Virtuaalinen todellisuus: etähuolto ja hololenssit

Voit nostaa merkittävästi huoltotoimintasi tehokkuutta uusimman teknologian ja virtuaalisen todellisuuden avulla. Edistynyt diagnostiikka mahdollistaa etähuollon ja ennaltaehkäisevät huoltotoimet. Microsoft HoloLens 2 -laitteiden avulla kenttätyötä tekevä huoltotyöntekijäsi voi puolestaan saada etätukea kentälle, kouluttautua ja parantaa asiakaspalvelusi laatua.

virtuaalinen-todellisuus-etahuolto-ja-hololenssit.jpg

Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality ja vaihtelevasti myös MR (Mixed Reality) ovat arkipäivää. Teknologia on valmiina, mutta isoin este virtuaalisen todellisuuden hyödyntämiselle on vanhat toimintatavat.

VR- ja AR-teknologian otollisimpia käyttökohteita ovat etähuolto ja kenttätoiminnan tuki. Paikan päällä tapahtuvaa huoltoa ja asennusta tarvitaan aina. Totta on kuitenkin se, että kohteessa tapahtuvan huollon kustannukset ovat korkeat, pääasiassa liikkumiseen liittyvän logistiikan ja kasvavien henkilöstökulujen takia. Teknologian keinoin toimintaa voidaan tehostaa ja kuluja karsia.

Merkittävä peruste virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologian käyttöönotolle on pyrkimys parantaa asiakaspalvelua. Asiakas saa parasta palvelua silloin, kun:

  • huoltokäyntiä ei tarvita lainkaan, tai

  • huoltokäynti voidaan hoitaa etänä, tai

  • huolto toteutetaan yhdellä käynnillä useiden käyntien sijaan.

Teknologia auttaa näissä kaikissa vaihtoehdoissa. Microsoftin HoloLens 2 -laitteet edustavat tämän hetken yleisintä AR-virtuaalilasien teknologiaa ja on yksi keskeinen osa etähuollon kokonaisratkaisussa.

Etähuollon ja etäläsnäolon lisäksi suosittu virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käyttökohde on suunnittelutyö, jossa lasit heijastavat näkökenttään 3D-mallin, jota suunnittelija voi käännellä, tutkia ja muokata. Tällainen mallinnus on yleistynyt teknisessä suunnittelussa nopeasti. Tässä blogitekstissä keskitymme kuitenkin nimenomaan etähuoltoon sovelluskohteena.

Etähuollon kolme tasoa

Kentällä tapahtuvat huoltotoimenpiteet ovat tyypillisiä kiinteistönhuollossa, teollisuudessa, tuotannollisessa toiminnassa, energia-alalla, alkutuotannossa, kaivosteollisuudessa, vähittäiskaupan kiinteistöissä ja laitteissa, logistiikan kuljetusvälineiden (maa, meri, ilma) huollossa ja itse logistiikkakeskusten huollossa. Kenttähuoltoa tehdään myös monissa muissa erikoistuneissa kohteissa, kuten vaikkapa hissihuollossa tai telelaitteiden- ja mastojen huollossa.

Etähuoltokohteita on valtavasti ja niiden luokse liikkumiseen käytetään paljon aikaa ja kalustoa. On tyypillistä, että asennus- tai huoltokeikka ei hoidu kertakäynnillä, vaan kohteeseen palataan useita kertoja. Aivan oma tarinansa on ne teknisesti vaativat kohteet, joihin lennätetään huoltohenkilöitä yli maarajojen.

