Paranna yrityksesi kilpailukykyä – huomioi ERP-hankkeen yhteydessä myös tiedolla johtaminen

Datan tehokas hyödyntäminen on yksi yritysten tärkeimmistä menestystekijöistä. Reaaliaikaisen ja analysoidun datan avulla pystyt palvelemaan asiakkaitasi paremmin ja tekemään oikeita liiketoimintapäätöksiä oikeaan aikaan – nämä auttavat yritystäsi parantamaan kilpailukykyä ja menestymään yhä haastavammilla markkinoilla. Moderni ERP-järjestelmä sekä tehokkaat liiketoiminta- ja tiedolla johtamisen prosessit ja välineet ovat avaintekijöitä kattavan datan hyödyntämiseen. Siksi ERP:n hankintaprojektissa onkin erityisen tärkeää suunnitella alusta lähtien tehokkaat prosessit ja työvälineet myös datan käytölle.

paranna-yrityksesi-kilpailukykya-huomioi-erp-hankkeen-yhteydessa-myos-tiedolla-johtaminen.jpg

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on yksi keskeisimmistä yrityksen työkaluista, joka luo perustan liiketoimintatiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena. Koska ERP ei kuitenkaan ole raportointityökalu, tarvitsee se rinnalleen joustavan ja helpon tavan datan käsittelyyn: eri tietojen yhdistelyyn, raporttien koostamiseen ja analysointiin sekä tiedon yksityiskohtaiseen ja laajaan tarkasteluun. Tästä syystä liiketoimintatiedon hallinta (Business Intelligence, BI) kuuluu ERP:n rinnalle olennaisena osana.

Tässä blogissa esittelemme, miten yrityksesi kannattaa huomioida datan hyödyntäminen ERP-järjestelmän uusimisen yhteydessä.

Tiedolla johtaminen ERP-järjes­tel­män hankinnan yhteydessä

Valitse kumppani, joka on sekä ERP:n että tiedolla johtamisen ratkaisujen asiantuntija

Onnistuneen ERP-hankintaprojektin kulmakivi on yhteistyö sellaisen kumppanin kanssa, jolla on asiantuntijaosaamista sekä ERP- että Business Intelligence -ratkaisuista. Kumppani varmistaa laajalla osaamisellaan ERP-järjestelmän ydinprosessien nykyaikaistamisen ja tehokkaan hyödyntämisen päivittäisessä toiminnassa.

Osaavalla kumppanilla on myös vankkaa kokemusta parhaista tiedolla johtamisen käytänteistä, joilla se auttaa rakentamaan henkilöstöllenne vahvan datalukutaidon. Sitä tarvitaan, jotta henkilöstösi pystyy hyödyntämään ja tulkitsemaan joustavasti ERP:stä saatavaa dataa työssä menestymiseksi.

Kun datan hyödyntämistä tehostetaan kokonaisuudessaan näiden keskeisten järjestelmien yhteiskäytöllä, saa yrityksesi avaimet kilpailuedun rakentamiseen datan avulla.

Laajaa palvelutarjoamaa edustavan kumppanin hyödyt:

  • ERP- ja Business Intelligence -järjestelmien yhtenäinen ja nopea käyttöönotto: Kun yksi ja sama kumppani tukee yritystäsi molempien järjestelmien käyttöönotossa ja prosessien kehittämisessä, voi yrityksesi kehittää liiketoimintaa kokonaisuutena yhden kumppanin kanssa. Tämä tehostaa kokonaisuuden hallintaa ja yrityksesi saa myös ajallisia ja taloudellisia säästöjä.

  • Järjestelmistä saatavat liiketoimintahyödyt: Kun ERP-järjestelmän hankinnassa huomioidaan jo alusta lähtien myös tiedolla johtamisen näkökulma, saa yrityksesi uusia tehokkaita keinoja datan hyödyntämiseen ja toimintamallin muutokseen. Uuden ERP-järjestelmän hankinnan yhteydessä onkin hyvä käynnistää yhtäaikaisesti myös tiedolla johtamisen saman projektitiimin vetovastuulla. Kumppanin sparrauksen ja tuen avulla tiedolla johtaminen viedään jokapäiväiseksi osaksi yrityskulttuuria ja päätöksentekoa.

Hyödynnä nykyistä dataa myös uudessa ERP-järjes­tel­mäs­sä – ja rikasta omaa dataasi ulkopuoli­sil­la datalähteillä

ERP-järjestelmän uusimisen yhteydessä on hyvä miettiä tarkkaan, mitä vanhassa järjestelmässä olevalle tiedolle tapahtuu – haluaako yrityksesi hyödyntää jatkossa kaikkea vanhassa järjestelmässä olevaa tietoa, vain osaa vanhasta tiedosta vai onko vanhassa järjestelmässä oleva tieto tarpeetonta uuden järjestelmän käytön kannalta. Riippuen yrityksesi tarpeista ja tilanteesta vanhaa liiketoimintatietoa voidaan hyödyntää myös uudessa ERP-järjestelmässä, jolloin käytössäsi on joustavasti sekä uutta että vanhaa dataa.

Business Intelligence -järjestelmän avulla yrityksesi joka tapauksessa varmistaa, ettei datan hyödyntämiseen tule missään ERP-käyttöönottoprojektin vaiheissa taukoja, vaan kaikki tärkeä tieto on saatavilla koko projektin ajan. Tiedot voidaan koota Business Intelligence -järjestelmään tarvittaessa eri lähteistä, mikä antaa joustavuutta ja mahdollisuuksia yritykselle myös projektin aikana.

Lisäksi yrityksesi omia tietoja laajemman, ulkopuolisen datan hyödyntäminen osana yrityksesi dataa, voit luoda kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttaa laajentamaan yrityksesi palveluvalikoimaa ja liiketoimintaa.

