ESG-raportointi – näin teet yrityksesi vastuullisuusraportoinnista tehokasta ja läpinäkyvää

ESG eli yritysten vastuullisuusraportointi on nyt pinnalla monessa yrityksessä, kun Euroopan unionin lainsäädäntöuudistukset vaativat eurooppalaisilta yrityksiltä entistä läpinäkyvämpää ja kattavampaa vastuullisuusraportointi tulevina vuosina.

Vastuullisuusraportoinnista pakollista entistä suuremmalle joukolle yrityksiä

Tiukemman kestävyyslainsäädännön myötä vastuullisuusraportointi on tulevaisuudessa pakollista entistä suuremmalle joukolle suomalaisiakin yrityksiä. Seuraavien muutaman vuoden sisällä lähes kaikki EU:ssa toimivat yritykset ovat velvoitettuja raportoimaan vastuullisuustoimistaan uuden direktiivin ja standardien pohjalta.

Järjestimme ESG-raportointiin liittyen webinaarin toukokuun alussa. Katso tallenne alta tai lue tärkeimmät poiminnat blogistamme. 

Kuuntele tallenne ESG-webinaaristamme

Vastuullisuusraportointi – pakko vai strateginen kilpailuetu?

Vaikka uudet tiukemmat vastuullisuusvaatimukset tuovat yrityksille lisää pakollista työtä tuo se myös uusia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia niille yrityksille, jotka ottavat vastuullisuustyön pakollisen raportoinnin lisäksi myös osaksi yrityksen arkista liiketoimintaa.

Muun muassa näihin asioihin vastuullisuus jatkossa tulee vaikuttamaan joko positiivisesti tai negatiivisesti riippuen yrityksen vastuullisuustasosta: 

 1. Rahoitus – pääoman saanti
 2. Vaatimustenmukaisuus – sääntelyvelvoitteet
 3. Data – digitaalinen transformaatio
 4. Maine – vaikutus imagoon

Vaikka uuden kestävyysdirektiivien ja päivitettyjen standardien mukainen vastuullisuusraportointi tulee lisäämään työtä yrityksissä, tuo se myös yrityksille uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua. Vastuullisuusdatan kerääminen auttaa yritystä muun muassa minimoimaan riskejä sekä tunnistamaan myös heikkouksia eri prosesseissa. Vastuullisuustyö ei ole siis vain pelkkää raportointia varten vaan oikeasti tulevaisuuden kestävän liiketoiminnan rakentamista.

Lue aikaisempi blogimme: Viisi syytä panostaa kestävään liiketoimintaan.

EU:n kestävyyslainsäädäntö tiukentuu – milloin sinun yrityksesi pitää raportoida ensimmäisen kerran uuden direktiivin mukaisesti? 

Aikaisempi vastuullisuustietojen raportointiin liittyvä direktiivi, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), koskien muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia, on velvoittanut vain isoja pörssiyrityksiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä raportoimaan yrityksen vastuullisuudesta.

Alkuvuodesta 5.1.2023 hyväksytyn kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä raportoinnista tulee entistä määrämuotoisempaa. Tämän lisäksi direktiivi tulee vaatimukset myös pienempien yrityksien vastuullisuusraportointia kohtaan lisääntyvät tulevina vuosina.

Laki muutoksien tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehdä vastuullisuusraportoinnista entistä vertailukelpoisempaa sidosryhmille. Kun yrityksiä koskevat raportointistandardit on yhdenmukaiset, on sidosryhmien myös helpompi vertailla eri yritysten toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Vaikka ensimmäinen direktiivi on jo voimassa, uudet standardit tulevat yritysten käyttöön tämän vuoden aikana. Uudet raportointivaatimukset käytännön työhön ja standardit raportoinnin pohjaksi tarkentuvat vuoden 2023 aikana, joten nyt on hyvä aikaa katsoa oman yrityksen vastuullisuustyön raamit ajan tasalle.

Uusi direktiivi myös edesauttaa sitä, että eri yrityksien vastuullisuusraportit tulevat jatkossa olemaan vertailukelpoisempia.

Pörssiyrityksillä on jo kiire, suuret yritykset seuraavana perässä

EU:n lainsäädäntöuudistus koskien vastuullisuusraportointia tulee arviolta koskettamaan noin 50 000 uutta suuryritystä ja listattua pk-yritystä. Muutos tulee siis koskemaan isoa määrää yrityksiä, jotka eivät ole aikaisemmin tehneet pakollista vastuullisuusraportointia lainkaan. Uusi kestävyysraportointidirektiivi tulee voimaan seuraavien vuosien aikana vaiheittain.

Uusi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) tulee ensimmäisessä vaiheessa koskettamaan isoja listattuja pörssiyrityksiä, jotka ovat jo aikaisemmin olleet velvoitettuja tekemään vastuullisuusraportointia liiketoiminnastansa. Näiden yrityksien tulee ensimmäisen kerran raportoida uuden direktiivin ja standardien mukaisesti vuoden 2024 toiminnastansa.

Seuraavassa vaiheessa direktiivi tulee koskemaan suuria yhtiöitä, joiden tulee raportoida ensimmäisen kerran vuoden 2025 vastuullisuusluvuista. Yritys määritellään suureksi, mikäli kaksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 

 • Yli 250 työntekijää 
 • Taseen loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa 
 • Liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa

Isoilla yrityksillä on vielä tämä ja ensi vuosi aikaa laittaa vastuullisuusraportoinnin prosessit kuntoon ja etsiä oikeat työkalut raportoinnin tueksi. Aikaa ei kuitenkaan ole liikaa hukattavaksi kenelläkään.

Kolmannessa vaiheessa uudet raportointivaatimukset tulevat koskettamaan pieniä ja keskisuuria listattuja yrityksiä, joiden raportointivaatimus alkaa vuoden 2026 luvuista. Vaikka varsinainen pakollinen raportointivaatimus pienemmille yrityksille on vasta edessäpäin, saattaa arvoketjujen ja yritysyhteistyön kautta vastuullisuustyö tulla ajankohtaiseksi jo ennen virallista raportointivelvoitetta.

Kun suuria yhtiöitä vaaditaan tekemään oma vastuullisuusraporttinsa, tarvitsevat he tietoa myös alihankintaketjuunsa kuuluvien pienempien yhtiöiden vastuullisuudesta. Kannattaa siis pysyä kuulolla, mihin suuntaan vastuullisuusstandardit ovat kehittymässä.

Viimeisemmässä vaiheessa tiettyjen ehtojen täyttyessä myös Euroopan unionin ulkopuolisilta yrityksiltä vaaditaan EU:n kestävyysdirektiivin mukaista vastuullisuusraportointia, mikäli he toimivat EU:n markkinoilla.

ESG-raportointi vaatii enemmän dataa ja parempaa läpinäkyvyyttä – näin teknologia auttaa 

Vastuullisuusraportointi kattaa yrityksen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja hallintoon sekä johtamiseen liittyvät kattavat tiedot, joiden pohjalta sidosryhmät, kuten työntekijät, sijoittajat ja muut tärkeät ulkopuoliset tahot saavat tietoa ja voivat muodostaa kokonaisnäkemyksen yrityksen vastuullisuustoimista. Uusi direktiivi myös edesauttaa sitä, että eri yrityksien vastuullisuusraportit tulevat jatkossa olemaan vertailukelpoisempia.

Jotta näistä kaikista vastuullisuuden kolmesta eri osa-alueesta pystytään kertomaan, pitää yrityksen kerätä tietoa jokaisesta aihealueesta. Uusi kestävyysdirektiivi myös asettaa uusia vaatimuksia tiedon auditoinnille. Raportoinnin tulee läpäistä ulkopuolisen auditointitahon tarkastus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että datan alkuperä ja jäljitettävyys tulee pystyä esittämään aukottomasti. Tämä asettaa yrityksille uudenlaisia vaatimuksia datan keräämiselle ja raportoinnin läpinäkyvyydelle.

Dataa tarvitaan siis jatkossa yhä enemmän ja se on monimuotoisempaa. Kun talousdatan lisäksi vastuullisuusraportointia varten tarvitaan esimerkiksi henkilöstöön liittyviä lukuja tai tuotannon tai kuljetuksen aiheuttamia päästölukuja tulee yrityksissä usein eteen kysymys, miten data olisi tehokkainta kerätä yhteen ja koostaa yhtenäiseksi raportiksi. Tässä kohtaa vastuullisuusraportointia varten suunniteltu työkalu voi olla korvaamaton.

Oikea teknologia voi etenkin auttaa keräämään oikeaa dataa ja jalostamaan siitä nopeammin raportointia varten vaadittavaa tietoa. Läpinäkyvyys myös usein yrityksen sisällä on parempi, kun jokainen liiketoimintavastuullinen koostaa oman vastuullisuusdatan samaan paikkaan.

Itse raportoinnista tulee myös nopeampaa, kun teknologian sisään rakennetut yrityskohtaiset ja standardien mukaiset prosessivaiheet on loogisesti esitetty ja tukevat käyttäjän työtä. Myös huoli auditoinnin läpäisemisestä on turha, kun kaikki data löytyy yhdestä paikasta.

Lainsäädäntö muuttuu nyt isoin harppauksin – teknologian tulee auttaa eikä estää uusien vaatimusten täyttämisessä.

ESG-raportointi tulee yhä vahvemmin talousjohdon työpöydälle – vastuullisuus osaksi strategista liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista 

Talousjohtaja, löytyykö vastuullisuusraportointi jo työpöytäsi kulmalta? Jos ei vielä, niin pian varmasti. Vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat nimittäin matkalla kohti talousjohdon toimistoa.

Talousjohtajalla tiiminsä kanssa on tärkeä rooli yrityksen liiketoiminnan menestyksen kannalta sekä talouden johtajana, mutta pian myös vastuullisen liiketoiminnan johtajana. Vastuullinen liiketoiminta ja siitä raportointi siirtyy yhä vahvemmin kohti talouden funktiota, sillä vastuullisuus on yhä enemmän määrämuotoista raportointia osana tilinpäätöstä sekä liiketoimintastrategian kehittämistä.

Vastuullisuusasioista talousjohtajan pöydälle ilmestyvät seuraavat kokonaisuudet: 

 • ESG-riskien ja -mahdollisuuksien taloudellisten vaikutusten arviointi 
 • Sijoittajasuhteet ja yrityksen imago – Uusien sijoittajien houkutteleminen 
 • Kestävän kehityksen integroiminen osaksi strategista päätöksentekoa liiketoiminnan arvon luomiseksi (kustannussäästöt, resilienssi ilmastonmuutosta vastaan)

Onnistunut vastuullisuustyö yrityksissä, joka ei aseta yrityksen taloudellisia tavoitteita ja vastuullisuustavoitteita vastakkain tullaan tekemään yhteistyössä talousjohdon, vastuullisuusjohdon sekä liiketoimintajohdon kanssa.

Miten teknologia auttaa tehostamaan ja lisäämään ESG-raportoinnin luotettavuutta? Ratkaisuna CCH Tagetik

Lainsäädäntö muuttuu nyt isoin harppauksin – teknologian tulee auttaa eikä estää uusien vaatimusten täyttämisessä. Mitä uudet vastuullisuusstandardit vaativat teknologialta?

Jotta teknologia voi auttaa yritystä olemaan entistä paremmin kartalla omasta vastuullisuustyöstänsä sekä koostaa siitä lainsäädännön vaatimaa raportointia, tulee teknologian ymmärtää lainsäädännön vaatimuksia sekä tarpeen mukaan mukautua uusiin standardeihin ja vaatimuksiin nopeastikin ottaen myös huomioon yrityskohtaiset erityisyydet.

Usein pilvipohjainen teknologia on tässä yhtälössä Excel-taulukoita tehokkaampi. Pilvipohjainen CCH Tagetik on jo pitkään ollut talousjohdon apuna vaativissakin konsernilaskennan, konsolidoinnin, skenaariosuunnittelun tai budjetoinnin tehtävissä. Koska vastuullisuusraportoinnista standardien ja auditoinnin myötä tulee entistä määrämuotoisempaa, on luontevaa liittää vastuullisuuden johtaminen ja -raportointi osaksi talouden johtamisen alustaa.

Talouden johtamisen ja ohjaamisen alusta CCH Tagetikissa on paljon jo valmiina niitä ratkaisuja, joita myös vastuullisuusraportointia varten tarvitaan. Suurimpina hyötyinä ESG-näkökulmasta katsottuna ovat: 

 • Läpinäkyvyys ja auditointimahdollisuus 
 • Talous- ja muu liiketoimintadata - Monipuolisen datan kerääminen ympäri organisaatiota  
 • Useat datalähteet 
 • Vastuullisuustyöhön liittyvien prosessien monitorointi 
 • Vastuullisuuden KPI-mittareiden laskeminen helposti
 • Standardien mukainen raportointi 

Katso demo CCH Tagetikin ESG-raportoinnin ratkaisukokonaisuudesta osana webinaaritallennetta.

Ole yhteydessä - asiantuntijamme auttavat alkuun

Asiantuntijamme auttavat sinua, mikäli yrityksesi kaipaa apua vastuullisuusraportoinnin tehostamiseen tai kehittämiseen. Ole rohkeasti yhteydessä.

Mikko Kupiainen

Mikko vastaa Fellowmindilla liiketoiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja talouden johtamiseen (Finance Performance Management) liittyvistä ratkaisuista.

Mikolla on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista talousjohdon data- ja analytiikkahankkeista.

Ole yhteydessä: mikko.kupiainen@fellowmind.fi tai 044 334 5082.