Etähuolto ei poista huoltokäyntejä kokonaan, mutta tuo toimintaan tehokkuutta ainakin kolmella tavalla:

1. Etädiagnos­tiik­ka ja siihen perustuva ennakoiva huolto

Laitteiden huolto tehostuu, kun odottamattomat käyttökatkokset saadaan minimoitua IoT-sensoreihin ja analytiikkaan pohjautuvalla etävalvonnalla ja etädiagnostiikalla. Myös hololensseja voidaan hyödyntää etädiagnostiikassa ja ennakoivassa huollossa. Huollon tarpeessa olevat kohteet tunnistetaan ennen kuin ne menevät rikki ja aiheuttavat kenties rikki mennessään laajempia vaurioita. Ennakoivan huollon avulla laitteet pidetään käyttökunnossa ilman suunnittelemattomia katkoksia. Tällainen huolto tuo suunnitelmallisuutta ja sitä kautta tehokkuutta myös huoltohenkilöstön ajanhallintaan - hälytyskäynnit vähenevät ja tieto ongelman laadusta saadaan etukäteen eikä vasta paikan päällä. Näin tarvittavat tarvikkeetkin ovat varmasti aina matkassa ja tarvittaessa ennakkoon tilattuja.

2. Paikallisen huoltohen­ki­lön etätuki

Erityisesti tuotannollisessa toiminnassa on paljon tilanteita, joissa ensimmäisenä huoltokohteelle saapuu esimerkiksi teollisuuslaitoksen oma huoltohenkilö. Hänellä ei välttämättä ole syvää tietämystä yksittäisistä laitteista ja silloin kyky saada nopeaa apua etäyhteyden avulla korostuu. Microsoftin HoloLens 2 -laitteet on tällaiseen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Paikalla oleva huoltohenkilö voi hankkia videoyhteydellä asiantuntija-apua esimerkiksi laitetoimittajan tekniseltä tuelta. Yhtä lailla itse laitetoimittajan paikan päällä oleva edustaja voi ottaa yhteyden omaan teknisen tuen keskukseensa. Hololenssien avulla etäasiantuntija näkee saman, minkä paikalla oleva henkilökin, ja pystyy tuomaan huoltotyöntekijän virtuaalilasien näkymään tarvittaessa lisäinformaatiota ja tietenkin keskustelemaan hänen kanssaan tilanteesta. Samalla etäasiantuntija voi pyytää paikalla olevaa huoltajaa tekemään erilaisia testejä ja tarkistuksia.

3. Etätiimien hyödyntäminen tilanteen nopeaan ratkaisuun

Variaatio edellä kerrotusta etätuesta on tilanne, jossa esimerkiksi huoltoyhtiön työntekijät muodostavat kenttätyöntekijöiden etäringin, joka auttaa toisiaan etäyhteyksien avulla tai hakee apua esimerkiksi pääkonttorin asiantuntijoilta. Näin sekä ongelman diagnosointi että ratkaisu nopeutuvat. Tilanteissa, joissa kriittinen huolto- tai asennuskeikka uhkaa pitkittyä, voi yksittäisen huoltohenkilön tai työparin apuna olla etäyhteyden päässä kokonainen tiimi. Kaikki Apollo 13 -elokuvan nähneet ymmärtävät, kuinka kriittisen tärkeää apua etänä ongelmaa ratkova “kotitiimi” voi kentälle parhaimmillaan tuottaa.

Hololenssit huollon tukena: virtuaalinen todellisuus ja lisätty todellisuus arkipäiväis­tyy

Microsoftin HoloLens 2 -laitteessa on silmikko, jonka lasin läpi käyttäjällä on normaali näköyhteys. Silmikko sisältää videokameran ja ääniyhteyden. Lasien avulla onnistuu etätuki, jossa kenttätyöntekijä saa tukea kollegoiltaan, jotka näkevät kohteen videokuvana.

Silmikkoon voidaan heijastaa mitä tahansa graafista näyttökuvaa siten, että se täydentää katsojan omin silmin katsomaa näkymää. Todellisuuteen siis lisätään elementtejä, jotka auttavat huolto- ja asennustoimenpiteissä.

Näin tietoa voidaan tuoda kenttätyöntekijän silmikkoon, jolloin hän näkee esimerkiksi kohteeseen liittyviä konfiguraatiotietoja, oppaita, kokoonpanokaavioita, huollon manuaaleja, visuaalisia korostuksia, animaatioita ja oikeastaan mitä tahansa dataa. Samalla työntekijä voi pitää molemmat kädet vapaana työskentelyä varten.

