Tiedonmal­lin­nus ja tietovarastoau­to­maa­tio - ketteryyttä ja läpinäky­vyyt­tä tietovaraston rakentamiseen

Tietovaraston rakentaminen ja kehittäminen on tyypillisesti iso ja tärkeä hanke yritykselle. Tiedonmallinnus ja tietovarastoautomaatio (Data Warehouse Automation, DWA) sekä modernit työvälineet, kuten Ellie ja WhereScape, ovat vastaus yritysten kasvavaan tarpeeseen saada tietoa ketterämmin käyttöön ilman raskaita ja pitkäkestoisia tietovaraston rakennusprojekteja. Liiketoimintojen vauhti on kasvanut ja muutoksia tapahtuu enemmän lyhyellä aikavälillä - tietovaraston on kyettävä vastaamaan näihin muutoksiin.

fellowmind-tiedonmallinnus-ja-tietovarastoautomaatio-ketteryytta-ja-lapinakyvyytta-tietovaraston-rakentamiseen-tukena.jpg

Tietovaraston rakentaminen helpottuu hyödyntämällä automaatiota: sen kehittämisestä ja ylläpitämisestä tulee totuttua tehokkaampaa, läpinäkyvämpää ja ketterämpää. Automaatiotyövälineiden avulla kehittäjien työpanos on mahdollista kohdistaa rutiininomaisten ja toistuvien työtehtävien sijasta yritykselle enemmän hyötyä ja lisäarvoa tuottaviin työtehtäviin, kuten tiedonmallinnukseen.

Tiedonmallinnuksen ja tietovarastoautomaation modernit työvälineet tuovat tietovarastoprojekteihin ennennäkemätöntä sujuvuutta. Näitä hyödyntäen rakennettu tietovarasto on yhtenäinen ja hallittu. Automaattisesti syntyvän dokumentaation avulla helpottuvat niin laajennus- ja muutostarpeet kuin mahdollisten vikatilanteiden jäljittäminenkin.

Tiedonmal­lin­nus perustana onnistuneelle tietovarasto­hank­keel­le

Yritysten toiminnassa on paljon erilaisia prosesseja ja käsitteitä, jotka voidaan ymmärtää eri tilanteissa eri tavoin. Tällaisia ovat esimerkiksi "asiakas", "tilaus" ja "tuote". Tiedonmallinnus ja tarkemmin sanottuna käsitemallinnus on loistava keino luoda selkeä ja visuaalinen ylätason kuvaus yrityksen ydinkäsitteistä ja siitä, miten eri prosessit, toiminnot ja ihmiset yrityksen sisällä liittyvät toisiinsa. Onnistunut käsitemalli auttaa organisaation eri liiketoimintoja keskustelemaan yhteisellä kielellä. Tämä luo vankan pohjan onnistuneelle tietovarastohankkeelle.

Tyypillisesti tietovarastohankkeet lähtevät liikkeelle data, lähdejärjestelmät ja teknologia edellä. Tämä on turhan yksipuolinen lähtökohta, mutta ei automaattisesti tarkoita epäonnistumista. Liiketoiminnan tarpeet ja tavoiteltu lisäarvo pitää kuitenkin ottaa muodostettavaan yhtälöön mukaan ja näiden palasten kautta hahmottaa tietovarastohankkeen todellinen tarkoitus.

Organisaation tietovarastohanke on tärkeä aloittaa käsitemallinnuksella ja samalla luoda edellämainittu yhteinen kieli ja ikään kuin silta liiketoiminnan tarpeiden ja teknologian mahdollisuuksien välille. Tämä ylätason malli on polku seuraaviin vaiheisiin - mallin tarkentamiseen ja itse tietovaraston rakentamiseen. Verrokkina esimerkiksi talon rakentaminen, joka luonnistuu helpommin piirustusten ja suunnitelmien avulla.

Tiedonmallinnuksen hyödyt organisaatiolle:

  • Luo yhtenäisen ja selkeän kuvan käsitteistä ja liiketoimintaprosesseista yrityksen sisällä

  • Auttaa organisaation eri liiketoimintoja keskustelemaan asioista samoilla termeillä

  • Helpottaa tietovaraston suunnittelua ja rakentamista, kun organisaation kaikki eri toimijat ymmärtävät käsitteet ja prosessit samalla tavoin (esim. liiketoiminta, järjestelmäarkkitehdit, IT ja talous)

Tietovarastoau­to­maa­tiol­la tehokkuutta ja määrämittai­suut­ta – vapauta aikaa lisäarvoa tuottavaan tiedonmallin­nuk­seen

Tietovarastoautomaatio kiteytetysti tarkoittaa sitä, että teknisen automaatiovälineen avulla automatisoidaan sellaisia tietovaraston rakentamiseen, ylläpitoon ja kehitykseen liittyviä työtehtäviä, joita kehittäjä joutuisi toistuvasti ja manuaalisesti suorittamaan itse.

