Digitaaliset palvelut ja verkkopal­ve­lut

Digitaaliset verkkopalvelut ovat erottamaton osa mitä tahansa tuotetta ja palvelua. Ne vaikuttavat merkittävästi asiakaskokemukseen ja yrityksesi tehokkuuteen. Digipalvelut tarvitsevat pohjakseen vankan liiketoiminta-alustan, jonka varaan voit kehittää tulevaisuuden tuotteitasi ja toimintaprosessejasi.

digitaaliset-palvelut-ja-verkkopalvelut.jpg

Kaikki palvelusi ja tuotteesi ovat digitaalisia. Yksinkertaisinkin tuote, kuten metsästä kaadettava, terassilaudaksi päätyvä tukki, käy matkallaan läpi kymmeniä digitaalisia prosesseja, joita ilman se ei olisi ostajan saatavilla. Puukuitu on ympäröity digitaalisuudella.

Vieläkin tiiviimmin digitaalisuus on kiinni kaikessa siinä palvelussa, tekniikassa ja laitteistossa, joka ei ylipäätään toimisi ilman ohjelmistoja ja verkkopalveluita.

Digitalisoinnissa onnistuminen määrittelee pitkälti tuotteesi kilpailukyvyn ja tuotteesi aikaansaaman asiakaskokemuksen. Tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme heidän digitalisointimatkallaan. Ratkaisujamme ovat liiketoiminnan optimointi, yritystoiminnan ydinjärjestelmät, strategia, sovelluskehitys ja palvelumuotoilu.

Kilpailuetua palvelullis­ta­mal­la ja digitalisoi­mal­la

Kaikki tuotteet ovat palvelutuotteita. Markkinointi, myynti, logistiikka, asiakaspalvelu, huolto, ylläpito, päivitykset, tuotetieto, käyttäjäyhteisöt sekä kierrätys- ja vastuullisuuskysymykset ovat kaikki palveluita. Ilman niitä fyysinen tuote ei pärjäisi.

Sekä yritysten että yksityishenkilöiden kuluttaminen kohdistuu yhä kasvavassa määrin digitaalisiin palveluihin. Yhä useampi asiakas myös B2B-puolella haluaa omistamisen sijaan hankkia esimerkiksi laitteensa ja koneensa palveluna – etukäteen sovittuun kuukausihintaan, mukaan lukien taattu palvelutaso ja huolto- ja päivityspalvelu. Näitä palveluita seurataan, tuotetaan ja kulutetaan digitaalisten alustojen avulla.

Digitaaliset palvelut ja verkkopalvelut ovat monilla aloilla kilpailukyvyn elinehto. Esimerkiksi teollisuudessa kokonaispalvelut sitouttavat asiakasta, monipuolistavat asiakassuhdetta ja tuovat lisämyyntiä perinteisen asennus-, huolto- ja varaosamyynnin lisäksi.

Potentiaalinen palveluiden kirjo on laaja: Esimerkiksi B2B-asiakas voi haluta digitaalisena palveluna käytönaikaisen optimoinnin valvontaa, ennakoivaa huoltoa ilman yllättäviä katkoksia, käyttövarmuutta, lisäominaisuuksia tuovia päivityspaketteja, maailmanlaajuisia etätukipalveluita, omille loppuasiakkailleen tarjottavaa jalostettua dataa, oman talouden seurantaa, tuotannon ennustamista, koneoppivia ratkaisuja, elinkaaren hallintaa ja kymmeniä muita palveluja.

Datastrategia ja data-alusta digitaalisten palveluiden perustana

Palvelut perustuvat datan hyödyntämiseen, ja jokainen toimialasi uusi tuote ja toimialasi uusi liiketoimintamalli pohjautuu edeltäjiään enemmän käytössä olevaan dataan. Siksi yrityksesi tarvitsee datastrategian eli kokonaisnäkemyksen datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Lisäksi tarvitset käytännön toteutusta varten data-alustan (Data Platform) eli teknologisen alustan, jonka varaan yrityksesi tulevaisuus rakennetaan.

Datasta ei ole pulaa, päinvastoin. Sitä syntyy tulvimalla, ja datan lähteitä on koko ajan yhä enemmän. Dataa syntyy kymmenistä yrityksen omista järjestelmistä, käyttäjiltä, sensoreista, automatiikasta, kolmansien osapuolten lähteistä, kumppaniverkostolta, markkinoinnista, myynnistä, kenttäorganisaatiolta, huollosta, asiakaspalautteesta ja kymmenistä muista lähteistä. Data on usein hajallaan eri paikoissa, joten sen hyödyntäminen on haastavaa.

