Tehokas toiminnanohjaus kiertotaloudessa: toimialakohtainen ISV-ratkaisu apuna

Millainen on kiertotalouden tehokas liiketoiminta-alusta? Lue, mihin suuntaan ala kehittyy ja miten voit tehostaa toiminnanohjausta yrityksessäsi jäte- ja kierrätysliiketoimintaan suunnatun toimialakohtaisen Cosmo Environmental Services ISV-ratkaisun ja Microsoftin Dynamics-ekosysteemin avulla.

ISV-ratkaisu kiertotaloudessa main.jpg

Liiketoiminnan komentosilta on toiminnanohjausjärjestelmä. Se määrittää, kuinka tehokkaasti perusliiketoiminta (sisään- ja ulosmenevät materiaalivirrat, prosessointi, logistiikka, talousjohtaminen) yrityksen arjessa toteutuu.

Toiminnanohjausjärjestelmän kyvykkyydet, datan käsittely, tekoälyn hyödyntäminen ja automatisointi määrittävät puolestaan uusien liiketoimintojesi onnistumisen.

Tehokkuutta koko arvoketjun johtamiseen toimialakohtaisen vertikaalin avulla

Yritykset, jotka ovat erikoistuneet materiaalinkierrätykseen, jätteenkeräykseen ja jatkojalostukseen tarvitsevat ratkaisuja, jotka tuovat tehokkuutta ja sitä kautta parempaa katetta perusliiketoimintaan. Yhtä lailla ne tarvitsevat uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden varaan rakentuvat tulevat, korkean lisäarvon liiketoiminnot.

Nämä kiertotalousyritykset tarvitsevat kokonaisvaltaisen teknologia-alustan, jolle rakentaa nykyiset ja tulevat palvelut. Lisäksi recycling & waste -palveluyritykset toimivat usein isojen teollisuusyritysten kumppaneina ja yhteensopivuus teollisuuden järjestelmien kanssa on elintärkeää. Microsoft Dynamics 365 -ekosysteemi yhdessä osaavan kumppanin kanssa tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Yksi hieno piirre Microsoftin ekosysteemissä on sen yhteistyö riippumattomien ohjelmistotoimittajien (ISV eli independent software vendors) kanssa. Nämä kolmannen osapuolen ratkaisut ovat tärkeitä Microsoftin omien järjestelmien lisävauhdittajia ja tarjoavat yrityksille monia toimialakohtaisia lisäetuja, joita perusjärjestelmät eivät välttämättä ota huomioon.

Kiertotalouden yrityksillä on paljon voitettavaa - haasteita ja ratkaisuja vuodelle 2024

Kiertotalouden yrityksillä on paljon voitettavaa, sillä Suomessa kierrätyksen osuus materiaalivirroista on pienempi kuin monissa Länsi-Euroopan verrokkimaissa. Ala kasvaa meillä ja maailmalla — sekä muuttuu läpeensä digitaaliseksi koko toimintaketjun osalta. Uusissa digitaalisissa palvelumalleissa on paikka ottaa markkinaosuutta ja kasvattaa kannattavuutta.

Kiertotalouden yritykset ovat keskenään hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa ja toteuttavat erilaisia liiketoimintamalleja. Yhteisiä haasteita ovat kuitenkin seuraavat:

  • Tehokkuuden kasvattaminen haastavassa taloustilanteessa: Kiertotalousyritysten haaste numero yksi on nykyisen liiketoiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden varmistaminen. Siihen tärkein yksittäinen ratkaisu on toiminnan ohjaaminen mahdollisimman läpinäkyvästi ja reaaliaikaisesti.
  • Toimintaprosessien integrointi kumppanien ja asiakkaiden toiminnanohjaukseen: Suuret teolliset kumppanit ja yhä enemmän myös julkitalouden ja palvelusektorin asiakkaat haluavat keskeisen tiedon omiin, keskenään erilaisiin järjestelmiinsä. Tässä auttaa osaava it-kumppani, joka taitaa prosessin kehittämisen ja järjestelmien liittämisen yhteen.
  • Dataintensiivisen liiketoiminnan kehittäminen ja vieminen arkeen: Vaatimus alan tuottamasta tietosisällöstä kasvaa koko ajan ja on jo muuttunut itse tuotteeksi. Tieto kierrätyksestä, alkuperästä ja elinkaaresta on yhtä tärkeää kuin itse materia, jota tieto koskee. Kuinka viedä data arkeen ja kuinka tehdä sillä uusia palveluja ja lisää katetta?

Kiertotalousyritykset tarvitsevat ratkaisuja, joilla on varma tuotto: koko prosessin hallinta, läpinäkyvyys ja toiminnan optimointi

Liiketoimintapäättäjälle on tärkeää, että teknologia tuottaa hyötyjä heti. Nopein tie tehokkuuden ja katteellisuuden kasvattamiseen on ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot. Ei siis pelkästään talousjohtamista ja jotakin yksittäistä toimintoa, vaan koko toiminta- ja palveluketjun.

Näin saadaan kaikki toiminnot läpinäkyviksi sekä tilannekuva mahdollisimman reaaliaikaiseksi parempaa optimointia ja nopeampaa reagointia varten.  Rutiinitoimintoja voidaan tehokkaasti automatisoida. Päätöksenteko perustuu yrityksen kaikilla tasoilla samaan, yhteen datalähteeseen, eikä tieto siiloudu ja piiloudu.

Tämä kaikki näkyy myös parempana asiakaspalveluna, olipa kyse varastosaldojen paikkansapitävyydestä, erikoistilanteiden käsittelystä, nopeasta kyselyihin vastaamisesta tai myynnin kyvystä hinnoitella juuri oikealla tavalla.

Erppi avaimena parempaan katteeseen

Siksi ERP-ratkaisu on keskeisessä roolissa katteellisuuden parantamiseen. Kyseessä ei ole vieläkin liikkeellä olevien vanhentuneiden mielikuvien kaltainen jättihanke, vaan kehitystyö voidaan tehdä vaiheittain ja nopeasti, kun hyödynnetään esimerkiksi Microsoft Dynamics 365:n laajaa valmiiden toimintojen kirjastoa ja kykyä integroida tämä alusta mihin tahansa kiertotalousyrityksillä ja niiden kumppaneilla nykyisin käytössä olevaan järjestelmään.

Nykyaikainen ERP-järjestelmä toimii alustana koko liiketoiminnan kehittämiseen. Kun kiertotalouden koko putki raaka-aineen hankinnasta ja jalostuksesta aina jälkipörssiin saakka on katettu, voidaan uudet palvelut tehdä alusta lähtien tehokkaasti ja ohjata niitä samoilla mittareilla kuin perustoimintaakin.

ISV-ratkaisu kiertotaloudessa 1.jpg

Cosmo Environmental Services ja Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjaus: toiminnanohjausratkaisu jäte- ja kierrätysliiketoiminnan erityistarpeisiin

Jäte- ja kierrätysliiketoiminnassa on useita ydintoimintoja ja -prosesseja, joita tyypillinen ERP-järjestelmä ei tue. Näitä ovat esimerkiksi käänteinen logistiikka, konttien hallinta sekä sopimus- ja logistiikkahallinta.

Toimialavertikaali Cosmo Environmental Services tuo tarvittavat valmiit toimialakohtaiset toiminnot kiertotaloustoimijoille ja erityisesti yrityksille, jotka toimivat jäte- ja kierrätysliiketoiminnassa. Cosmo on rakennettu Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management -ratkaisuun saumattomasti integroitavaksi ja Fellowmind toimii paikallisena kumppanina erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa Cosmon käyttöönotossa.

Microsoft Dynamics 365 tuo jo itsessään erinomaiset toiminnot logistiikan ja talouden ohjaukseen, mutta näitä laajennetaan Cosmon avulla nimenomaan kiertotaloudessa tyypillisten prosessien hoitamiseen.

Mitä toiminnallisuuksia Cosmo-toimialavertikaali sisältää?

Cosmo sisältää valmiit toiminnot ja mallit esimerkiksi kiertotalouden sopimusten ja dokumentaation hallintaan, jossa on huomioitu jätemateriaalin luokittelu (European waste classification, UN regulation, ADR, GHS) sekä materiaalivirtojen ja niihin liittyvien sopimusten koko elinkaaren aikainen hallinta ja organisaation sisäiset hyväksyntäkierrokset.

Cosmon avulla hoituu myös toimialalle tyypillinen vaakojen toimintaan perustuva kuormapainojen mittaaminen aina yksittäisistä paketeista kokonaisiin perävaunuihin saakka punnituspisteellä. Toimintona löytyy luonnollisesti myös sisääntulevien erien tarkistus, luokittelu ja hylkäysten käsittely.

Cosmon avulla seurataan puristimien, vaihtolavojen ja muiden kentällä liikkuvien keräysvälineiden sijaintia ja statusta sekä reititetään kuljetuksia ja ylläpidetään muuttuviin tilanteisiin sopeutuvia työ- ja resurssisuunnitelmia.

Toiminnanohjaus on siis mahdollista ja kannattaa ulottaa kaikkeen kiertotalousyrityksen operatiiviseen toimintaan ja suunnitteluun.

Digitaaliset palvelut ovat osa kaikkia kiertotalouden nykyisiä ja tulevia tuotteita

Kaikki kiertotalouden palvelut ovat digitaalisia, koska niihin liittyy niin merkittävä alkuperän, jäljitettävyyden, elinkaaren, materiaalisisällön, regulaationmukaisuuden, laadunhallinnan ja toimitusvarmuuden tieto.

Kiertotalouden tuote ja palvelu on olemassa ja myytävissä vain tietosisältönsä kanssa. Nämä vaatimukset kasvavat koko ajan ja luovat samalla uusia mahdollisuuksia alan yrityksille.

Liiketoimintamallina materiaalien kierrätys, keräys, jalostus ja uudelleenkäyttö saa oheensa uusia bisnesmalleja, kuten uusiutuvien materiaalien käytön ei-uusiutuvien rinnalla, jakamisalustat, tuotteiden muutos palveluiksi tai operoiduiksi kokonaispalveluiksi, elinkaaripalvelut, sertifioitu vastuullisuus, sivu- ja ylijäämätuotteiden vaativampi jalostus sekä monenlaiset asiakkaiden resurssitehokkuuteen tähtäävät kokonaisratkaisut.

