Mitä on Business Intelligence?

Business Intelligencessä on kyse paljon muustakin kuin pelkästä raportoinnista tai teknisestä työkalusta. Business Intelligence, BI, on hallitun tiedolla johtamisen väline, joka tukee organisaation strategista johtamista ja muutoksenhallintaa. Business Intelligence-ratkaisut ovat edelleen tärkeitä raportoinnissa, mutta niiden todellinen voima on johtamisessa.

mita-on-business-intelligence.jpg

Business Intelligence (BI) on termi, joka usein hieman harhaanjohtavasti mielletään yksistään järjestelmään tai esimerkiksi raportointiin liittyväksi käsitteeksi. Business Intelligencessä on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin pelkästä teknisestä työkalusta: se on hallitun tiedolla johtamisen väline, joka tukee organisaation strategista johtamista ja muutoksenhallintaa.

Tiedolla johtaminen on tärkeää kaikissa ja kaikenkokoisissa organisaatioissa. Siihen ohjaa liiketoiminnan muuttuminen yhä datavetoisemmaksi ja nopearytmisemmäksi. Liiketoimintatietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan aiemmin.

Yhä useampi tarvitsee työssään reaaliaikaista tietoa ja kokonaisvaltaista tilannekuvaa – liiketoimintatiedon tarve yrityksissä on kasvanut. Ajatus Business Intelligence -ratkaisusta vain ylimmän johdon, taloushallinnon ja analyytikoiden välineenä on auttamatta vanhentunut.

Business Intelligence limittyy yrityksesi datastrate­giaan: tiedon hyödyntäminen eri lähteistä on yhä tärkeämpää

Data on tärkeä osa yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä, joten datan hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti edellyttää suunnitelmallisuutta. Yrityksen datastrategia auttaa muodostamaan tilannekuvan ja tavoitetason datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Moni yritys on päätynyt yksittäisratkaisujen kautta nykytilaansa datan hyödyntämisen suhteen. Tämä on voinut tarkoittaa investointeja ilman kokonaissuunnitelmaa tai tiedolla johtamisen kokonaisnäkemystä. Johtoryhmässä voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä datan roolista nyt ja lähivuosina.

Datastrategia ja Business Intelligence limittyvät, sillä datastrategia ottaa kantaa teknologisiin ratkaisuihin ja tiedolla johtamisen kokonaisarkkitehtuuriin. Datastrategia asettaa datan käytölle liiketoimintatavoitteet ja vaiheistaa toteutuksen. Se ottaa niin ikään kantaa siihen, mistä lähteistä dataa kerätään nyt ja tulevaisuudessa, kuinka sitä käsitellään ja kuinka se muutetaan päätöksentekoa tukevaksi ja päätöksentekoon kannustavaksi. Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi datastrategian on hyvä pitää sisällään näkemys myös toimialan tulevaisuudesta ja kilpailijoiden nykytilasta: missä markkina menee ja mitä asiakkaat haluavat.

Business Intelligence: raportoinnin tehostami­ses­ta kulttuurin muutokseen

Business Intelligence -hankkeissa lähdetään kokemuksemme mukaan usein liikkeelle raportoinnin tehostamisesta, vaikka kyse on itse asiassa koko organisaation ajattelutavan sekä kulttuurin muutoksesta kohti hallittua tiedolla johtamista. Järjestelmien sijaan ydinkysymyksenä tulisi olla yrityksen päätöksenteon ja kyvykkyyksien johtamisessa: kuinka löydät ja perustelet parhaat ratkaisut strategian toteuttamiseen.

Parhaimmassa tapauksessa Business Intelligencen käyttöönoton myötä yritys voi siirtyä ”mutu-tuntumasta” sekä parhaista arvauksista tiedolla johtamisen kulttuuriin, jossa kaikille yhtenäinen tieto luo raamit päätöksenteolle. Yritys saa oikea-aikaisuutta, uusia näkökulmia ja yhteisen näkemyksen ja tahtotilan rakennusaineita — sen sijaan, että asiat tehtäisiin, kuten aina ennenkin, tai eri toiminnot suojelisivat omaa reviiriään uusilta ajatuksilta.

Parhaimmillaan tiedolla johtamiseen liittyy uskallus haastaa myös tehtyjä oletuksia, joihin tehdyt valinnat perustuvat. Tavoitteena on siis kyseenalaistaa rakentavasti aikaisemmin tehdyt oletukset. Muutos alkaa päätöksellä siitä, aiotko johtaa vai seurata.

Tiedon täytyy tukea johtamista ja päätöksentekoa, ei vain raportointia ja kenties hyvinkin edistynyttä, mutta pysähtynyttä tilanneanalyysiä. Jos yrityksessäsi aiotaan johtaa tiedon avulla, tulee se tehdä selväksi koko organisaatiolle. Päättäjille tulee antaa valtuutus ja vastuu tehdä päätöksiä tietoon pohjautuen. Peräpeiliin katsomisen sijaan tulee hakea erilaisia vaihtoehtoja päätöksenteolle: mitä vaihtoehtoja on olemassa, mitä aiotaan tehdä ja millaisiin tuloksiin uskotaan.

