Vastuullisuus energia-alalla perustuu datalla johdettuun liiketoimintaan

Vastuullisuus ajaa energia-alan investointeja kohti uusiutuvia energiamuotoja. Mutta vastuullisuus on paljon muutakin kuin ilmastovastuu; energiavarmuus ja huoltovarmuus ovat osa energia-alan yritysten yhteiskuntavastuuta. Kyky johtaa vastuullisuustoimia ja suunnitella niihin kytkeytyviä investointiskenaarioita vaatii järjestelmiltä yhä enemmän.

Blogi Vastuullisuus energia-alalla main.jpg

Vastuullisuus on osa energia-alan palvelukykyä ja tuotetarjontaa. Vastuullisuus ja siihen liittyvä ajantasainen tieto on erottamaton osa tuotetta, olipa sitten kyse sähköntuotannosta, uusiutuvasta dieselistä, älykiinteistöpalveluista tai aurinkopaneelien asennuksista.  

Samalla kasvaa vaatimus hallita yhä monipolvisempien tuotanto- ja palveluketjujen koko elinkaaren vastuullisuutta. Energia-alalla on usein todistustaakka koko ketjusta. Kyse ei ole vain raportoinnista, vaan kumppaniverkostojen aktiivisesta ohjaamisesta ja aktiivisesta vaikuttamisesta. Haasteena on se, että harva energia-alan toiminnanohjausjärjestelmä tai asiakkuudenhallinta on suunniteltu tällaiseen työhön. 

Ilmasto- ja ympäristövastuu on raportoinnin lisäksi yhä enemmän aktiivista toiminnanohjausta 

Vähähiilinen energiantuotanto ja energiatehokkuuden parantaminen ovat energia-alan megatrendejä, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmastovastuun rinnalle nousee ympäristövastuu, jonka työkenttää on mm. kiertotalous, luontokadon estäminen ja ennallistamistoimet. Nämä asiat kuuluvat toimialalla operatiiviseen toimintaan, eivät pelkästään kerran vuodessa ESG-raportoitavaksi erillistoimenpiteeksi. Siksi niiden tulisi myös olla integroitu osaksi normaalia toiminnanohjausta ja sitä tukevia järjestelmiä. 

Tilanne energia-alan yritysten käytössä olevien järjestelmien osalta on nyt tavallaan sama kuin varsinaisen tuotannon. Käytössä on vanhoja järjestelmiä, jotka eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. Energiantuotannossa tasapainotellaan ilmastovastuun ja huoltovarmuuden kanssa. Samalla ajetaan alas fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa, jolle oli suunniteltu vuosikymmenien käyttöikää vielä hetki sitten. Uudet investoinnit ovat pakollisia.  

Järjestelmäpuolella on aina vaan vaikeampaa pärjätä niillä vanhoilla ratkaisuilla, joita ei ole suunniteltu nykyiseen koko ajan muuttuvaan toimintaympäristöön, ei nopeasti kasvaviin raportointivaatimuksiin, ei koko palveluketjun vastuullisuuden tarkkailuun, eikä monipolvisten investointiskenaarioiden laskentaan ja seurantaan. Hajanaisessa arkkitehtuurissa uudet velvoitteet aiheuttavat manuaalisen työn lisääntymistä. Siksi järjestelmät vaativat päivittämistä.  

Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa  

Yhteiskuntavastuu on merkittävä osa yritysvastuuta, ja koskettaa energia-alan yhtiöitä monin tavoin. Hyvän yrityskansalaisuuden lisäksi se on konkreettisesti tarkoittanut viime talven aikana muun muassa energian-hintaan liittyvää keskustelua ja säätelyä. Toimiala on joutunut pikavauhtia muokkaamaan prosessejaan ja järjestelmiään mm. sähköhyvitysten maksamiseksi, muuttuvien alv-kantojen huomioimiseksi sekä tuotteiden ja palveluiden päivittämiseksi. 

Energia-alan yritysten tarjonta monipuolistuu, ja yhä useammin tarjottava tuote on paketoitu palveluksi. Tämä tuo mukanaan vastuun palveluiden saavutettavuudesta, käyttäjäystävällisyydestä, tietoturvasta, henkilötietosuojasta, tukipalveluiden tarjoamisesta, erityisryhmien huomioimisesta ja palveluiden tasa-arvosta. Tätä täydentää energia- ja vesihuoltoa koskeva laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. 

Palvelutuotannossa tämä voidaan tehokkaasti huomioida vain silloin, kun koko palvelukehitys tapahtuu yhtenäisellä liiketoiminta-alustalla. Esimerkiksi moni sähköyhtiö on huomannut haasteeksi sen, että kasvavan latauspistebisneksen ja aurinkopaneelien asennuksen koordinointi vaatii sellaisia liikkuvan kenttätyön järjestelmiä ja prosesseja, joita perinteisellä liiketoiminnalla ei ole ollut käytössä.  

Haaste on sama, olipa kyseessä oma asentajaporukka tai ulkoinen kumppani hköyhtiö vastaa maineellaan kaikesta ja sen pitää pystyä ohjaamaan koko toimitusketjua läpinäkyvästi. 

Eri skenaarioiden mallintaminen ja dataohjattu liiketoiminta on vastuullisuuden perusta 

Alan muutoksissa on iso mahdollisuus niille energiayhtiöille, jotka ensimmäisten joukossa saavat rakennettua asiakaslähtöiset, läpinäkyvät ja joustavat toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan ratkaisut.  

Vastuullisuus perustuu dataohjattuun liiketoimintaan, jossa vastuullisuustoimia johdetaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Datan avulla voidaan myös mallintaa investointien ja palvelutuotannon kannattavuutta eri skenaarioissa. 

Energiayhtiöiden kaikki tulevaisuuden bisnekset perustuvat laajaan datan hyödyntämiseen useista eri lähteistä. Siksi alan toimijat kulkevat kohti perusratkaisua, jossa rakennetaan yksi yhtenäinen liiketoiminta-alusta.  

Vain yhtä prosessia varten hankituista järjestelmistä luovutaan tai ne integroidaan osaksi yhtä isoa kokonaisuutta. Data ei kuulu siiloihin, eikä uusia bisneksiä voi kehittää erillisjärjestelmissä. Tarvitaan näkymä koko liiketoimintaan ja ketjutettuihin palveluihin ja alihankkijoihin. Yritys- tai kuluttaja-asiakkaalle helppona näkyvä palvelu vaatii taakseen saumatonta tiedonkulkua ja prosesseja.  

Alan palvelurakenne muuttuu nyt nopeasti: Jos aiemmin myytiin asiakkaalle sähköä, nyt myydään sähköä ja siihen liittyvää dataa ja palveluita, kuten aurinkopaneeleita pientuotantoon ja siihen kytkettyä netotusta. Seuraava mahdollisuus on kenties ohjata asiakkaan toimintaa, auttaa tekemään parempia valintoja ja mahdollisesti jakaa siitä kertyvä hyöty. 

Lisätietoja

Sinua voisi kiinnostaa myös aiemmin kirjoittamamme blogitekstit energia-alaan liittyen:

Haluatko keskustella kanssamme lisää siitä, miten teknologialla ja uusilla innovaatioilla voimme ratkaista monia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävän kehityksen haasteita? Kiinnostaako prosessien ja järjestelmien yhtenäistäminen sekä dataohjatun liiketoiminnan kehittäminen? Olethan yhteydessä, niin jutellaan lisää.

Iisakki Uusimäki

Iisakki työskentelee Fellowmindilla vanhempana konsulttina asiakasprojekteissa. Hän tuntee energia-alan liiketoimintaa sekä erityisesti toimialaan liittyvien tuotteiden ja ratkaisuiden sekä asiakaspalvelun prosessit. Hän suhtautuu intohimoisesti uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, jotka tekevät ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Ota yhteyttä Iisakkiin: iisakki.uusimaki@fellowmind.fi

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.