Tärkeimmät data- ja analytiikkat­ren­dit vuonna 2021 – Hyödynnä dataa ja menesty

Data- ja analytiikkatrendit ovat antaneet vuosien varrella suuntaa siitä, mihin yritysten kannattaa ohjata panostukset parhaiden liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi. Vuonna 2021 vauhti uusien data- ja analytiikkaratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksista vain kiihtyy. Nostamme seuraavaksi tarkasteluun kolme tärkeintä datan ja analytiikan suuntausta, jotka huomioimalla yrityksesi rakentaa kilpailuetua ja aitoa tukea liiketoiminnalle myös tulevaisuudessa.

tarkeimmat-data-ja-analytiikkatrendit-vuonna-2021-hyodynna-dataa-ja-menesty.jpg

Miltä datan ja analytiikan suuntaukset sitten näyttävät vuonna 2021? Lukuisat data- ja analytiikkatoimijat ja tutkimuslaitokset ovat julkaisseet omat trendikatsauksensa jo tälle vuodelle. Erilaisten trendilistausten määrä on valtava - halusimme silti nostaa lukuisten listausten joukkoon vielä yhden lisää. Meidän listaukseen päätyneet teemat näkyvät vahvasti niin trendikatsauksissa kuin asiakkaidemme tarpeissa ja kiinnostuksen kohteissa.

Koska dataan perustuvaa kilpailuetua ei luoda pelkästään teknologioilla, emme keskity trendeissämme yksittäisiin uusiin teknologiaratkaisuihin. Teknologioiden sijaan haluamme tuoda esiin, miten yrityksesi tulisi laajentaa ja kehittää datan käyttöä saavuttaaksesi yhä suurempaa tukea ja arvoa datasta osana liiketoimintaa.

Vuoden 2021 trendit ja mahdolli­suu­det liiketoimin­nal­le

Data- ja analytiikka-ala on kehittynyt huimasti viimeisten vuosien aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten datan ympärillä tekeminen painottui pitkälti perinteiseen raportointiin ja sen kehittämiseen. Raportoinnin kehittämisessä keskityttiin etenkin raportoinnin automatisointiin, eikä raporttien visualisoinnista tai pilvimaailmasta vielä puhuttu juurikaan.

Perinteisestä raportoinnista on tultu pitkä matka siihen, mitä data- ja analytiikka on tänä päivänä. Tämä muutos näkyy myös trendeissä. Datan merkitys organisaatioissa on kasvanut vuosien varrella ja data halutaan nyt tuoda yhä laajemmin osaksi koko liiketoimintaa ja sen johtamista. Seuraavassa katsauksemme kolmeen tärkeimpään data- ja analytiikkatrendiin vuonna 2021.

 

Kun oman liiketoiminnan tavoitteet datalle ovat selkeänä mielessä, auttavat data- ja analytiikkatrendit suuntaamaan kehitystyön oikeisiin asioihin organisaatiossasi. Parhaassa tapauksessa trendien huomioiminen omassa toiminnassa auttaa saavuttamaan …

 

1. Platform200 – liiketoiminta­ta­voit­teet lähtökohtana

Alustoja koskeva trendi on kuumimmillaan. Uskomme, ettet ole välttynyt kuulemasta alustoista? Kaikki toimijat puhuvat tällä hetkellä alustoista eli platformeista – mekin osaltamme. Organisaatiollesi on tarjolla liiketoiminnan kehittämiseen valtava määrä erilaisia alustavaihtoehtoja (Business Platform, Analytics Platform, Finance Platform jne), jotka myyntipuheiden mukaan ratkaisevat kaikki liiketoimintasi ongelmat.