Moni yritys on datastrategian ja data-alustaratkaisun kanssa vielä suhteellisen alhaisella kypsyystasolla. Tämä antaa edelläkävijöille ja nopeille omaksujille mahdollisuuden parantaa kilpailukykyään tiedolla johtamisella ja määrätietoisella datan hyödyntämisellä.

Datastrategia on olennainen osa liiketoimintastrategiaa. Datastrategia kertoo, mikä on datan merkitys kilpailukyvyn ja uusien palvelutuotteiden kehittämisessä. Se määrittää teknologiavalintoja, kokonaisarkkitehtuuria ja toimintalinjauksia sekä tuo kokonaissuunnitelman datan ympärillä tehtäviin investointeihin.

Lisäksi datastrategia luotaa sitä, mitä asiakkaat haluavat nyt ja tulevaisuudessa. Se huomioi dataan liittyvät roolit, vastuut sekä päätöksentekijät. Useimmiten se sisältää myös muutosjohtamisen elementtejä: datastrategia luo suunnitelman siitä, miten dataan liittyvät kyvykkyydet, tehtävät ja tavoitteet saadaan olennaiseksi osaksi toimintaa yrityksen kaikilla tasoilla.

Data-alusta puolestaan tuo kaiken organisaatiosi käytössä olevan datan yhteiselle alustalle. Kyseessä ei ole pelkkä tietovarasto, vaan data-alusta pitää sisällään myös ne prosessit ja käyttöliittymät tai käyttäjäportaalit, joilla datasta tehdään käyttökelpoista ja sitä hyödynnetään liiketoiminnoissasi.

Data-alusta on erittäin tärkeä pohja, kun luot uusia digitaalisia palveluita ja verkkopalveluita sekä niihin liittyviä toimintaprosesseja. Lue myös blogijulkaisumme Askeleet onnistuneeseen data-alustaratkaisuun.

Yhtenäinen liiketoimin­ta-alus­ta nopeuttaa ja tehostaa uusien digipalve­lui­den luontia

Yritystoimintasi ydinjärjestelmät muodostavat sen digitaalisen infrastruktuurin, jonka varaan rakennat yrityksesi tulevaisuuden palvelutuotteet, verkkopalvelut ja toimintaprosessit.

Keskeisimpiä tällaisia yrityksesi sisäisiä digitaalisia järjestelmiä ovat toiminnanohjaus (ERP), asiakkuudenhallinta (CRM) ja tiedolla johtaminen / Business Intelligence (BI).

Kun nämä järjestelmät keskustelevat keskenään ja yrityksesi prosessit kulkevat luontevasti niiden välillä, voidaan puhua yhtenäisestä liiketoiminta-alustasta. Se tuo nopeutta, tehokkuutta ja asiakaspalvelukykyä.

Näitä järjestelmiä käyttää paitsi oma henkilöstösi, myös yhä enemmän niihin kytkeytyvä ja niiden kautta tietoa vaihtava kumppaniverkosto alihankkijoineen, jakelijoineen ja jälleenmyyjineen. Myös asiakkaasi kytkeytyvät suoraan verkkopalveluihisi ja niiden sisältämään tuote- ja palvelutietoon.

Toiminnanohjaus (ERP) on keskeisimpiä digitaalisia palveluita yrityksen kaikille työntekijäryhmille. Toiminnanohjaus on alusta, joka kokoaa yhteen liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden tiedon ja toimintaprosessit kuten myynnin, tuotannon, varastoinnin, toimituksen ja talouden ohjauksen. Edellisten lisäksi ERP:n piiriin kuuluu laajemmissa toteutuksissa luontevasti esimerkiksi hankinta, logistiikka, huolto, jälkimarkkinointi, asiakaspalvelu, projektinhallinta ja henkilöresurssien hallinta.

Asiakkuudenhallinta (CRM) tehostaa puolestaan koko asiakkuuden elinkaaren hallintaa eli myyntiä-, markkinointia ja asiakassuhteiden hallintaa. Se tukee liidien luomista, asiakaspalvelua ja -viestintää, myyntimahdollisuuksien löytämistä ja tarkan tilannekuvan muodostamista yrityksen tulevasta myynnistä sekä sitä kautta taloudellisesta tilasta.

CRM-järjestelmä tukee myös markkinoinnin automaatiota, jolla siirrät rutiinityötä älykkäille järjestelmille ja vapautat myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoiden aikaa olennaiseen. Samoin asiakkuudenhallintaratkaisu mahdollistaa paremman, kaikissa kanavissa yhtenäisen asiakaskokemuksen luomisen.

