Ellie ja WhereScape - Modernit työvälineet tehokkaaseen tietovarastoau­to­maa­tioon ja tiedonmallin­nuk­seen

Pelkkä teknologia yksin ei automatisoi tietovarastoa vaan oleellista on valita ja yhdistää tietovaraston kannalta oikeat työkalut ja ammattitaito yrityksen tarpeita vastaavaksi ratkaisuksi. Tiedonmallinnuksen ja tietovarastoautomaation modernit työvälineet, Ellie ja WhereScape, tuovat tietovarastoprojekteihin ennennäkemätöntä sujuvuutta. Näitä hyödyntäen rakennettu tietovarasto on automatisoitu, yhtenäinen ja hallittu.

fellowmind-ellie-ja-wherescape-modernit-tyovalineet-tehokkaaseen-tietovarastoautomaatioon-ja-tiedonmallinnukseen.jpg

Moderneja työvälineitä hyödyntäen rakennettu tietovarasto on yhtenäinen ja hallittu. Työvälineiden käytön yhteydessä automaattisesti syntyvän dokumentaation avulla helpottuvat niin laajennus- ja muutostarpeet kuin mahdollisten vikatilanteiden jäljittäminenkin. Automaatiotyövälineiden avulla kehittäjien työpanos on mahdollista kohdistaa rutiininomaisten ja toistuvien työtehtävien sijasta yritykselle enemmän hyötyä ja lisäarvoa tuottaviin työtehtäviin, kuten tiedonmallinnukseen.

Tämä blogiteksti jatkaa aiemmin julkaistua tietovarastoautomaatiota ja tiedonmallinnusta käsittelevää aihepiiriä. Mikäli haluat tutustua tietovarastoautomaatioon ja tiedonmallinnukseen tarkemmin, löydät aiemman blogitekstimme täältä.

Ellie- ja WhereScape -ratkaisuiden avulla laatua, jatkuvuutta ja jäljitettä­vyyt­tä tietoon

Tiedonmallinnus tietovarastoprojektissa voidaan jakaa ensiksi tehtävään käsitemallinnukseen ja sen jälkeen mallin asteittaiseen tarkentamiseen esimerkiksi Data Vault- tai tähtimalliin. Lopulta mallinnus etenee fyysiseen malliin ja itse tietovaraston käyttöönottoon. Usein mallinnuksen eri vaiheisiin tai kokonaisuuden hahmottamiseen tietovarastoprojektissa jää liian vähän aikaa ajankäytön painottuessa varsinaisten tiedonsiirtologiikoiden rakentamiseen. Mallinnustyöväline Ellie ja tietovarastoautomaatioväline WhereScape tuovat kaivattua lääkettä tähän.

Ellie on suomalainen Ari ja Johannes Hovin (Ari Hovi Oy, Ellie Technologies Oy) kehittämä selainpohjainen käsitemallinnustyöväline. Ellien avulla kehitetään ensimmäiset ylätason käsitemallit, joiden pohjalta lähdetään mallintamaan tietoa tarkemmin. Ellie nopeuttaa ja selkeyttää käsitemallinnusta ja siten tehostaa mallinnustyötä huomattavasti. Mallinnuksen yhteydessä voidaan kerätä yhteisten käsitteiden lisäksi myös mallia ja liiketoimintaa koskevaa sanastoa (Business Glossary) kaikkien hyödynnettäväksi. Näin läpinäkyvyys paranee ja yhteinen kieli on helpompi saavuttaa.

Ellie-käsitemallit viedään WhereScape-ympäristöön, jossa tiedon mallintamista jatketaan tarkemmalle tasolle ja määritetään, mistä tietolähteistä tuodaan dataa eri käsitteisiin. WhereScapen sisällä toteutukseen yhdistetään mm. nimeämiskäytännöt, tietotyyppimuunnokset ja työnkulkujen kautta esimerkiksi Data Vault –mallinnus. Lopuksi toteutuksen sisältö perustetaan fyysisiksi tietovaraston objekteiksi (taulut, näkymät, proseduurit) sekä viimeistellään osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Kun Ellie- ja WhereScape-työkalujen toiminnallisuudet yhdistetään, on mahdollista hyvin pitkälle automatisoida tiedon koko putki mallinnuksesta ja tietolähteistä itse tietovarastototeutukseen. Työvälineiden ja niiden mahdollistaman läpinäkyvyyden avulla tietovaraston suunnittelu ja rakentaminen on nopeampaa ja määrämittaisempaa. Työkalujen käyttö on järkevää suunnitella projekti- ja tapauskohtaisesti.

Ellie- ja WhereScape-työvälineiden hyötyjä:

 • Ellie tarjoaa hyötyjä pienempiinkin tietovarastoprojekteihin, tuoden kustannustehokasta läpinäkyvyyttä tietovaraston perustana oleviin käsitemalleihin.

 • Ellie-käsitemalleja on mahdollista ja helppoa jakaa yrityksen sisällä laajemmalle käyttäjäryhmälle.

 • WhereScape tuo hyötyjä tyypillisesti suurempiin tietovarastoprojekteihin, kun kehitystarpeita on työmäärällisesti enemmän ja latausprosessit tietovaraston sisällä ovat monimutkaisempia.

 • WhereScapen hyödyntäminen Data Vault –mallinnetussa tietovarastossa on erityisen hyödyllistä - Data Vault -menetelmänä vaatii automaatiovälineen kaverikseen

 • Uuden tietovaraston suunnittelu ja rakentaminen on ketterämpää aina tiedonmallinnuksesta fyysisen tietokannan rakentamiseen. Työkalut tuovat hallittavuutta prosessiin tiedon mallinnuksesta itse tietovarastototeutukseen.

Tietovarasto ei ole koskaan valmis - Ellie & WhereScape -yhdistel­mäl­lä tärkeää jatkuvuutta tietovaraston kehitykseen ja helppoutta tuleviin laajennustar­pei­siin

Vaikka suurin hyöty Ellie- ja WhereScape -työvälineistä saadaan suuren tietovarastohankkeen alussa, hyöty on jatkuvaa: työvälineet auttavat myös tietovaraston ylläpitovaiheessa sekä tulevissa ratkaisun laajennus- ja kehitystarpeissa. Tietovaraston kehittämiseen ja ylläpitoon tuodaan jatkuvuutta ja helppoutta – jäljitettävyys, määrämittaisuus ja läpinäkyvyys syntyy johdonmukaisesti hallittavien käsitemallien ja tietovarastoarkkitehtuurin kautta.

Ellie- ja WhereScape-automatisointityökalujen käytön yhteydessä syntyy samalla laadukas ja standardisoitu dokumentaatio, joka auttaa jatkokehittämisessä ja tekee kehitystyöstä kehittäjäriippumatonta ja ketterämpää. Tietovaraston ylläpito ja kehittäminen on myös mahdollista siirtää esimerkiksi aktiivisen rakennus- ja kehitysvaiheen jälkeen ulkopuoliselta kumppanilta oman organisaation kehittäjille.

Automaatio ei poista virheitä tietovarastoprojekteista, mutta mahdolliset virheet on nopeampi korjata automaatiotyökalujen avulla rakennettuun tietovarastoon. Automaatiotyökalut mahdollistavat tiedon paremman jäljitettävyyden tietovaraston sisällä ja luotettavamman varastoinnin osana tietovarastoa. Ellie- ja WhereScape -työkalujen avulla rakennettuun tietovarastoon kerätty ja tallennettu tieto on helpommin jäljitettävissä, auditoitavissa sekä talletettavissa tietoturvallisesti huomioiden viranomaisvaatimukset.

Loppukäyttäjää pystytään usein palvelemaan paremmin, kun tietovarastosta loppukäyttäjän raporteille nousseisiin tietoihin on mahdollisuus porautua. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi raportille nousseen virheellisen tiedon alkuperän selvitystä tai GDPR-vaatimuksia erotella sensitiivinen data omaan lokeroonsa ja tarpeen vaatiessa poistaa tietovaraston sisältä ilman kohtuutonta kehitystyötä. Käytännön esimerkkinä jäljitettävyydestä voi olla esimerkiksi elintarviketoimialalla huonon raaka-ainekuorman löytäminen.

Tietovaraston kehitykseen jatkuvuutta ja helppoutta:

 • Hyvän ja automaattisen dokumentoinnin ansiosta tietovaraston kehitys on läpinäkyvämpää eikä enää ole sidoksissa täysin vain yhden kehittäjän työpanokseen.

 • Automatisoituun tietovarastoon on helpompi ja nopeampi tehdä muutoksia myös muidenkin kuin kehittäjän toimesta.

 • Kehitystyö on läpi koko tietovarastoprojektin läpinäkyvämpää ja osallistaa tekijöitä mahdollisen ulkopuolisen kehittäjäkumppanin ja oman organisaation sisältä tiiviimmin yhteen.

 • Automaatiotyökalut mahdollistavat tiedon paremman jäljitettävyyden tietovaraston sisällä ja luotettavamman varastoinnin osana tietovarastoa.

 • Automaatiotyökalut eivät poista virheitä, mutta niiden korjaaminen on helpompaa ja nopeampaa.

 • Modernit automaatiotyökalut ovat investointi, jotka maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.

Kuinka valita oikeat työkalut tietovarastoau­to­maa­tioon?

Oikeat työkalut ovat tärkeässä roolissa tietovarastonautomaatiossa. Työkalujen käyttö on kuitenkin järkevää suunnitella projekti- ja tapauskohtaisesti. Kokenut ja osaava kumppani tiedonmallinnuksen ja tietovarastoautomaation matkan alkuvaiheessa, kun oikeita työvälineitä ollaan valitsemassa. Oikea kumppani auttaa valitsemaan sopivat työvälineet tulevan ympäristön laajuus, luonne ja elinkaari huomioiden tavoitteena rakentaa tarkoituksenmukainen tietovarastoarkkitehtuuri organisaatiolle.

Lisätietoja:

Meillä Fellowmindilla on laaja-alaista kokemusta erilaisista ratkaisuista toteuttaa tietovarastoprojekteja. Autamme mielellämme oikeiden automaatiotyökalujen valinnassa ja tietovarastoautomaation kokonaisuuden suunnittelussa. Ole rohkeasti yhteydessä.

Rami Jahkonen

Ramilla on yli 15 vuoden kokemus yritysten erilaisista tiedolla johtamisen hankkeista sekä asiakkaan että toimittajan roolissa. Hän toimii Fellowmindilla erityisvastuualueenaan yritysten data- ja analytiikkaratkaisut. Ramin tavoite on saada organisaatioissa aikaan tietoon pohtautuvia parempia päätöksiä. Hänen kokemuksensa perusteella tavoitteeseen pääsyä edesauttaa yhteinen näkemys ja uskallus haastaa vallitsevia olettamuksia. Ota yhteyttä Ramiin: rami.jahkonen@fellowmind.fi