Yrityksesi asiantuntijat mistä tahansa maailmankolkasta voivat opastaa huolto- tai asennuskohteeseen saapunutta kenttätyöntekijää. Ongelman ratkaisu nopeutuu merkittävästi, uusintakäyntien määrä vähenee, laaduntarkkailu paranee ja kenttätyöntekijöiden oppiminen nopeutuu.

Hololenssejä käytetään tuhansissa kohteissa ympäri maailmaa ja niille kehitetään jatkuvasti uusia käyttötapoja. Olemme keskittyneet huollon kenttäorganisaatioiden tukemiseen hololenssien ja muiden Microsoftin etäteknologioiden sekä toiminnanohjausratkaisujen avulla.

Etähuollon seitsemän hyötyä: näin virtuaalinen todellisuus ja hololenssit vaikuttavat

  1. Nopeampi ongelmanratkaisu kohteessa: Voit jakaa joustavasti tietoa kenttätyöntekijöiden ja etänä olevien asiantuntijoiden kesken sekä välittää VR/AR-laseihin kohde- ja laitekohtaista erikoistietoa. Hyödynnät erikoisosaajia etänä, jolloin säästät heidän matkustamiseensa kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

  2. Vähemmän uusintakäyntejä ja logistiikkakuluja: Etädiagnostiikan avulla tunnistat ongelmat etukäteen, ja huoltotyöntekijäsi voi ottaa mukaansa sopivat varaosat jo ensimmäiselle huoltokäynnille. Uusintakäynnit vähenevät, sillä työntekijälläsi on hololens-laitteiden avulla helppoa jakaa tilannekuva ja tarvittaessa pyytää apua etänä työskentelevältä asiantuntijalta.

  3. Parempi asiakaspalvelu ja asiakaskokemus: Etävalvonta ja siihen perustuva ennakoiva huolto vähentävät yllätyksiä ja auttavat aikatauluttamaan suunnitellut huoltokäynnit ajoissa ja siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän kohteessa tehtävää ydintyötä. Suurin etu on kuitenkin kokonaan uudenlainen toimintamalli, jonka etävalvonta, etädiagnostiikka ja etähuolto mahdollistavat: laitteiden sijaan asiakas voi ostaa palvelusopimuksen, joka takaa tietyn määrän häiriöttömiä käyttötunteja ennakoitavaan hintaan. Asiakkaan pääomakustannukset laskevat ja talouden ennustettavuus paranee. Huoltoyhtiö puolestaan saa pitkän ja vakaan huoltosopimuksen, jossa etädiagnostiikka auttaa pitämään riskit kurissa.

  4. Parempi työntekijäkokemus: Jokainen meistä haluaa keskittyä omiin ydintehtäviin. Myös kenttätyöntekijäsi haluaa tehdä työnsä huoltokohteessa tehokkaasti ja hyvin, ilman, että matkustaa edestakaisin hakemassa varaosia tai seisoo yksin pohtimassa, mitä epäselvässä tilanteessa pitäisi tehdä.

  5. Nopeampi oppiminen: Osaamisvaatimukset kasvavat huollettavan laitekannan kasvaessa ja teknistyessä yhä enemmän digitaaliseen suuntaan, puhtaan mekaniikan lisäksi. Joustava osaamisen jakaminen suoraan kentälle nopeuttaa kenttähenkilöstösi oppimista ja tuo erityisesti junioreille tukea toimia tuottavasti haastavammissakin asennus- ja huoltokohteissa.

  6. Parantunut kokonaisuuden hallinta ja laatu: Etähuollossa ja virtuaalisen todellisuuden sovelluksissa ei ole kyse vain huoltotoimenpiteestä. Koko toimintaketju digitalisoituu, jotta asiakaspalvelun nopeus ja laatu paranevat. Tämä heijastuu myös huolto-organisaation parempaan taloudelliseen ennustettavuuteen ja parempaan kannattavuuteen.

