. Det innebär att du alltid har tillgång till de senaste säkerhetsuppdateringarna, användarfunktionerna, integreringarna med andra system och att du inte behöver oroa dig för att hamna på efterkälken på grund av er tekniska lösning.

Blogg: 7 skäl till varför du behöver ett nytt CRM-system

Kontrollera om du är i riskzonen: 7 skäl till varför just du borde skaffa ett nytt CRM-system. I den här artikeln delar Michel Maniscalchi med sig av några vanliga situationer våra kunder befinner sig i när det börjar bli dags att investera i ett CRM-system som kan stötta tillväxt.

4. Vanliga orsaker till att CRM-systemet inte ger något värde

En vanlig anledning till att ett CRM-system inte levererar önskat resultat är att det inte används som planerat. När det inte finns tillräckligt med uppdaterad information om kunderna i systemet kan systemet inte användas till det som är dess syfte – att skapa goda och långsiktiga kundrelationer och därmed skapa förutsättningar för att både behålla och få nya kunder.

Om dina medarbetare inte ser någon nytta med systemet, om de tycker att det är alltför tidskrävande och krångligt utan att ge ett värde tillbaka, är det stor risk att de endast kommer att se systemet som slöseri med deras tid, och kommer därför inte att lägga in någon data i det. Det börjar istället uppstå parallella system när medarbetarna börjar spara kunddata någon annanstans, kanske i ett Excel-ark på den egna datorn.

För att lösa den här situationen behöver systemet vara lätt att använda, kraftfullt och uppdaterat, där det går att göra relevanta analyser, så att medarbetarna ser nyttan med systemet. Först då kommer de att känna sig motiverade att använda det och se det som ett verktyg de gärna använder i sin vardag.

Med träffsäkra säljprognoser slipper du halka efter i konkurrensen

Utvecklingen inom CRM-system går snabbt. Redan idag kan företag använda många nya teknologier såsom AI och automatisering. Avancerad dataanalys, Business Intelligence och tillförlitlig prognostisering hjälper företag att bli mer konkurrenskraftiga. Med ett gammalt system riskerar du att halka efter i konkurrensen.

Förutsättningen för att nyttja de nya verktygen är att det finns tillräckligt med data i systemet och att det är anpassat till företagets verksamhet och säljprocess/säljprocesser.

Hur anpassar du systemet?
Att anpassa CRM-systemet till verksamheten kan dock vara svårt med nya affärsmodeller. Många företag har börjat gå över från engångsförsäljning till abonnemangsförsäljning, något som kan förändra intäktsströmmarna och ibland hela kundrelationen. När kunden betalar en låg avgift per månad, istället för en högre engångssumma, blir det än viktigare att skapa långsiktiga relationer. Detta utifrån den möjlighet till djupare analyser och trendspaningar som krävs för hela tiden ha ett helikopterperspektiv på sin affär och därmed förhindra kundtapp.

Ett annat ord för kundtapp som ofta används är churn, eller churn rate, som belyser kundtapp under en viss tidsperiod. För att kunna göra säkra säljprognoser vid abonnemangsförsäljning eller andra komplexa affärer behöver du ha ett system som klarar av den här typen av beräkningar, det vill säga beräkningar där förväntade intäktsströmmar beräknas med hänsyn till förväntat kundbortfall samt nytillkomna kunder under en tidsperiod – ofta månad, kvartal eller år. Läs vår artikel: Så förankrar du säljprocessen i ditt CRM-system.

Osäker på dina säljprognoser?
Kanske har du redan ett nytt CRM-system men det är inte anpassat, eller saknar de funktioner som behövs för att kunna göra tillförlitliga säljprognoser? I så fall behöver du göra en översyn av systemet eller ta hjälp av din implementeringspartner. Se över vad du kan göra i systemet: 5 saker att fixa i CRM-systemet för att vässa säljprognoserna.

3 vanliga misstag vid implementering ett nytt CRM-system

Det är egentligen väldigt enkelt, en misslyckad implementering leder till att det nya systemet inte används som det var tänkt och därmed inte skapar önskat värde för företaget.

Här är tre vanliga misstag som företag gör vid implementeringen av ett nytt CRM-system:

 1. Man har inte avsatt tillräckligt med tid. Tid för att rensa ut och städa upp i gammal data, tid för utbildning och tid för att testa systemet.
 2. Systemet är inte anpassat efter företagets säljprocess eller säljprocesser och ger därför inte rätt stöd för medarbetarna.
 3. Man har börjat med alltför många funktioner vilket gör hela projektet för komplicerat i början.