Tietovarastoratkaisun arkkitehtuuriin liittyy tyypillisesti useampia eri kerroksia, joissa dataa muokataan, varastoidaan, lasketaan ja käsitellään. Ilman automaatiota nämä tiedon käsittelyprosessit vaativat paljon kehittäjän työpanosta ja manuaalista ylläpitoa. Mitä laajempi kokonaisuus tietovarasto on, sitä enemmän toistuvia prosesseja ja logiikoita sen hallintaan liittyy. Tietovaraston elinkaaren aikana yksilöllinen “kehittäjän kädenjälki” tuottaa myös ongelmia – vaihtuvat resurssit, erilaiset toteutustavat ja puutteellinen dokumentaatio – kuulostaako tutulta?

Kehittäjien työpanos on tulevaisuudessakin tärkeä osa tietovarastoprojektia. Sen sijaan, että kehittäjä kopioi ja räätälöi toistuvia SQL-koodeja ja huolehtii nimeämiskäytännöistä, voidaan nämä tehtävät antaa automaatiovälineen suoritettavaksi kehittäjän puolesta kärjistetysti napin painalluksella. Kun automaatiotyöväline hoitaa kaavamaiset rutiinityöt, pystyy kehittäjä keskittymään syvällisemmin ajatustyötä ja ammattiosaamista vaativiin työvaiheisiin. Tärkeä työtehtävä, johon ilman automaatiota jää usein liian vähän aikaa, on juuri edellä käsitelty tiedonmallinnus.

Tietomallit ja mallinnus on yritys- ja tapauskohtaista ja mallinnusprosessia on vaikea automatisoida. Liiketoimintasääntöjen ja laskentalogiikoiden suunnittelua ja kehitystä ei pystytä tehokkaasti kertomaan koneelle, vaan kehittäjän rooli tulee olemaan näissä työtehtävissä merkityksellinen myös tulevaisuudessa. Kun kehittäjä pystyy käyttämään työajastaan suuremman osan tietomallien rakentamiseen, ylläpitoon ja kokonaisuuden hahmottamiseen, paranee tietovaraston tuottama lisäarvo.

Tietovarastoautomaation tuomat mahdollisuudet:

  • Tietovarastoprojekti ja sen tuotokset voidaan pilkkoa pienemmiksi ja helpommin saavutettaviksi paloiksi

  • Tulevat kehitys- ja laajennustarpeet ovat hallitummin toteutettavissa

  • Määrämittainen toteutus – automatisoidaan osat, joissa yksilöllisestä kehittäjän kädenjäljestä on pidemmän päälle enemmän haittaa kuin hyötyä

  • Toistuvista manuaalisista työvaiheista on mahdollista tehdä nopeampia ja läpinäkyvämpiä

  • Tietovaraston laatu paranee, kun automaatio hoitaa rutiinityöt ja kehittäjä voi keskittyä enemmän esimerkiksi tiedonmallinnukseen ja liiketoimintatarpeiden analysointiin

  • Tietojen jäljitettävyys ja auditoitavuus on automaatiotyökaluja hyödynnettäessä omaa luokkaansa

Kuinka päästä ketterästi alkuun tietovarastoau­to­maa­tios­sa?

Pelkkä teknologia ei yksin automatisoi tietovarastoa vaan on oleellista löytää ja yhdistää hankkeen ja projektien kannalta oikeat työkalut ja ammattitaito yrityksen tarpeita vastaavaksi ratkaisuksi. Kokenut ja osaava kumppani tiedonmallinnuksen ja tietovarastoautomaation matkan alkuvaiheessa on tärkeä luottopelaaja. Oikea kumppani auttaa valitsemaan sopivat työvälineet tulevan ympäristön laajuus, luonne ja elinkaari huomioiden tavoitteena rakentaa tarkoituksenmukainen tietovarastoarkkitehtuuri organisaatiolle.

Me Fellowmind Finlandilla uskomme, että jokaisen tietovarastohankkeen tulee lähteä liikkeelle liiketoiminnan tarpeista ja yhteisen tavoitteen löytämisestä ja määrittämisestä. Näin saamme osapuolet vetämään yhtä köyttä ja olemme tukena ratkaisun kehittyessä ja kasvaessa.

Jos mielenkiintosi heräsi, voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme kaikissa datan hallintaan tai tietovaraston automatisointiin, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Kerromme mielellämme lisää aiheesta!

Rami Jahkonen

Ramilla on yli 15 vuoden kokemus yritysten erilaisista tiedolla johtamisen hankkeista sekä asiakkaan että toimittajan roolissa. Hän toimii Fellowmindilla erityisvastuualueenaan yritysten data- ja analytiikkaratkaisut. Ramin tavoite on saada organisaatioissa aikaan tietoon pohtautuvia parempia päätöksiä. Hänen kokemuksensa perusteella tavoitteeseen pääsyä edesauttaa yhteinen näkemys ja uskallus haastaa vallitsevia olettamuksia. Ota yhteyttä Ramiin: rami.jahkonen@fellowmind.fi