Maailma muuttuu – miten valmistava teollisuus vastaa muutostar­pei­siin

Miten valmistava teollisuus uudistuu muuttuvan maailman mukana? Miten teollisuusyrityksessä voi pitää yllä ja rakentaa yhä vahvempaa kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa?

maailma-muuttuu-miten-valmistava-teollisuus-vastaa-muutostarpeisiin.jpg

Digitalisaation ja modernin teknologian merkitys on suuri. Tulevaisuuden ennakoinnissa ja suunnittelussa on huomioitava liiketoiminnan lisäksi myös teknologian merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Keskiössä on yrityksen prosessien ja koko toimitusketjun tehokkuus ja läpinäkyvyys. Myös asiakas- ja alihankintaketjun tiivis yhteistyö ja avoin data ovat merkittäviä tekijöitä teollisuusyrityksen kilpailukyvylle. Teknologia tuo yrityksille monia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja automatisointiin sekä liiketoimintatiedon hyödyntämiseen. Teknologian avulla luodaan myös edellytyksiä yritysten uudentyyppisille liiketoimintamahdollisuuksille.

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Muutos tuo mukanaan huikean määrän uusia erilaisia mahdollisuuksia, mutta miten niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa – mistä ja miten uuden suunnittelussa pitäisi lähteä liikkeelle?

Tässä blogissa esittelemme haasteita, joita teollisuusyritysten on ratkaistava tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseksi.

Teollisuusyrityksen prosessien yhtenäisyyden sekä koko toimitusketjun ja talouden läpinäkyvyyden varmistaminen ovat tärkeitä. Ne auttavat näkemään pidemmälle ja laajemmin tulevaisuuteen, ja vahvistavat yrityksesi toimintavarmuutta sekä varautumista tulevaisuuden muutoksiin.

Digitalisaatio ja moderni teknologia luovat hienoja mahdollisuuksia liiketoimintasi tueksi. Muun muassa kattavalla toiminnanohjausjärjestelmällä virität yrityksesi prosessit tehokkaiksi ja läpinäkyviksi, tekoälyn (AI) ja lisätyn todellisuuden (AR) -ratkaisuilla lisäät simulointimahdollisuuksia vaikkapa huolto- ja kunnossapitotoimintoihin, Modern Workplace -ratkaisuilla (Office 365, Teams, Sharepoint) mahdollistat töiden digitalisoitumisen ja etätyön, kattavalla tietoturvakokonaisuudella suojaat yrityksesi liiketoimintadatan ja tiedolla johtamisen -ratkaisuilla parannat yrityksesi datan hyödyntämistä.

Nykyaikainen teknologia ja yrityksesi tarpeisiin suunniteltu liiketoiminnan kokonaisratkaisu tukevat yrityksesi kehitystä ja kasvua kohti tehokkaampaa toimintaa ja parempaa asiakaspalvelua. Samalla ne luovat yrityksellesi uusia mahdollisuuksia vaikkapa palvelutarjoaman laajentamiseen.

Onko yritykselläsi jo selkeä tiekartta, Roadmap, kohti digitalisoitua tulevaisuutta?

Muutokset mahdollisuuk­sik­si – näihin haasteisiin yrityksesi on pystyttävä vastaamaan

Läpinäkyvyys koko toimitus­ket­juun ja kaikkiin prosesseihin

Valmistavan teollisuuden kulmakivenä tulevaisuudessa on läpinäkyvyys koko toimitusketjuun aina tarjouksesta suunnitteluun, tuotantoon, toimitukseen sekä huoltoon ja kunnossapitoon. Avoin data prosessien eri vaiheissa tukee myyntiä, tuotantoa, hankintaa ja muita toimintoja onnistumaan yhteisissä tavoitteissa. Keskeisessä roolissa on yrityksen talouden prosessit – toimitusketjun eri vaiheisiin liittyvien tietojen täytyy näkyä reaaliaikaisesti myös talouden luvuissa, mikä mahdollistaa tietojen analysoinnin ja niiden pohjalta päätöksenteon.

Mitä tehokkaampia yrityksesi prosessit ovat, sen paremmin pystyt kehittämään toimintaa alan uusien mahdollisuuksien myötä. Osaan prosesseista muutokset voidaan viedä nopeasti. Tästä esimerkki on tuotteiden hallinta, joka on joustava tapa tuotteen suunnitteluun, laadun valvontaan ja muutosten hallintaan kaikissa tuotteen elinkaaren valmistusvaiheissa.