Osaava kumppani tukee tiedolla johtamisen prosesseja ja kulttuuria

Business Intelligencen kokonaisvaltainen hyödyntäminen edellyttää paljon työtä yrityksen prosessien ja työskentelytapojen parissa, jopa enemmän kuin teknisesti järjestelmien osalta. Tärkeää on tehdä päätös siitä, mitä ja miten tiedolla halutaan johtaa. Loppuosa onkin pääasiassa teknistä ja sujuu helposti asiantuntevan kumppanin kanssa.

Me Fellowmind Finlandilla ajattelemme, että Business Intelligenceen liittyvä muutosjohtaminen tarvitsee tuekseen liiketoimintaa ja muutoksen läpivientiä ymmärtäviä ihmisiä. Tuomme tähän oman, pitkän liiketoimintakonsultoinnin kokemuksemme ja parhaat käytäntömme useista erilaisista muutoshankkeista.

Teknologisten ratkaisuiden käyttöönotto hoituu kyllä, siitä pitää huolen vuosien työhistoriamme ja asemamme mm. Qlikin Business Intelligence- ja analytiikkaratkaisun tunnustettuna ja palkittuna kumppanina. Tarjoamme johtavia Business Intelligence- ja tiedolla johtamisen ratkaisuja, joihin kuuluvat mm. Microsoft, Qlik, Workday Adaptive Planning ja CCH Tagetik.

Yksi tapa ajatella tiedolla johtamisen kulttuuria ja toimintatapoja on tarkastella organisaation maturiteettia, kypsyystasoa, siitä näkökulmasta, millä tavoin ja millä tasoilla Business Intelligenceä hyödynnetään.

Paljastavia ja keskustelua herättäviä kysymyksiä ovat mm. seuraavat:
  • Suuntautuuko valtaosa energiastasi Business Intelligencen avulla raportointiin vai eteenpäin katsoviin päätöksiin?

  • Puhutaanko Business Intelligencen yhteydessä pääosin siitä, “mitä tapahtui” vai onko yleisenä kysymyksenä yhtä usein “miksi” sekä “mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi”?

  • Onko Business Intelligencen hyödyntäjiä vain tietyissä toiminnoissasi ja tietyillä organisaatiohierarkian tasoilla vai onko Business Intelligence hyväksytty laajemmin johtamisen välineenä?

  • Johdetaanko Business Intelligencen avulla operatiivista työtä vai onko siitä tullut kiinteä osa myös liiketoiminnan sekä uusien palveluittesi kehittämistä?

  • Edellyttääkö Business Intelligencen hyödyntäminen erikoisosaajia vai voidaanko ja osataanko organisaatiossasi käyttää sitä itsepalveluperiaatteella?

Osaavalla kumppanilla on kokonaisvaltainen näkemys toimintatapojen ja järjestelmien yhtäaikaisesta rakentamisesta. Se on muutoshankkeissa arvokas tuki ja auttaa luomaan sekä selkeyttämään yrityksen tiedolla johtamisen tiekartan, Roadmapin, tulevaisuuteen.

Dataohjattu yritys kohti tärkeitä tavoitteita

Kun yrityksen toiminta ja päätökset pohjautuvat ajantasaisiin ja relevantteihin liiketoimintatietoihin, voidaan puhua datavetoisesta tai dataohjatusta yrityksestä.

Dataohjatussa yrityksessä tietoa käytetään nykytilan johtamiseen ja yhä enemmän myös muutoksenhallintaan. Tavoitteena on joustava ja nopea eteneminen kohti strategisia tavoitteita siten, että organisaatio uskaltaa tiedon perusteella haastaa aiemmat oletuksensa ja muuttaa tarvittaessa toimintatapojaan. Jotta yrityksessä päästään nopeammin ja fiksummin tärkeisiin tavoitteisiin, on uskallettava kyseenalaistaa ja ottaa rakentavat uudet ehdotukset huomioon.

Parhaimmillaan Business Intelligence linkittyy tiiviisti yrityksen datastrategiaan: kuinka yritystä johdetaan, mikä on yrityksen kilpailustrategia ja onko kenties jopa yrityksen koko liiketoimintamallia mahdollista muuttaa tiedolla johtamisen ja datan avulla.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton Tämä sinun olisi aina pitänyt tietää Business Intelligencesta -oppaamme, jossa käsittelemme tarkemmin aiheeseen liittyvää terminologiaa sekä usein vastaan tulleita kysymyksiä Business Intelligenceen liittyen. Keskustelemme mielellämme kanssasi yrityksesi tilanteesta ja kehitystarpeista, joten olethan yhteydessä.

Anu Hämäläinen & Pasi Pakarinen

Anu Hämäläinen ja Pasi Pakarinen toimivat yksikön vetäjinä ja seniorikonsultteina Fellowmind Finlandin Data & Analytiikka -liiketoiminnassa. He auttavat tiimiensä kanssa asiakkaita hyödyntämään tiedolla johtamisen ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä.