Planowanie i harmonogramowanie produkcji w systemie ERP

Kluczowe znaczenie dla działów produkcji oraz całych przedsiębiorstw produkcyjnych ma odpowiednie planowanie i harmonogramowanie. Wsparciem w tym działaniu są nowoczesne systemy ERP, które umożliwiają optymalizację procesu poprzez przygotowanie planów i harmonogramów w zakresie materiałowym.

Przygotowanie prognoz zapotrzebowania oraz zbudowanie na nich schematu działania ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia płynności produkcji. Wydajne planowanie umożliwia bowiem obliczenie terminów dostaw oraz stworzenie realnego do wypełnienia harmonogramu.

Na czym polega planowanie i harmonogramowanie produkcji?

Podstawowym zadaniem planowania produkcji jest określenie wielkości wolumenu produkcyjnego, jaki powinien zostać wykonany w konkretnym przedziale czasu. Poprzez nadzorowanie procesu w zakresie zdolności i mocy przerobowych można zapewnić możliwie najlepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych danego działu i/lub przedsiębiorstwa, przy minimalizacji przestojów i utrzymaniu optymalnych stanów magazynowych. Należy jednak mieć na uwadze, że plan produkcji powinien być procesem zintegrowanym ze złożoną strategią działań całej firmy.

Harmonogramowanie produkcji opiera się natomiast na przydzielaniu konkretnych zasobów materiałowych, spełniających konkretne wytyczne, do przeprowadzenia wybranych zleceń produkcyjnych, mając na względzie określony czas i zgodnie z przyjętymi regułami planistycznymi. Efektem harmonogramowania jest określenie terminów rozpoczęcia oraz zakończenia prac produkcyjnych. Celem harmonogramowania jest w najprostszym ujęciu - efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów w określonych przedziałach czasowych.

Wykorzystanie systemu ERP w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji

Funkcjonalność programów ERP umożliwia przewidywanie różnych zasobów zapotrzebowania, a system planowania uwzględnia dane dotyczące wspomnianego zapotrzebowania oraz jego pokrycia. Należy bowiem pamiętać o konieczności równoważenia obu tych obszarów, ponieważ dopiero takie działanie zapewni zaspokajanie potrzeb na czas w możliwie najbardziej ekonomicznym wymiarze.

W oprogramowaniu Microsoft Dynamics 365 można planować produkcję na poziomie operacji oraz zadań, przy czym system pozwala na wprowadzanie modyfikacji, a nawet anulowanie określonych części operacji czy zadań. Dzięki temu możliwe jest jeszcze lepsze dostosowanie rozwiązań do bieżących potrzeb. Do podstawowych elementów planowania operacji zalicza się kierunek planowania, zdolności produkcyjne zasobów oraz optymalizację materiałów. Dzięki korzystaniu z opcji planowania operacji w systemie Microsoft Dynamics 365 możliwe jest określenie metody planowania i zoptymalizowanie wykorzystania materiałów (bazując na planowaniu na podstawie dostępnych wymaganych materiałów).

Program Microsoft Dynamics 365 umożliwia przede wszystkim:

  • tworzenie harmonogramów materiałów i półproduktów oraz zasobów produkcyjnych (m.in. maszyn, narzędzi, ludzi);
  • określenie kierunku planowania, w zależności od wymagań w obszarze synchronizacji - tworzenie harmonogramów wprzód lub wstecz od konkretnej daty;
  • szybkiego przygotowania i modyfikowania harmonogramów;
  • obliczanie terminów dostaw przy zastosowaniu metody sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzanie zdolności produkcyjnych (CTP).

Warto mieć na uwadze, że planowanie operacji oraz zadań w Microsoft Dynamics 365 wpływa na planowanie główne oraz obliczanie zapotrzebowań materiałowych, przy czym brane są tu pod uwagę takie aspekty jak zasoby wymagane do produkcji, zapasy, produkcje podrzędne i dostawy, a także produkty, które są już zaplanowane, zwolnione lub rozpoczęte. Ponadto system przygotowany jest na pracę z ograniczonymi materiałami - w tym przypadku planowanie ma jeszcze większe znaczenie w zarządzaniu całą produkcją i gwarantowaniu jej płynności.

Microsoft Dynamics 365 a planowanie i harmonogramowanie w procesie zarządzania produkcją

Program Microsoft Dynamics 365 pozwala na skuteczne zarządzanie produkcją. Do strategicznych obszarów działania tego procesu należy planowanie materiałów i mocy produkcyjnych oraz tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań produkcyjnych. Dopełnieniem całego procesu zarządzania produkcją z wykorzystaniem systemu ERP są - w przypadku programu Microsoft Dynamics 365 – inne moduły, jak zarządzenie zasobami, marszruty produkcyjne, funkcje śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych. Program Microsoft Dynamics 365 umożliwia kompleksowe podejście do kontroli produkcji, co ostatecznie umożliwia płynną pracę całego zakładu produkcyjnego bez ryzyka wystąpienia problemów z pokryciem zapotrzebowania czy utrzymaniem odpowiedniego poziomu zapasów.