Läpinäkyvyys koko toimitusketjuun ja kaikkiin prosesseihin auttaa sinua näkemään pidemmälle ja laajemmin. Vaikka esimerkiksi tuotannossa luotetaan pitkiin alihankinnan toimitusketjuihin, on silti muutoksiin varautumiseksi vahvistettava seurantaa ja siten oman tuotannon toimitusvarmuutta.

Esimerkiksi ulkoisessa logistiikassa myyntitilaukset ja tuotteiden lähettäminen perustuvat yhdessä sovittuihin toimituspäivämääriin. Jotta vastaavat prosessit ja aikataulut saadaan tehokkaasti sisäiseen toimintaan, on välttämätöntä täsmäyttää ja ajoittaa yrityksen tuotanto ja koko sisälogistiikka vastaamaan ulkoista logistiikkaa. Kun koko tuotanto riippuu yhdessä sovituista aikatauluista ja vastuista, on se pystyttävä ajoittamaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin.

Logististen ketjujen globalisaation myötä on pystyttävä vastaamaan muutoksiin entistä nopeammin. Manuaaliset excelit ja kankeat järjestelmät eivät enää riitä. On voitava tarjota tietoa kaikille päätöksentekijöille, ei pelkästään omalle henkilökunnalla (sisälogistiikka) vaan myös toimittajille ja asiakkaille. On myös pystyttävä rikastuttamaan dataa integroitumalla muiden toimijoiden järjestelmiin. Esimerkiksi isoon tilaukseen liittyvien muutosten yhteydessä on nopeasti pystyttävä kommunikoimaan tuotannolle, alihankkijoille ja toimittajille uusi aikataulu.

Tuotanto automatisoituu kiihtyvällä tahdilla. IoT (Internet of Things) ja lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality) tuovat nopeutta tuotteen suunnitteluun ja parantavat tuotannon häiriötilanteisiin reagoimisessa.

Samalla työntekijöiden osaaminen on pidettävä korkealla tasolla, jotta he pysyvät teknologiakehityksen tahdissa. Vaarana on, että muutoin yrityksen sisällä kehitetyt ratkaisut eivät kestä aikaa ja vanhenevat nopeasti.

 

Liiketoi­min­nan ennakointi ja suunnittelu – tulevaisuuden tiekartta, Roadmap

Muutoksissa on olennaista tietää, mihin niistä kannattaa tarttua ja mitkä vievät omaa liiketoimintaa eteenpäin. Kaiken perustana on liiketoimintastrategia ja tavoitteet – se, missä halutaan olla seuraavan kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päästä. Onko tavoitteissa esimerkiksi kasvu ja mahdollisesti toiminnan laajentaminen uusille palvelualueille? Halutaanko erikoistua ja parantaa asemaa kapeammalla markkinasegmentillä? Vai onko suunnitelmissa kansainvälistyminen ja oman tuotantolaitoksen avaaminen ulkomaille?

Entä missä mittakaavassa ollaan valmiita uusiutumaan ja panostamaan teknologian keskeiseen rooliin tavoitteiden saavuttamisessa? Tiedetäänkö, millainen tiekartta, Roadmap, digitalisaation hyödyntämiseksi tulisi rakentaa?

Teknologia tukee olennaisesti bisnestä, ja kustannuspaineet pakottavat hiomaan liiketoiminta-ajurit teräviksi. Suunnitelma rakennetaan vastaamaan juuri sinun yrityksesi haasteisiin. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan keskittyä esimerkiksi tuotannon ajoituksen optimointiin ja hallintaan ja seuraavaksi koko logistiikkaketjun optimointiin. Kuitenkin niin, että jo ensimmäisessä vaiheessa (MVP-vaiheessa) otetaan mukaan liiketoimintaa kehittäviä toimintoja ja mahdollistetaan jatkuva kehitys. Teknologia mahdollistaa mm. simuloinnin ja fail fast -pilotoinnin, joiden avulla mahdollistetaan ketterämpi kehitys ja nopeampi hyöty koko organisaatiolle.

Yhtä hyvin prioriteetiksi voidaan nostaa laatustandardeihin perustuva valmistus ja sen yhdistäminen saumattomasti prosesseihin. Vaikka toimittajat sitoutuvat noudattamaan sertifikaatteihin liittyviä vaatimuksia yksittäisissä prosesseissa, ei niitä välttämättä huomioida kokonaisprosesseissa. Yritykset, jotka rakentavat toiminnanohjausjärjestelmänsä tukemaan automaattisesti standardeja eri prosesseissa sekä niiden seurannassa ja raportoinnissa, saavat selkeää kilpailuetua muihin toimittajiin nähden.

