Data som drivkraft för digital transformation

I dagens digitala era utgör data kärnan i framgångsrika företag. På samma sätt som guld var avgörande i det förflutna representerar data nu en ovärderlig tillgång som driver utveckling och innovation. I den här artikeln dyker Arvid Josefsson, Lead Enterprise Architect på Fellowmind, djupare ner i möjligheterna och belyser hur du konkret kan dra nytta av din data på riktigt.

Data-som-drivkraft_Arvid_kundevent.png

Data som motor för beslutsstöd och automatisering

Digital information och data utgör i dag en fundamental förutsättning för många av de tjänster som vi använder och strävar efter att erbjuda till våra kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter. Potentialen i att dra nytta av information och data är stor, och det finns flera huvudområden där denna potential kan realiseras.

Beslutsstöd och automatisering är två viktiga delar av verksamheten då de är grundläggande för att bygga upp och stödja olika aspekter av företagets processer och beslutsfattande. Beslutsstöd handlar om att ha samlad information för att kunna ta fram ett beslutsunderlag baserad på fakta. Att gå från magkänsla till faktabaserade beslut helt enkelt. Automatisering utgör en fördelaktig metod för att öka effektiviteten i verksamheten genom att ta bort manuella uppgifter och frigöra tid för mer produktivt arbete.

För att framgångsrikt implementera automatisering krävs det ofta att informationen är digital. Här spelar digitalisering av information en kritisk roll och betraktas som en nödvändig pusselbit. Processen innebär att påbörja digitaliseringen och struktureringen av information som tidigare kanske bara existerat i fysisk form, som till exempel vissa avtal eller där produktinformation tidigare saknat struktur.

Lika effektivt som säkert med DEKRAs nya plattform

Ett bra exempel på lyckad digitalisering är vår kund DEKRA. Sedan 1925 garanterar DEKRA säkerheten i hemmet, på arbetet och på vägen i hela 60 länder. DEKRA var i behov av att automatisera och digitalisera avtals- och fakturahanteringen i befintligt besiktningssystem.

Nya affärsmöjligheter och ny teknik genom datadriven framtid

Data öppnar även upp för nya affärsmöjligheter och teknologiska framsteg. Om er data och information har ett grundläggande värde, kan det vara nyckeln till att utforska helt nya affärsområden eller skapa innovativa affärsmodeller. I detta sammanhang får ny teknik en central roll. Ett konkret exempel är artificiell intelligens (AI), som i allra högsta grad kommer att vara beroende av stora mängder högkvalitativa data i framtiden. En effektiv strategi för att rusta sig inför denna teknologiska framtid är att få en översikt över företagets data och aktivt samla in och strukturera den.

Data som drivkraft_Figur 1.png

Få kontroll över din data

Vi har identifierat att data spelar en central roll, både när det gäller insamling och strukturering. Nu återstår frågan: Hur kan företag effektivt hantera denna data?

Större företag har idag i genomsnitt knappt 200 applikationer enligt Radar. Det är en siffra som har ökat över tid och det är inget som tyder på att den kommer minska. Det finns helt enkelt väldigt mycket information och data, men den är utspridd och svår att överblicka. Det är också vanligt att varje system är ansvarig för sin egen data. Utbyte av information mellan system har byggts allt eftersom ett behov har uppstått där sedan nya integrationer har byggts på. Till slut tappar man kontrollen över masterversionen av data. Detta resulterar i en oflexibel lösning där förändringar blir jobbiga och kostsamma.

Ett första steg mot att lösa problemet är att etablera en integrationsplattform. Detta blir ett sätt att frikoppla system direkt från varandra, och i stället integrera dem med varandra via en central hub. Med en integrationsplattform kommer väldigt många fördelar och ju fler integrationer man har, ju större blir också nyttan. 

Några av effekterna:

  • Överblick – Ger möjlighet till en samlad överblick över integrationer och dataflöden.
  • Återanvändning – Dataflöden och integrationer kan återanvändas, man behöver inte bygga point-to-point-kopplingar mellan alla system.  
  • Flexibilitet – Snabbare möta förändringskrav från verksamheten.

Detta kan också vara första steget mot att närma sig en gemensam datamodell och överväga vilka system som fungerar som huvudkälla för olika typer av data, utan att nödvändigtvis implementera ett särskilt masterdata-system.

En central knutpunkt för din data

En ytterligare aspekt att inkludera är att börja utforska möjligheten med en dataplattform, som kan agera central knutpunkt för information och data på samma sätt som en integrationsplattform gör för integrationer. Här sammanfogar vi data från olika källor och möjliggör inkludering av både strukturerad och ostrukturerad information. Den inhämtade informationen kan användas för rapportering och uppföljning, till exempel i Power BI, samt exponeras för andra applikationer. Vi kan effektivt konsolidera information från olika system och skapa en tvärfunktionell överblick. Det är här begreppet Data Fabric kommer in, där vi integrerar data från olika källor för att skapa en helhetsbild. Tillsammans med integrationer och APIer, kan dessa samspela, och underlätta samt förbättra informationsutbytet. 

Data som drivkraft_Figur 2.png

Dataplattformen sträcker sig bortom enbart en teknisk lösning. Den involverar även strategiska och principiella överväganden. Det är en aspekt som behöver genomsyra organisationen som helhet. En central del av detta innebär att börja modellera informationen med utgångspunkt i verksamheten. Begreppet Data Mesh, som bland annat inkluderar ägandeskap av olika datadomäner, innebär att det ansvaret flyttas närmare verksamheten. Därigenom blir verksamheten ansvarig för data och kan strukturera informationsmodellen på ett sätt som gör den lätt att förstå och använda. 

Så lyckas vi

I en värld där data styr, är effektiv digitalisering nyckeln till framgång. Genom att omfamna de möjligheter som data erbjuder och implementera lösningar som integrations- och dataplattformar, kan företag skapa en stabil grund för att navigera framtidens digitala landskap.

Vill du höra mer?

Fellowmind kan hjälpa dig att maximera er framgång i en datadriven framtid. Vill du veta vad som är nästa steg för just er verksamhet? Kontakta Arvid så hjälper vi till att staka ut vägen för er.