Toimitus­ket­jun ja logistiikan hallinta - Supply Chain Management, SCM

SCM-maailma on jatkuvassa liikkeessä, kuten sen kuljettamat tavaratkin. Viisi trendiä vaikuttaa isosti siihen, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia logistiikan toimijat kohtaavat vuonna 2022 ja siitä eteenpäin. Toimintaympäristössä korostuvat varsin erilaiset asiat kuin vain muutamia vuosia sitten. Onneksi niihin on myös hyviä ratkaisuja.

toimitusketjun-ja-logistiikan-hallinta-CMS.jpg

Vuonna 2019 merirahtikontti Kiinasta Eurooppaan maksoi alle 2 000 dollaria. Hinta oli pysynyt stabiilina ja lähinnä laskenut jo vuosien ajan. Nyt samainen kontti maailman tehtaana ja maailman suurimpana komponentti- ja varaosatoimittajana toimivasta Kiinasta maksaa pitkälti yli 10 000 dollaria. Eikä konttia voi varata ensi viikoksi, kuten vielä pari vuotta sitten - nyt tilaus pitää lukita kuukausi etukäteen, jos kontin aikoo saada. Yrityksille kyse ei ole koskaan yksittäisen kontin saamisesta, vaan kymmenistä tai sadoista eri paikoista tulevien ja eteenpäin lähetettävien kansainvälisten tavaravirtojen keskinäisestä koordinoinnista sekä ajoittamisesta tässä uudessa tilanteessa. Ei mikään ihan pieni muutos toimitusketjujen kanssa pähkäileville yrityksille.

Tämä on yksi esimerkki Supply Chain Managementin muuttuvasta toimintaympäristöstä. Toimitusketjusta ja logistiikan hallinnasta vastaavat päättäjät joutuvat hakemaan uusia ratkaisuja haasteisiin. Kun toimenpiteissä onnistutaan, nämä haasteet voivat muuttua liiketoiminnan mahdollisuuksiksi ja kilpailueduksi.

Viisi vahvaa muutostrendiä ja -vaatimusta vaikuttaa alan kehitykseen. Painopisteet vaihtelevat eri toimialoilla, mutta jokin näistä seuraavista tekijöistä koskettaa varmuudella myös sinunkin yritystäsi.

Toimitusket­ju­jen hallinta kulkee kohti reaaliai­kais­ta näkymää

Koko alan kuuma peruna on saada aikaan aidosti reaaliaikainen tilannekuva tavaravirtoihin ja varastosaldoihin. Ketään ei kiinnosta, mitä sinulla oli hyllyssä eilen aamulla.

Vaadittava läpimenoaika on yhä lyhyempi. Öisin ajettavat kokoomaraportit eivät enää riitä tilannekuvan muodostamiseen ja poikkeustilanteissa toimimiseen. Korona muutti kuljetuslogistiikan arvaamattomampaan suuntaan, täytti kuljetuskapasiteetin - ja teki haastavammaksi löytää nopea ja edullinen kiertotie kuljetuksiin ja saatavuuteen liittyvissä häiriötilanteissa.

Iso osa alan toimijoista kokee, että normaalia häiriöherkempi tilanne toimitusketjujen toiminnassa voi jatkua vielä parinkin vuoden ajan. Tilanteesta on siis tullut hetkeksi uusi normaali.

Kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin on suorassa suhteessa siihen, kuinka hyvä ja reaaliaikainen tilannekuva omasta järjestelmästä tai kumppaneiden järjestelmistä on nähtävillä. Tarvitaan läpinäkyvyyttä koko toimitusketjuun.

Keskeinen ratkaisu on saada toimittajat ja kumppanit integroitua mukaan yrityksen käyttämiin järjestelmiin. Eri toimijoiden toiminnanohjausjärjestelmät, varastojärjestelmät ja logistiikan ratkaisut on saatava keskeisiltä osin keskustelemaan keskenään. Lisäksi järjestelmien välisen tiedonvaihdon tulisi olla tulevaisuudessa älykästä ja sisällöllisesti rikasta — pelkät perinteisten EDI-sanomien kaltaiset lyhyet statusviestit eivät enää riitä.

Rikastettu tieto, käytettävyys ja integraatiot tuovat reagointi­ky­kyä

On helppo lähettää järjestelmästä toiseen määrämuotoinen viesti, jossa jokin tavara on tietyllä hetkellä tietyssä paikassa tai tietyssä vaiheessa kuljetusketjua. Ylimmän johdon näkökulmasta tämä onkin pitkälti saattanut riittää. Yrityksissä ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että nyt yksittäisenkin tuotteen sijainti saadaan ainakin jollain tarkkuudella selville.

Lattiatasolla tarvittava tiedon määrä on kuitenkin paljon suurempi. Toimitusketjusta vastaavat päälliköt ja työntekijät kohtaavat viikoittain poikkeamia ja yrittävät järjestää vaihtoehtoisia tapoja hoitaa katkeamattomia toimituksia. Jonkinasteiset häiriötilanteet ovat korona-ajan arkea.