Yksittäiset alustat saattavat yhtenäistää tai helpottaa toimintaa jollakin osa-alueella, mutta väärin perustein valittu alusta ei tuo kuitenkaan toivottua kokonaisvaltaisempaa hyötyä liiketoiminnallesi. Vältä siis kiireessä astumasta platform-loukkuun, jossa mietit miten oma liiketoimintasi on mahdollista sovittaa valittuun teknologiaan. Aloita sopivan alustan valinta aina liiketoiminnan aidoista tarpeista

Ennen liiketoiminnallesi sopivien alustavaihtoehtojen kartoitusta, on tärkeää palauttaa mieleen oman liiketoiminnan tavoite sekä liiketoimintahyödyt, joita alustaratkaisulla olet hakemassa. Jotta saavutat tavoittelemasi hyödyt, on sinun tärkeää listata, mitä aidosti haluat kehittää datan avulla ja millä eri tavoin data voi tukea yrityksesi toimintaa.

Vasta tämän jälkeen on aika kartoittaa teknologiavaihtoehtoja ja mahdollisia alustoja, jotka auttavat listattujen tavoitteiden ja hyötyjen saavuttamisessa. Samalla pystyt varmistamaan, että valintasi tukevat myös kokonaisuutta paremmin. Suuntaa resurssisi vasta myöhemmin suunnitelmaan sitä, kuinka montaa eri tai mitä alustaa yrityksesi kannattaa käyttää, ja mitkä alustat toimivat parhaiten yritystoimintasi tukena.

Tutustu blogistamme Data Platformin merkittävämpiin liiketoimintahyötyihin tarkemmin.

2. Data Wizard – Ymmärrä liiketoi­min­ta­si dataa ja aitoja tarpeita datalle

Markkinoille putkahtaa jatkuvasti uusia teknologisia ratkaisuja, jatkuvasti parempine ominaisuuksineen. Ne parantavat toki datan hyödyntämismahdollisuuksia, mutta yksittäisinä ratkaisuna ne eivät tuo liiketoimintahyötyä. Ole kiinnostunut uusista teknologioista, mutta älä asetu trendien ja uusimpien ominaisuuksien vangiksi.

Lähde liikkeelle toisesta suunnasta – liiketoimintastrategiasta ja yrityksen tarpeista datalle. Kun ympärillä on suuri ja jatkuvasti kehittyvä työkalu- ja trendiviidakko, ovat omat liiketoimintatavoitteet ja erityisesti aito halu johtaa tiedolla paras lähtökohta liiketoiminnan kehittämiseen yhä datavetoisemmaksi. Kun haluat hyödyntää dataa paremmin osana liiketoimintaasi, tarvitset halua altistua datalle ja ottaa se mukaan päivittäiseen tekemiseen sellaisena kuin se on. Tässä vaiheessa todennäköisesti suurin osa lukijoista nyökkäilee. Mutta, oletko oikeasti valmis ottamaan datan sellaisenaan, muokkaamatta sitä omien liiketoimintasi halujen ja toiveiden mukaiseksi?

Jotta onnistut trendien hyödyntämisessä, on ensiksi ymmärrettävä, kuinka omassa liiketoiminnassa datasta on hyötyä. Yksittäisillä mahtavillakaan teknisillä ideoilla ei yleensä kasvateta ja kehitetä liiketoimintaa. Kun ymmärrät aidosti oman liiketoimintasi datatarpeita, saat trendeistä irti niiden tarjoamaa kokonaisvaltaisempaa hyötyä ja vältyt juoksemasta vain yksittäisten trendien ja suuntauksien perässä.

Lue, kuinka asiakkaamme Logisnext Finland Oy (entinen Rocla Solutions) hyödyntää ja luo arvoa sisälogistiikan dataa hyödyntäen.