Givetvis finns det fler skäl till att ett CRM-system inte landar rätt i en organisation, men ovanstående är de vanligaste vi på Endeavor ser. Ett par faktorer till att tänka på för att verkligen säkerställa att du hamnar rätt är att få till en bra och genomtänkt plan samt att involvera rätt personer i implementeringens olika steg. 

GUIDE: Så lyckas du med upphandlingen av nytt CRM-system

En guide för dig som planerar att upphandla ett nytt CRM-system.

5. Därför ska du investera i ett nytt CRM-system

Med ett nytt CRM-system har du följande fördelar:

På ledningsnivå

 • Kontroll på kunddata ⇒ Med ostrukturerad kunddata är det svårt att vara proaktiv och kunna förutse nya kundbehov.
 • Kontroll på affären ⇒ Mycket säkrare information om hur du ligger till mot budget och hur prognosen ser ut inför nästa år.

På säljnivå/kontonivå

 • Effektivare sälj ⇒ Du får mer proaktiva säljare som har en bättre helhetsbild, tar beslut på rätt grund och stänger fler affärer.
 • Kontroll på kunden ⇒ Du har mycket bättre koll på kundens behov och förväntningar och kan säkerställa att ni tar hand både om nya och befintliga kunder på ett optimalt sätt.
 • Ärendehantering ⇒ Idag har ”alla” en bra produkt till rätt pris. Skillnaden ligger i hur man tar hand om kunden över tid och då är ärendehanteringen viktig. Med ett nytt CRM-system kan du korta svarstider ⇒ ge korrekta och kvalitativa svar och se om kunden har problem.

Inom marknad

 • Marketing automation-verktyg ⇒ Eftersom ”alla” har en bra produkt till rätt pris behöver du sticka ut och bli synlig i mängden. Nya system har stöd för leadshantering och kan automatisera många marknadsinsatser.

På systemnivå

 • Intelligence ⇒ Med nya system får du en inbyggd intelligens som via AI och prediktiv analys kan förutse fel innan de har hänt, vet vilka leads som är intressanta och hur du ska bearbeta olika kunder.

Idag behöver inte er produkt vara 10x bättre än konkurrentens, utan kundupplevelsen 10x bättre".

Brian Halligan, VD och medgrundare till Hubspot på #INBOUND2018

Centraliserad data och bättre samarbete 

Med en integrerad systemlösning samlas datan på ett och samma ställe som alla kan nå.  Du slipper registrera samma data i olika system och får bättre kontroll. Centraliserad kunddata gör det enklare för dig i en ledande position inom sälj att skapa dig en helhetsbild av kunden (en 360° vy) liksom förenklar analys av försäljningen.

Centraliserad data är fundamentet som krävs för ett ökat samarbete mellan företagets olika avdelningar och funktioner. Alla bidrar till försäljningen genom att dela information om kunden.

Vilket CRM-system passar mig och vad kostar det?

När du byter till ett nytt CRM-system kommer du att gå över till ett molnbaserat system. Det innebär att du inte behöver göra någon installation på en server utan systemet nås via en klient på datorn, via mobilen eller på webben. Ett molnbaserat system innebär också att du inte behöver bekymra dig om uppgradering efter några år eftersom uppgraderingar sker automatiskt med jämna mellanrum.

Du betalar en avgift per månad och användare. Du vet därför exakt vad systemet kostar dig och kan lätt skala upp eller ner beroende på hur din verksamhet förändras. Mindre företag kan alltså få samma funktioner och säkerhet som större företag utan att betala mer per användare.

För att få ut maximal effekt av ditt CRM-system ska du välja en lösning som kan anpassas till din verksamhet. Dessutom bör du välja en lösning som kan integreras med dina andra befintliga system.

En del företag kan behöva specifika lösningar, till exempel för att beräkna churn rate som nämnts tidigare eller för att hantera en komplex offereringsstruktur. Se till att välja en implementeringspartner som har nödvändig teknisk kunskap för att anpassa systemet till dina affärsprocesser.

Se hur vi på Fellowmind hjälpte PLM Group med implementeringen av ett nytt CRM-system, som både har drivit på försäljningen och ökat motivationen hos medarbetarna

6. Fördelarna med Fellowmind som implementeringspartner

På Fellowmind jobbar vi med systemimplementering och systemintegration i en rad olika branscher ­– retail, trade, tjänsteföretag, tillverkningsindustri och offentlig sektor för att nämna några.