Teknologian nopea kehittyminen kannattaa valjastaa käyttöön. API-rajapinnat ovat tätä päivää, eivätkä ne vaadi enää erityisosaamista. Myös vaikkapa pääkäyttäjät voivat analysoida esimerkiksi ERP-prosessien tehokkuutta ja jopa muuttaa prosessia tarpeen mukaan – tämä luo ketteryyttä ja kykyä mukauttaa yrityksen prosesseja tarvittaessa muuttuvan maailman mukana.

 

Asiakasläh­töi­syy­den vahvistaminen – tuotteiden valmista­mi­ses­ta palveluntar­joa­jak­si

Asiakaskokemuksesta on juuri nyt tulossa tärkeä prioriteetti valmistavassa teollisuudessa. Asiakaskeskeisyys tuotannossa voi näkyä esimerkiksi niin, että yritys tarjoaa asiakkaalleen läpinäkyvyyden tuotannon prosessin etenemiseen – siihen, missä asiakkaan tilaama tuote etenee, koska se valmistuu ja mikä sen mahdollinen toimitusaika on.

Teollisuusyrityksissä asiakaslähtöinen liiketoimintasuunnittelu voi tarkoittaa myös esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelujen lisäämistä palvelutarjontaan – ja edelleen sitäkin laajemmin vaikkapa palveluiden konsultointiin. Koska valmistajilla on laaja-alaista tietämystä tuotteista, on luontevaa tuoda asiakkaalle tukea laajemmin myös muihin tuotteen tai palvelun koko elinkaaren eri vaiheisiin.

Tuotteiden valmistamisen ja niiden toimittamisen lisäksi valmistavasta teollisuudesta onkin tulossa ”tietokauppiaita”. Mitä nopeammin ja hyödyllisemmin tietoa pystytään tarjoamaan asiakkaille ja kumppaniverkostolle, sitä arvokkaampia tuotteista ja yhteistyöstä tulee. Tällöin lisäarvoa voidaan tuoda myös asiantuntijuudella siitä, miten tuotteita kannattaa käyttää ja miten asiakas vahvistaa niillä omaa palvelutarjontaansa.

Fellowmind teollisuusy­ri­tyk­sen kokonaisval­tai­se­na kumppanina

Nykypäivän maailmassa teollisuusyrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseen vaikuttaa moninaiset muutokset: niin asiakkaiden kuin koko alihankintaketjuun liittyvien yritysten tarpeet, toiminta ja muutokset, mutta myös ulkoisia ja merkittäviä tekijöitä, kuten vaikkapa koronapandemian vaikutukset.

Jotta yrityksesi pysyy muutoksissa mukana, on tärkeää katsoa tämänhetkistä tilannetta pidemmälle tulevaisuuteen. On tärkeää miettiä yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden tavoitteita, ja myös niitä tukevia teknologisia askelmerkkejä.

Vastaako yrityksesi nykyinen liiketoiminta-alusta ja teknologia liiketoimintasi tarpeita nykytilanteen lisäksi myös tulevaisuudessa? Pystytkö näkemään yrityksesi kokonaistilanteen ja tarvittavat liiketoimintatiedot reaaliaikaisena, jotta voit tehdä järkeviä päätöksiä tulevaisuutta ajatellen? Ovatko yrityksesi eri prosessit nähtävillä yhtenäisessä järjestelmässä tai kulkeeko tieto saumattomasti, automaattisesti ja ajantasaisesti eri prosessien ja liiketoimintojen välillä?

Ota yhteyttä!

Kun haluat keskustella liiketoimintaasi tukevasta yhtenäisestä ratkaisukokonaisuudesta ja digitalisaation mahdollisuuksista teollisuusyrityksesi kasvun vauhdittajana, ole yhteydessä meihin. Sparrailemme mielellämme kanssasi yrityksesi tulevaisuuden teknologisen tiekartan suunnittelussa.

Lue lisää ja tutustu asiakastari­noi­him­me:

Harri Era

Advisor, Microsoft Dynamics 365 -asiantuntija

Harrilla on parinkymmenen vuoden kokemus Microsoft-teknologiasta ja ERP-järjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta asiakkaille. Hän auttaa tiiminsä kanssa asiakkaita löytämään ja hyödyntämään parhaat mahdolliset ratkaisut yritysten digitalisaatiomatkalle. Ole yhteydessä: harri.era@fellowmind.fi