  7. Bisneksen kasvun mahdollistaja: Monilla huolto-organisaatioilla kasvustrategiaksi on valittu yhä monipuolisemman laitekannan huoltaminen. Vain yhden päämiehen laitteisiin keskittyminen on saanut rinnalleen huolto-organisaatioita, jotka ottavat vastuulleen yhä laajemman laitekannan. Tällöin korostuu kyky tuoda kenttähenkilöstölle laitetietoa ja asiantuntija-apua teknisin välinein; olisi mahdoton tilanne kouluttaa koko henkilöstöä kaikkien laitteiden osaajiksi. Onneksi ei edes tarvitse, kun teknologia voi tuoda erikoisasiantuntijat tarvittaessa etäyhteyden avulla paikalle.

Toimintatapojen muutos lisää huollon tehokkuutta ja työn mielekkyyttä. Uusi teknologia mahdollistaa lisäarvopalveluja, joilla kenttä- ja huolto-organisaatiosi tarjoaa parempaa palvelua ja erottuu kilpailijoistaan.

Fellowmind Finland Field Service Lab etähuollon ja hololenssien kokeilukent­tä­nä

Fellowmind Finland Field Service Labissa pääset itse kokemaan kenttä- ja huolto-organisaatioiden uusinta teknologiaa. Kyseessä ei ole laite-esittely, vaan kokonaisen liiketoimintaprosessin ja huoltoskenaarion simulointi. Kokeilet hololenssien lisäksi mm. Microsoft Dynamics 365 Field Service -ratkaisua, jolla hallitset työnkulkua, tilauksia, huoltosopimuksia, resursointia sekä laitteiden huoltohistoriaa.

Pääset paikan päällä kokemaan, kuinka nykyaikaisen kenttätyön prosessi kulkee. Aloitat etävalvonnasta, IoT-sensoreiden hyödyntämisestä ja ennakoivasta huollosta. Huomioit resurssien suunnittelun, työnohjauksen, varaosalogistiikan ja asiakaskommunikaation. Pääset ratkomaan etähuoltotilannetta ja johtamaan kansainvälisen huolto-organisaation toimintaa. Näet toiminnan kaikki tasot; käytät esimerkiksi kenttäorganisaatioille suunniteltua toiminnanohjausjärjestelmää ja toisaalta ohjaat tiimiäsi tarvittaessa antamaan etäohjeita VR/AR-lasien avulla työskentelevälle paikalliselle huoltohenkilölle.

eCraft (nyk. Fellowmind Finland) valittiin joulukuussa 2020 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Microsoftin Mixed Reality Partner -ohjelmaan. Tarjoamme sen myötä uusimpia ratkaisuja kenttätyön ja etähuollon käyttöön. Täydennämme tätä vahvalla sovelluskehitysosaamisellamme ja Field Service -ratkaisuillamme. Tule tutustumaan uusimpiin teknologioihin. Voit sopia tiimisi kanssa vierailun Espoon toimipisteessämme sijaitsevaan Field Service Labiin ja tutustua parin tunnin työpajan aikana modernin kenttätyön teknologiaan hands on -periaatteella.

Ota yhteyttä

Jos haluat keskustella aiheesta lisää kanssamme, olethan yhteydessä!

Miika Tekoniemi

App & Innovation Competence Lead

Miika vastaa Power Platform -ratkaisuista ja varmistaa, että Fellowmindin tarjoomasta löytyy arvoa luovia tuoteratkaisuja asiakkaidemme monipuolisiin ja toimialakohtaisiin tarpeisiin. Miika on asiantuntija niin järjestelmäarkkitehtuurin kuin low-code / no-code -ratkaisujen saralla, joten ratkaisujen toteuttaminen myös räätälöitynä sovelluskehityksenä kuuluu hänen vahvuuksiinsa. Ota yhteyttä: miika.tekoniemi@fellowmind.fi