Tiedolla johtamisen (Business Intelligence) -ratkaisuissa tavoitteena on eteenpäin katsova ja päätöksiin johtava liiketoimintatieto, ei vanhan mallinen raportointi. Tiedolla johtamisen keskeinen päämäärä on muodostaa hyödyllinen tilannekuva ja löytää vastauksia kysymyksiin “miksi jotakin tapahtui” ja “mitä tulee tapahtumaan”. Näin saat jalostetusta datasta tukea operatiivisille ja strategisille päätöksillesi. Eikä tieto jää vain johdon käyttöön, vaan sitä hyödynnetään kaikilla organisaation tasoilla.

Digitaalisten palveluiden sovellus­ke­hi­tys ja palvelumuo­toi­lu

Nykyisiä palveluitasi voidaan helposti muokata käyttäjäystävällisempään muotoon ja näin parantaa loppuasiakkaasi asiakaskokemusta. Samalla voit tehostaa sisäisiä prosessejasi ja parantaa omien työntekijöittesi työn sujuvuutta. Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää myös liiketoimintasi kehittämisessä ja liiketoimintasi laajentamisessa digitaalisiin palveluihin.

Meillä Fellowmind Finlandilla on pitkä kokemus erilaisten sovelluksien kehityksestä ja vahva integraatio-osaaminen, jolla järjestelmiä liitetään yhteen, automatisoidaan ja tehostetaan. Ymmärrämme hyvin myös sen, miten voit rakentaa yhtenäistä asiakaskokemusta pala palalta ilman jättimäisiä alkuinvestointeja.

Tavoitteenamme on aina tehdä loppukäyttäjää parhaiten ja helpoiten palveleva ratkaisu. Asiantuntijoihimme kuuluu UX-suunnittelijoita, palvelumuotoilijoita ja liiketoimintakonsultteja, jotka ratkovat asiakkaidemme haasteita aina ensisijaisesti järjestelmien käyttäjiä ajatellen. Toteutamme usein ratkaisuja, joissa olemassa olevien ydinjärjestelmien päälle luodaan toimintaa sujuvoittava ja asiakaspalvelua parantava käyttäjäystävällinen portaali tai käyttöliittymä. Aina siis koko järjestelmää ei tarvitse luoda alusta alkaen uudelleen.

Digitaalisten verkkopalveluiden luominen pohjautuu ymmärrykseemme loppukäyttäjistä, teknologiasta ja yrityksesi sekä toimialasi ydinprosesseista, olipa kyse myynnistä, ostoista, logistiikasta, tuotannosta tai taloudenhallinnasta. Vahvistamme kilpailukykyäsi optimoimalla liiketoimintaprosesseja ja rakentamalla digipalveluita liiketoimintasi tarpeisiin. Haluamme olla luottoneuvonantajasi, kun mietit, miten sovittaa yhteen liiketoiminnan, loppukäyttäjien ja teknologian näkökulmat.

Miksi valita Fellowmind Finland digipalve­lui­den kehittäjäkump­pa­nik­si?

Liiketoimintasi on kaiken tekemisemme lähtökohta. Saat meiltä ratkaisuja, joilla kehität kilpailukykyäsi ja parannat asiakaspalveluasi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luoneet digitaalisia palveluita ja verkkopalveluita jo yli 20 vuoden ajan. 

Päämääränä on helppokäyttöinen ja yrityksesi tarpeiden mukainen digitaalinen palvelu toimintasi kehittämiseen ja tehostamiseen. Suhtaudumme intohimoisesti tuloksellisten digitaalisten verkkopalveluiden rakentamiseen ja vaivattomiin hankkeisiin.

Meillä on pitkä kokemus yritysten liiketoimintajärjestelmistä, integraatiotyöstä, uudistushankkeista ja liiketoimintakonsultoinnista. Asiantuntijamme ovat kokeneita ammattilaisia ja antavat tukea muutosjohtamisen hankkeissa ja uusien prosessien sekä toimintatapojen jalkauttamisessa yrityksesi arkeen.

Olemme keskeisten ratkaisutoimittajien kumppani ja voimme tarvittaessa hyödyntää Fellowmind-konsernimme laajoja resursseja ja läsnäoloa keskeisillä Euroopan markkinoilla.

Ymmärrämme laajoja järjestelmäkokonaisuuksia, joiden osana ovat digitaaliset verkkopalvelut. Liitämme digitaaliset palvelut osaksi esimerkiksi toiminnanohjausta, tiedolla johtamisen ratkaisuja, projektinhallintaa tai asiakkuudenhallintaa. Toteutamme myös käyttäjien rakastamia sovelluksia ja portaaleja.

Tervetuloa digitalisaatiomatkalle kanssamme!

Tero Tapanainen

Tero on Fellowmind Finlandin CTO, jonka lempisanonta on "Teknologiapuolella mikään ei ole mahdotonta, kaikkea ei ole vain järkevää toteuttaa". Ole Teroon yhteydessä: tero.tapanainen@fellowmind.fi