Jotta toimitusketju voisi joustaa elastisesti tilanteen mukaan, tarvitaan yksityiskohtaista tietoa: “Nyt tulikin alilaatuista tavaraa toimittajalta, tätä erää ei voi käyttää…”, “Tämä juuri saatu osa meni nyt rikki…”, "Meidän työntekijä tekeekin tänään lyhyemmän päivän ja kollia ei saada matkaan…”

Jos rikastettua tietoa on käytettävissä, voi sen perusteella etsiä vaihtoehtoisia toimittajia, reittejä ja toteutustapoja. Rikastettu tilannetieto saattaa olla juuri se ratkaiseva ero, jolla aikatauluissa ja asiakaslupauksessa pysytään toimitusketjun häiriöistä huolimatta.

Ratkaisuna korostuu käytettävyys. Yritykset tarvitsevat paremmat työkalut, kuten toimivat mobiilipäätteet kollitietojen lukemiseen. Lisäksi yritysten tulee digitalisoida toimitusketjun kaikki vaiheet paperittomaksi. Häiriötilanteesta ja sen laadusta kertovan tiedon pitäisi ideaalitilanteessa kulkea automaattisesti eri toimijoiden järjestelmästä toiseen. Tämä edellyttää järjestelmäintegraatioita.

Tuotannon koneiden ja laitteiden tehokas käyttö on nouseva trendi Supply Chain Managemen­tis­sa

Asset Operations Planning on perinteisesti keskittynyt nykyisen tuotantokapasiteetin ja laitteiden tai kaluston optimointiin suoraviivaisessa tuotantokäytössä. Tuotantokyky ja käyttötunnit ovat olleet ratkaiseva mittari.

Tämä on korostunut myös toimitusketjujen ja logistiikan hallinnassa toiminnanohjausjärjestelmän avulla. ERP antaa tyypillisesti näkymän - ja kyvyn suunnitella - tästä päivästä noin kolme kuukautta eteenpäin. Tarkastelu tapahtuu lyhyellä aikavälillä. Usein suora linkki pitkän aikavälin suunnitteluun (12-24 kk) puuttuu. Pitkällä aikavälillä tapahtuu kuitenkin potentiaalisesti isoja muutoksia siinä, kuinka tuotannon koneita ja laitteita käytetään.

Asiakaskohtaiset tuotteet ja massakonfigurointi tarkoittavat, että pitkällä aikavälillä yhä useammassa yrityksessä tavoitteeksi nouseekin koneiden ja laitteiden joustava käyttö. Käyttö ohjautuu kysynnän perusteella, ei tasaista tuotantokykyä maksimoiden. Sales and Operations Planning -toimintamallissa tuotannon koneiden käyttöä mietitään tarpeen kannalta, eikä 24/7-tapahtuvan katkottoman ajon tai varaston minimoinnin tai maksimoinnin kannalta.

Lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelu on tuotava lähemmäksi toisiaan. Yksi tätä edistävä ratkaisu on datan visualisointi. Kun päättäjille kaikilla organisaation tasoilla voidaan visualisoida tilanne ja konkretisoida erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden keskinäisiä riippuvuuksia, syntyy fiksumpia päätöksiä lyhyen ja pitkän aikavälin linjauksista.

Laitteiston käytön suunnittelu ja optimointi kytkeytyy myös yrityksen tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisen vastuullisuuden hoitamiseen. Vihreä siirtymä edellyttää kykyä johtaa tuotannon koneiden ja laitteiden käyttöä ympäristöystävällisesti.

Vihreä siirtymä on vahvassa nousussa

Kesko mainostaa K-ryhmän valintaa maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi. Samaan aikaan Lidl ilmoittaa olevansa oman toiminnan osalta Suomen ensimmäinen hiilineutraali kauppaketju vuonna 2022. Neste valittiin maailman neljänneksi vastuullisimmaksi brändiksi. On selvää, että yrityksissä tapahtuu nyt isosti siirtymä kohti vihreitä tekoja. Osa nostaa sen isosti esiin viestinnässään, osa tekee toimenpiteitä huomiota herättämättä, mutta kaikki osallistuvat.

Energian käyttö, kuljetukset, pakkaukset, kierrätys, hävikin vähentäminen, päästökompensaatio ja moni muu asia on nyt johdon agendalla. Ne tulevat toimitusketjusta ja logistiikasta vastaavan päällikkötason toteutettavaksi ja seurattavaksi.

Ekologisesti kestävät ratkaisut ovat usein sellaisia, että alkuinvestoinnin jälkeen ne myös säästävät yrityksen kustannuksia optimoimalla kuljetuksia, vähentämällä pakkausmateriaalia, kierrättämällä ja monella muulla tavalla. Avainasemassa on seurata, optimoida ja raportoida näitä toimenpiteitä toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Silloin niihin on kokonaisnäkymä ja tiedot ovat luonteva osa päivittäistä toimintaa.

Kaiken digitali­soin­ti ajaa SCM:n toiminta­ta­po­jen muutosta

Pandemia toi toimitusketjuihin kapeikkoja ja häiriöitä, mutta pidemmällä aikavälillä suurin muutosajuri on kaiken digitalisointi. Se muuttaa toimintatapoja ja avaa mahdollisuuksia.

Yksi digitalisaation tuomista muutoksista on kasvava Assembly-To-Order -toiminta (tilauksesta kokoonpano). Älykkäät järjestelmät pystyvät tukemaan kustannustehokasta räätälöintiä, jossa massatuotteen sijaan kulkee yksilöllisesti kokoonpantuja tavaraeriä.

Toinen nouseva trendi on Nearshoring eli halukkuus siirtää tuotantoa ja kokoonpanoa osin maantieteellisesti lähemmäksi. Näin halutaan varmistaa saatavuus ja laatu. Nearshoring edellyttää kuitenkin tehokkuutta, jossa digitalisaatio sekä tehdas- ja varastoautomaatio ovat avaintekijöitä ja kilpailuvaltteja halpamaita vastaan.

Myös ulkoistus, kaikkine haasteineenkin, on yhä nouseva logistiikan ja toimitusketjujen trendi, kun yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa. Tehokkuutta ja sidotun pääoman karsimista haetaan ulkoistuskumppaneiden kautta. Vaikka yritys ei itse ulkoistaisikaan, voi se silti olla iso trendi esimerkiksi yrityksen alihankkijoiden keskuudessa — ja tämä voi edellyttää uusia toimintatapoja ja uusia järjestelmien välisiä integraatioita.

Simuloinnin lisääntyminen on yksi todennäköinen muutos erilaisten toimintamallien viidakossa luoviessa. Tällä hetkellä on harvinaista, että toiminnanohjausjärjestelmät pystyisivät älykkääseen simulointiin, mutta tarve tälle kasvaa, kun on optimoitava yhä monipuolisempien vaihtoehtojen kirjoa ja ymmärrettävä päätösten ketjuuntuvia vaikutuksia. Simulointi ja sitä tukeva tekoäly ovat tulevien vuosien puheenaihe logistiikka-alalla.

Kaiken tämän keskellä logistiikka-ala kilpailee digiosaajista muiden toimialojen rinnalla. Rekrytointi, urapolut ja mielekäs työympäristö ovat avainasemassa, kun yritykset pyrkivät varmistamaan osaajiensa riittävyyden.

Kokeneet konsulttimme tuntevat toimitusket­ju­jen ja logistiikan liiketoimintap­ro­ses­sit

Fellowmind on logistiikan ja toimitusketjujen it-ratkaisujen asiantuntija. Erikoisosaamistamme ovat kattavat toiminnanohjausjärjestelmät sekä liikkuvan työn ja kenttätyön ratkaisut. Logistiikka- ja tuotantokonsulttimme tuntevat alan prosessit ja vaatimukset.

Autamme kehittämään ja automatisoimaan logistiikan ja koko toimitusketjun liiketoimintaprosesseja ja rakentamaan älykkäitä järjestelmiä. Sovitamme ratkaisut liiketoimintasi tarpeisiin ja kokeneet konsulttimme auttavat muutosjohtamisessa ja uuden ratkaisun jalkauttamisessa organisaatiosi arkeen.

Tarpeisiin vastaamme tyypillisesti kokonaisvaltaisilla Microsoft-ratkaisuilla: suurten yritysten tarpeisiin soveltuvalla Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management -järjestelmällä sekä kasvaville ja keskisuurille yrityksille suunnitellulla Dynamics 365 Business Central -järjestelmällä. Ratkaisukokonaisuuksia täydennämme asiakkaan tarpeiden mukaan Microsoftin laajasta ekosysteemistä.

Olemme lukuisia kertoja palkittu Microsoftin Pohjoismainen avainkumppani. Referensseinämme on suuri määrä johtaville yrityksille toteutettuja Microsoft-pohjaisia ratkaisuja. Olemme erityisen ylpeitä integraatio-osaamisestamme. Sen avulla saamme asiakkaamme ja asiakkaan kumppaniyritysten ratkaisut keskustelemaan keskenään ja mahdollistamme liiketoiminnan johtamisen yhdeltä, yhtenäiseltä liiketoiminta-alustalta.

Lisätietoja

Kun haluat kehittää yrityksesi toimitusketjun ja logistiikan prosesseja sekä yrityksesi liiketoimintaa digitalisaation keinoin, olehan yhteydessä, niin keskustellaan lisää.

Harri Era

Advisor, Microsoft Dynamics 365 -asiantuntija

Harrilla on parinkymmenen vuoden kokemus Microsoft-teknologiasta ja ERP-järjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta asiakkaille. Hän auttaa tiiminsä kanssa asiakkaita löytämään ja hyödyntämään parhaat mahdolliset ratkaisut yritysten digitalisaatiomatkalle. Ole yhteydessä: harri.era@fellowmind.fi