Kestävää kilpailuetua ja liiketoimin­ta­hyö­tyä datasta – Ratkaisuna keskitetty Data Platform

Kun datasta halutaan oikeasti kaikki siinä piilevä hyöty irti, vaatii se organisaatiossa uudenlaista ajattelua ja otetta. Tiedon yhä parempi hyödyntäminen on tänä päivänä yksi tärkeimmistä menestystekijöistä lähes kaikilla toimialoilla. Lue, miten keskitetty data-alusta auttaa luomaan parhaat edellytykset datavetoisen liiketoiminnan rakentamiseen ja uudenlaisen dataan perustuvan kilpailukyvyn kehittämiseen.

kestavaa-kilpailuetua-ja-liiketoimintahyotya-datasta-ratkaisuna-keskitetty-data-platform.jpg

Useissa organisaatioissa tiedon parempaan hyödyntämiseen panostetaan esimerkiksi kehittämällä sujuvaa datan varastointia ja yhä reaaliaikaisempaa raportointia. Tulevaisuuden kilpailukykyä datan avulla luodaan kuitenkin tekemällä tiedon käyttämisestä ja hyödyntämisestä vieläkin monipuolisempaa ja strategisempaa.

Kilpailukykyä kasvattaessa datan avulla avainasemassa on yhtenäisen ja reaaliaikaisen liiketoimintatiedon saaminen yhä laajempaan käyttöön sekä yrityksessä sisäisesti että sen asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa toimiessa. Lue blogistamme, miten keskitetty data-alusta auttaa luomaan parhaat edellytykset datavetoisen liiketoiminnan rakentamiseen ja uudenlaisen dataan perustuvan kilpailukyvyn kehittämiseen.

Data Platform -ratkaisu pähkinänkuo­res­sa – mitä sillä tarkoitamme?

Kun yrityksen tavoitteena on datavetoinen liiketoiminta ja datan parempi hyödyntäminen, vaatii se datan käsittelyyn uudenlaista otetta ja tapaa ajatella. Ne organisaatiot, jotka ymmärtävät datan merkityksen ja mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan tulevat saamaan datasta valtavasti kilpailuetua omalla toimialallaan. Keskitetty data-alusta eli Data Platform, joka huomioi organisaation tarpeet ja tavoitteet, mahdollistaa tehokkaamman tavan hyödyntää dataa osana liiketoimintaa.

Lyhyesti muotoiltuna, Data Platform -ratkaisu eli keskitetty data-alusta yhdistää organisaatiosi monipuoliset datat eri lähteistä yhteiselle alustalle organisaation eri toimintojen yhteiseen käyttöön, auttaa muokkaamaan organisaatiosi datasta yhtenäistä ja käyttökelpoista sekä toimii liiketoimintaa ohjaavana työkaluna mahdollistaen uusia dataa hyödyntäviä liiketoimintoja ja toimintatapoja organisaatiossasi. Modernin data-alustaratkaisun avulla organisaatiosi datasta tulee rikasta, yhtenäistä, monipuolista ja käyttökelpoista - organisaatiosi saa datassa piilevät mahdollisuudet monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin liiketoimintojen hyötykäyttöön.

 

Data Platform on kaiken keskiössä. Se tukee organisaation eri liiketoimintaprosesseja mahdollistaen uusia palveluita ja liiketoimintaa. Keskitetty data-alusta mahdollistaa myös sen, että yrityksen eri sidosryhmät pystyvät hyödyntämään dataa uudella tavalla omassa päätöksenteossaan ja operatiivisessa työssään.

Fellowmind_data+platform+1.jpg

Data Platform sekoitetaan usein tietovarastoon, koska määritelmiä termille on vielä useita. Tietovarasto voi olla yksi tärkeä ja merkittävä osa Data Platformia, mutta sen lisäksi se on paljon muutakin. Aiemmassa blogissamme Mikä ihmeen Data Platform? kuvasimme laajasti keskitetyn Data Platform -ratkaisun eli data-alustan etuja liiketoimintatiedon paremmassa hyödyntämisessä.

Data Platform -ratkaisun merkittä­vim­mät hyödyt liiketoimin­nal­le­si

Kun yrityksen käytössä oleva datamäärä on suuri ja lähdejärjestelmien lukumäärä kasvaa suureksi, on Data Platform -ratkaisulla tärkeä rooli organisaation eri liiketoimintatietojen yhdistäjänä, säilöjänä ja käsittelijänä yhtenäiseksi. Parhaassa tapauksessa data-alusta on liiketoimintojen ja IT:n yhteinen kehityshanke, josta koko organisaatio saa mittavia hyötyjä.

Tässä muutamia tärkeimpiä nostoja liiketoimintahyödyistä, joita Data Platform -ratkaisu organisaatiossasi mahdollistaa.

Jalosta datasta lisäarvoa yrityksesi olemassa oleviin prosesseihin, tuotteisiin ja palveluihin

Vaikka yrityksessäsi hyödynnetään liiketoimintatietoa päivittäin toiminnanohjausjärjestelmän tai raportoinnin kautta, eivät kaikki tiedon käyttötapaukset koske vain näitä liiketoiminnan perinteisiä järjestelmiä tai prosesseja. Data Platform kokoaa kaikkia järjestelmiä koskevat tiedot yhteiselle data-alustalle.