3. Everybody works with data – Raportoin­nis­ta datan hyödyntä­mi­seen

Datan rooli osana kaikkea toimintaa vahvistuu koko ajan. Tulevaisuudessa data halutaan helposti eri käyttäjien saataville – niin omalle henkilöstölle kuin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Kun yhä suurempi määrä ihmisiä pääsee käyttämään tietoa, saavat he tarttumapinnan dataan ja näin paremmat mahdollisuudet esimerkiksi prosessien kehittämiseen tai uuden innovointiin. Datan ja analytiikan laajempi käyttö mahdollistaa aidosti dataohjautuvan liiketoiminnan ja kulttuurin rakentamisen yrityksessäsi.

Tulevaisuudessa dataa ja analytiikkaa käytetään yhä laajemmin. Datan käyttöä ei nähdä pelkästään datan keräämisenä, BI-raportin laatimisena ja raportin julkaisemisena. Jatkossa eri lähteissä olevaa dataa hyödynnetään monipuolisemmin myös eri käyttötarkoituksien ja eri roolien mukaan. Data tulee ohjaamaan monissa paikoin kokonaista osaa yrityksen toiminnasta, eikä välttämättä suoraan päädy edes ihmisen käsiteltäväksi tulevaisuudessa.

Datan hyödyntäminen yhä strategisemmin kulkee käsi kädessä datalukutaidon kehittämisen kanssa. Osaamisen ja datalukutaidon jatkuva kehittäminen on tärkeää, jotta läpi koko organisaation ymmärrettäisiin, miten dataa on mahdollista hyödyntää organisaation eri rooleissa - ja, miten jokaisella olisi aidosti kyky miettiä toiminnan kehittämistä oman roolinsa näkökulmasta. Tärkeää on siis jatkuvasti ylläpitää ja kehittää organisaatiosi datakulttuuria. Organisaatiosi tulisi panostaa myös muutosjohtamiseen, jotta kulttuurinmuutos saadaan jalkautettua osaksi liiketoiminnan arkea.

Käy lukemassa kuinka asiakkaamme, Reima, maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden valmistaja, kehittää raportoinnin ja analysoinnin prosessejaan sekä tehostaa datan hyödyntämistä läpi koko globaalin organisaation.

Datastra­te­gian avulla trendit käytäntöön

Datan parempi hyödyntäminen ja trendien haltuunotto mahdollistavat liiketoiminnallesi parhaassa tapauksessa uusia datapohjaisia palveluita ja liiketoimintaa sekä keinoja ennakoida ja selviytyä voittajana tulevaisuudessa omalla toimialallasi.

Haluaisitko viedä trendien tuomat mahdollisuudet käytäntöön? Hyvä työkalu datan parempaan hyödyntämiseen ja uusiin ratkaisuihin on organisaation datastrategia. Toimiva datastrategia on laadittu riittävän laajasta perspektiivistä, jossa huomioidaan ainakin nämä osa-alueet:

  • liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet

  • datatarpeet ja mahdollisuudet – valitut teknologiataktiikat

  • datalukutaidon ja datakulttuurin kehittäminen – muutosjohtaminen

  • arkkitehtuuri ja datan kulku – holistinen näkemys dataan, järjestelmiin ja käytössä oleviin alustoihin

  • datan hallintamalli – hallinta ja jatkuva kehittäminen

Haluaisitko kuulla lisää, kuinka jalostat liiketoimintadatasta arvoa? Ota yhteyttä, autamme mielellämme datan paremmassa hyödyntämisessä organisaatiossasi.

Rami Jahkonen

Ramilla on yli 15 vuoden kokemus yritysten erilaisista tiedolla johtamisen hankkeista sekä asiakkaan että toimittajan roolissa. Hän toimii Fellowmindilla erityisvastuualueenaan yritysten data- ja analytiikkaratkaisut. Ramin tavoite on saada organisaatioissa aikaan tietoon pohtautuvia parempia päätöksiä. Hänen kokemuksensa perusteella tavoitteeseen pääsyä edesauttaa yhteinen näkemys ja uskallus haastaa vallitsevia olettamuksia. Ota yhteyttä Ramiin: rami.jahkonen@fellowmind.fi