Kumppanin integraatio-osaamisen hyödyt:

  • Nykyisen tiedon hyödyntäminen uudessa järjestelmässä: ERP-projektin yhteydessä voidaan miettiä, mitä nykyistä dataa yrityksesi on tärkeä saada myös uuteen järjestelmään. Esimerkkejä tästä ovat pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmat, kuten asiakaskannattavuus ja tuotekannattavuus, joita on tärkeä hyödyntää myös jatkossa.

  • Uudet mahdollisuudet: Modernin ERP-järjestelmän ja Business Intelligence -järjestelmän avulla voidaan hyödyntää myös kokonaan uusia tietolähteitä datan uudenlaiseen raportointiin ja analysointiin. Esimerkkejä ERP-järjestelmän ulkopuolisista lähteistä ovat tuotannon järjestelmistä haettavat tiedot, kuten hitsauslaitteiden käyttöaika ja sauman laatu, tai tiedot pörssikursseista tai raaka-aineiden hinnoista. Muita lähteitä voivat olla myös vaikkapa omat erilliset CRM- tai HR-järjestelmät.

  • Liiketoiminnan laajentaminen: Ulkopuolisen datan hyödyntäminen osana yrityksesi omaa dataa voi mahdollistaa liiketoimintasi laajentamisen tai luoda kokonaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Laita ERP:n ja tiedolla johtamisen Roadmap kuntoon Fellowmindin kanssa

Tiedolla johtamisen näkökulma on hyvä ottaa mukaan, kun yrityksessäsi mietitään liiketoiminnan kehittämistä ja digitalisoimista sekä suunnitellaan toiminnanohjausjärjestelmähanketta. Tulevaisuuteen katsovan Roadmapin (tiekartan) rakentaminen yrityksesi liiketoiminnan tavoitteista ja tarpeista ja niitä tukevien liiketoimintaratkaisuiden tilanteesta ja kehityksestä antavat selkeän kuvan kokonaisuudesta. Fellowmind asiantuntevana kumppanina pystyy tukemaan yritystäsi kattavan Roadmapin rakentamisessa.

Kun tulevaisuuden visio on selkeä, on se helpompi pilkkoa osiin ja vaiheistaa, jotta visio saavutetaan halutussa aikataulussa. Kun Roadmapissa on huomioitu sekä tiedolla johtamisen että ERP-järjestelmän kehittäminen ja vaiheet, saadaan selkeä kokonaiskuva siitä, mitä ERP- ja Business Intelligence -järjestelmät voivat tuoda yrityksesi tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Roadmap antaa yrityksellesi yhdenmukaisen kuvan kokonaisuudesta ja mahdollistaa siten laajemmat kokonaishyödyt.

Roadmap auttaa yritystäsi kirkastamaan myös tämän hetkiset tarpeet ja valmiudet vaikkapa tekoälyn ja koneälyn (AI/ML) käyttöön. Tärkeää on miettiä, saadaanko yrityksesi datasta kaikki hyöty ja potentiaali irti ja voitaisiinko dataa kenties hyödyntää vieläkin tehokkaammin mm. uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi asiakkaillesi. Voisitko esimerkiksi tarjota asiakkaillesi benchmark-dataa, jolla he voisivat tarkastella omaa liiketoimintaansa suhteessa muihin?

Roadmapin avulla varmistetaan, että yrityksesi etenee systemaattisesti kohti tiedon parasta mahdollista hyödyntämistä liiketoiminnan menestystekijänä.

Asiantuntevan kumppanin hyödyt:

  • Kokonaisuuden hahmottaminen: Asiantunteva kumppani auttaa yritystäsi tiedolla johtamisen tuomisessa mukaan ERP-hankkeeseen. Yhdessä kumppanin kanssa luodun Roadmapin avulla yrityksesi tunnistaa tämänhetkiset ja tulevaisuuden haasteet ja tarpeet.

  • ERP:n tietojen joustava yhdistely: Kun suunnittelussa on huomioitu eri liiketoimintayksiköiden tarpeet ja visio, on ERP- ja Business Intelligence -järjestelmien avulla mahdollista tuoda täsmällinen ja tarvittava tieto jokaisen saataville. Näin ERP:n tietoja voidaan hyödyntää yrityksessäsi aiempaa paremmin.

  • ERP:n käyttöaste näkyviin: Business Intelligence -järjestelmää hyödyntäen päästään näkemään, käyttääkö henkilöstö toiminnanohjausjärjestelmää oikein tai parhaalla tavalla päivittäisessä työssään. Hallitun tiedolla johtamisen avulla datan hyödyntämistä tehostetaan vaihe vaiheelta paremmaksi.

Ota yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä, kun haluat uusia toiminnanohjausjärjestelmäsi ja hyödyntää dataa paremmin yrityksessäsi. Moderni ERP on innovatiivinen ja ketterä kokonaisuus, johon pilviympäristö ja nykyteknologia tuovat joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia kilpailuedun rakentamiseen. Pilvipohjaiseen ERP:hen siirtyminen on ketterää valmiilla toimintamallillamme. Myös monet Business Intelligence -ratkaisut ovat pilvipohjaisia palveluja, ja samassa ympäristössä toimiminen tuo helppoutta ja joustavuutta datan hallintaan. 

Pasi Pakarinen

Business Lead, Data

Pasi työskentelee Fellowmind Finlandilla datan ja analytiikan parissa. Hän auttaa asiakasyrityksiämme hyödyntämään tiedolla johtamisen ratkaisuja sekä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.

Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella Pasin kanssa lisää Microsoft Fabricista tai muista ratkaisuista dataan ja analytiikkaan liittyen: pasi.pakarinen@fellowmind.fi