Data-alustan tehokkaiden API eli rajapintatoiminnallisuuksien avulla yrityksen tiedot saadaan laajemmin ja reaaliaikaisemmin käyttöön. APIen tehokas hallinnointi osana data-alustaa tuo eri järjestelmien datat yhteen muodostaen täysin uudenlaisia arvoketjuja ja kokonaisuuksia. APIen avulla organisaatiosi säästää aikaa ja mahdollistaa tiedon tehokkaan jakamisen eri järjestelmien ja käyttäjien välillä.

Yhteinen ja keskitetty data-alusta avaa yrityksellesi kokonaan uudet mahdollisuudet kehittää uudenlaista dataan perustuvaa lisäarvoa sekä osaksi nykyisiä organisaatiosi liiketoimintasovelluksia ja prosesseja että olemassa olevia tuotteita ja palveluja. Dataan perustuvat lisäpalvelut ja lisäarvo ovat huikea mahdollisuus erottua kilpailijoista. Esimerkiksi energia-alalla asiakasdataan perustuvat uudet palvelut ja hinnoittelumallit tuovat uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen ja myynnin tehostamiseen.

Innovoi dataan pohjautuvia uusia tuotteita ja palveluja – data osaksi organisaa­tio­si kaikkia prosesseja

Yhä useampi organisaatio pyrkii datavetoiseen liiketoimintaan, jossa dataa käytetään arvokkaana raaka-aineena myös uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Koska data on koottu Data Platformissa yhteen keskitettyyn paikkaan, yrityksille tarjoutuu kokonaan uudenlainen mahdollisuus tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen.

Moderni data-alusta teknologiana mahdollistaa sen, että dataa voidaan jakaa helposti lukuisiin eri käyttökohteisiin sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella omille sidosryhmille, kuten omille asiakkaille extranetissa ja portaaleissa. Datan ympärille voidaan oikeasti rakentaa uutta liiketoimintaa.

Esimerkiksi valmistavan teollisuuden alan kehitysnäkymien mukaisesti teollisuusyritysten uskotaan työskentelevän jatkossa yhä vahvemmin ekosysteemeissä. Uusia dataan perustuvia palveluja voidaan luoda yhä tiiviimmän yhteistyön kautta organisaatiorajojen yli esimerkiksi yhteisen myyntialustan tai verkkokauppakanavan ympärille.

Tänä päivänä mielenkiintoisia dataan perustuvia avauksia luodaan myös esimerkiksi IoT-teknologian ympärille. Yritys voi toimittaa kone- ja laitetoimituksen ohella esimerkiksi tuotantolaitteista ja -koneista kerättyä IoT-dataan perustuvia ennakoivan huollon, asiakaspalvelun ja myynnin palveluja ja laajentaa näin nykyisiä palveluja asiakaskeskeisimmiksi. Lue, kuinka asiakkaamme Logisnext Finland Oy kehitti Data Platformia ja IoT-dataa hyödyntäen uuden digitaalisen lisäarvopalvelun asiakkailleen.

Nopeammin arvoa datasta – ketterämmin data informaa­tiok­si sekä tieto osaksi päivittäistä analytiikkaa ja päätöksen­te­koa

Datan saattaminen yhteen eri lähdejärjestelmistä on usein ensimmäinen askel, kun dataohjautuvuutta organisaatiossa halutaan kehittää. Se ei kuitenkaan riitä. Datan keräämisen rinnalla tärkeää on myös ymmärtää, mitä dataa liiketoiminnassa aidosti tarvitaan ja miten suuristakin datamääristä saadaan jalostettua laadukasta tietoa tukemaan erilaisia työtehtäviä ja ihmisten arkea liiketoiminnassa.

Keskitetty data-alusta tekee datan matkasta informaatioksi nopeampaa ja ketterämpää. Automatisoidut mallit dataintegraatioiden rakentamiseksi ovat yksi tekijä, mikä mahdollistaa nopeamman arvon saamisen datasta. Keskitetty datan varastointi ja käsittely yhdellä organisaation yhteisellä alustalla tekee uusien datan käyttökohteiden kokeilusta ja löytämisestä yrityksessä helpompaa ja kustannustehokkaampaa, kun uusien käyttökohteiden kokeilu on helpompaa, nopeampaa ja vähemmän resursseja vaativaa.

Data Platform -ratkaisu avaa kokonaan uudet mahdollisuudet myös yrityksesi ulkopuolisen datan hyödyntämiseen. Esimerkiksi talous- ja markkinadata, tutkimusdata ja alakohtaiset uudet säädökset ja vaatimukset voidaan yhdistää data-alustan avulla osaksi päivittäin käytössä olevaan analytiikkan, jolloin organisaatiosi saa arvokasta, ajankohtaista tietoa liiketoiminnan ennakointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Ota yhteyttä - Data-alusta on aina yrityksesi tarpeet huomioiva kokonaisuus

Haluaisitko kuulla lisää Data Platformin mahdollisuuksista liiketoiminnallesi? Data-alusta on aina asiakaskohtainen ratkaisu, jossa lähtökohtana ovat liiketoimintasi tarpeet ja organisaatiosi tavoitteet.

Autamme yritystäsi rakentamaan tulevaisuuden kilpailuetua yrityksesi omaan liiketoimintatietoon perustuen – olemme monipuolinen kumppani, jolta löytyy osaamista liiketoimintasi ymmärtämiseen sekä teknisen arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Varmistamme, että suunniteltu data-alusta kokonaisuus tukee liiketoimintaasi saumattomasti.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Christian Lindholm

Christian on innokas Senior Business Insight -konsultti, joka löytäen uusia käyttökohteita haluaa tarjota asiakkaalle parhaat ratkaisut analytiikan edistyneeseen hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä: christian.lindholm@fellowmind.fi tai 050 371 5459.