För en lyckad implementering av ett nytt CRM-system behövs både erfarenhet, teknisk kunskap och verksamhetsförståelse. När en kund vänder sig till oss brukar vi börja med att analysera företagets verksamhet, inte minst själva säljprocessen. Så länge det inte finns en strukturerad säljprocess (eller säljprocesser) finns det inget att mappa CRM-systemet mot. Därför är en god förståelse för verksamheten och för företagets processer är en förutsättning för att kunna utforma en fungerande CRM-lösning.

En del kunder behöver specifika lösningar. Det kan röra sig om integration mot e-handel, om automatiserad datainsamling via IoT, om abonnemangsförsäljning och smarta Business Intelligence-lösningar. Vi har både erfarenhet och den tekniska kunskap som behövs för att skapa effektiva lösningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Därför har vi valt Dynamics 365

Vi har valt att jobba med Microsoft Dynamics 365 eftersom det är en flexibel lösning som kan anpassas efter behoven hos både små och stora företag. Systemet gör det även möjligt att skapa unika systemlösningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Dynamics 365 består av en stor mängd olika standardelement som man kan välja bland och anpassa till en specifik systemlösning för kunden. Det gör att den totala CRM-lösningen blir både kostnadseffektiv och att du får en lösning som är unik för dig. Dessutom innehåller Dynamics 365 en sorts verktygslåda som kan användas för att bygga specialanpassade appar och Business Intelligence-lösningar som både små och stora företag har råd med.

En annan fördel med Dynamics 365 är att användarna känner igen gränssnittet. Är du och dina medarbetare vana vid att använda produktivitetsverktyg såsom Word, Excel och Planner så kommer ni att känna igen er. Det minskar inlärningstiden och eventuellt motstånd mot att lära sig ett nytt system.

Förberedelse

Du behöver förbereda dig och din organisation inför implementering av ett nytt system. Säkerställ en framgångsrik upphandling av ditt nya CRM-system med hjälp av vår guide: Köpguide: Lyckas med upphandlingen av ett nytt CRM-system

Du kan också ta del av våra kunders erfarenheter av att implementera en ny systemlösning tillsammans med oss eller kontakta oss direkt.

Datasäkerhet och legala aspekter

 • Vem äger datan? Det är du som företag som äger din data. Om du har verksamhet i Sverige/Europa lagras din data i Microsofts datacenter i Nederländerna och på Irland enligt bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Om du har verksamhet utanför EU kan du kontakta oss så berättar vi mer om hur lagringen av data sker i dessa fall.
 • Kan jag uppfylla de nya krav som kommit med GDPR? Microsofts system och datalagring har långtgående skydd och funktioner för att hantera personuppgifter. Bland annat var Microsoft den första leverantören av molntjänster som uppfyllde villkoren för ISO 27018 som reglerar hur personuppgifter behandlas i molnet.

Vanliga frågor

Hur kan jag anpassa CRM-systemet när verksamheten växer eller förändras?
Eftersom CRM-systemet är molnbaserat betalar du en månadskostnad per användare. Du kan därför enkelt skala upp systemet vartefter verksamheten växer. Med Dynamics 365 har du möjligt att enkelt lägga till en lång rad funktioner och appar, allteftersom din affärsverksamhet utvecklas och förändras.

Hur mycket kostar ett CRM-system per användare?
Efter implementeringen betalar du en månadskostnad per användare. Kostnaden skiljer sig beroende på vilken systemlösning du har valt men vi berättar gärna mer om de olika prislägena vid ett personligt möte.

Hur lång tid tar det att implementera ett CRM-system?
Beroende på verksamhet och omfattning av systemintegration tar implementeringen vanligtvis mellan tre till nio månader.

Kan jag integrera mot mina befintliga system?
Ja, med Dynamics 365 kan du integrera både mot andra Dynamics-funktioner liksom med tredjepartssystem och appar såsom e-handel och produktion.

Checklista inför val av leverantör och implementeringspartner

Har du identifierat behovet av ett nytt CRM-system men är osäker på hur du ska börja?

Här har vi satt samman 10 saker som du bör säkerställa vid val av systemleverantör och implementeringspartner, ladda ner vår checklista: 10 tips inför valet av ett nytt CRM-system via knappen nedan.

GUIDE: 10 tips inför valet av nytt CRM-system

Det är alltid enklast när det blir rätt från början. Den här guiden hjälper dig att välja rätt system direkt.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!