Nämä ovat kaikki dataintensiivisiä ratkaisuja. Kiertotalouden yrityksille datakyvykkyydet ovat tulevaisuudessa kilpailussa pysymisen ehto — mutta ne voivat olla myös kilpailuedun lähde.

ISV-ratkaisu kiertotaloudessa 2.jpg

Visiona kilpailuetu tekoälyn, datan ja tiedolla johtamisen avulla

Uusia liiketoimintamalleja on vaikea toteuttaa kustannustehokkaasti, jos käytössä oleva ERP-järjestelmä ei kata kaikkia yrityksen toimintoja tai ei taivu uusien, dataintensiivisten palveluiden luomiseen. Yhä tärkeämmäksi nousee kyky helposti integroida ERP:hen uusia tekoälyratkaisuja ja muita tietointensiivisen liiketoiminnan kyvykkyyksiä.

Microsoft Dynamics 365 tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet, koska kaikki Microsoft-ekosysteemin ratkaisut ovat nopeasti ja yhteensopivasti saatavilla.

Mitä kaikkea siis on tarjolla?

  • Asiakassuhde ja asiakaskokemus paranee datalla. Järjestelmät, reaaliaikaisuus, nopeus, palvelukyky tarvittaessa vuorokauden ympäri, tilanteiden jäljittäminen, asiakaskohtaisesti räätälöityvä raportointi ja tehokas myyntityö perustuu kaikki dataan. Hyvä palvelu tuo asiakaspitoa ja mahdollistaa pidemmällä ajanjaksolla katteellisemman hinnoittelun.
  • Loppuasiakkaille räätälöitäviin ratkaisuihin helpoutta ilman raskasta koodaustyötä. Isot kumppanit saattavat vaatia kiertotalousyrityksiltä asiakaskohtaisia järjestelmäratkaisuja. Microsoftin Power Platformilla työkaluilla tämä onnistuu perinteistä järjestelmäkehitystä nopeammin ja kevyemmin, ilman kallista ja aikaa vievää koodaustyötä. Yritys, joka pystyy tarjoamaan asiakkaillensa räätälöityjä portaaleja tai muita räätälöityjä ratkaisuja, voi saada ratkaisevaa kilpailuhyötyä verrattuna kilpailijoihinsa.
  • Tiedon säilytys ja käsittely yhdessä paikassa murtaa siilot. Toimiala hyötyy siitä, että se ei ole perinteisesti ollut erityisen dataintensiivinen. Se helpottaa uusimpien ratkaisujen, kuten Microsoft Fabricin käyttöönottoa. Kaikki datan käsittelyn työkalut ja analyytikot ja kehittäjät tulevat työskentelemään tämän yhden, tekoälyllä vahvistetun kokonaisuuden parissa. Tieto on kaikkien saatavilla ja sitä on helppo jalostaa sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön.
  • Koneoppiminen automatisoi tehtäviä. Materiaalien ja kuormien tunnistaminen ja analysointi on koneoppimisen pelikenttää. Mutta niin on myös monen prosessin optimointi, ajonaikainen säätäminen, kuormien reitittäminen ja lukematon määrä muita töitä, joista kate-euroja ja kilpailukykyä puristetaan lisää.
  • Generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT, tuo tehokkuutta asiantuntijatyöhön erilaisten copilot -ratkaisujen avulla. Käyttöliittymä, jolla toimintaa ohjataan, tottelee jatkossa puhekielisiä pyyntöjä, tuntee yrityksesi kaiken datan, ymmärtää käyttämäsi raportointipohjat, tekee kielikäännökset, ja luo valmiit ehdotukset sekä työdokumentit, joita pääset muokkaamaan. Kaikki pysyy tietoturvallisesti yrityksesi sisällä, yrityskohtaisessa tekoälyssäsi. Kaikki kiertotalousyrityksen asiantuntijatyö, viestintä, markkinointi, perehdytys, asiakaspalvelu ja moni muu arjen työtehtävä ottaa tehokkuushyppäyksen. Ehtona toki on, että liiketoiminta-alustasi ja datasi on kunnossa ja käytettävissä.

Haluatko tietää lisää?

Asiantuntijamme kertovat mielellään käytännön toteutuksista, joita olemme toteuttaneet sekä meillä Suomessa ja Ruotsissa että muissa Fellowmindin toimintamaissa ympäri Eurooppaa. Ole yhteydessä!

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.

Petri Räsänen

Chief Innovation Officer, D365 Lead Architect

Petri suunnittelee yhdessä tiiminsä kanssa asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia digitalisaatioratkaisuja ja toimii isojen toiminnanohjausprojektien arkkitehtina. Hän  myös vastaa Fellowmindin tuotekehityksestä.

Ota Petriin yhteyttä: petri.rasanen@fellowmind.fi, puh. 044 3500 864.