Maksimoi sovelluske­hi­tyk­sen hyödyt design sprintin avulla

Onnistunut sovelluskehitysprojekti alkaa liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeiden ymmärryksestä ja mahdollisuuksien kartoituksesta. Fellowmind Finlandin Design Sprint auttaa alkuun organisaatiosi tarpeet huomioivassa sovelluskehityksessä.

fellowmind-maksimoi-sovelluskehityksen-hyodyt-design-sprintin-avulla.jpg

Fellowmind Finlandin Design Sprintin avulla varmistat ratkaisuideasi toimivuuden ja saat selkeän kokonaiskuvan tulevasta projektista, projektin kestosta ja kustannuksista ennen sitoutumista varsinaiseen sovelluskehitykseen. Onnistunut sovelluskehitysprojekti alkaa liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeiden ymmärryksestä ja mahdollisuuksien kartoituksesta. Autamme alkuun organisaatiosi tarpeet huomioivassa sovelluskehityksessä.

 

Design Sprintin hyödyt organisaa­tiol­le­si

Yrityksesi yksilölliset tarpeet huomioivan sovellusratkaisun toteuttaminen luo organisaatiollesi merkittävää kilpailuetua ja lisähyötyä, kun sovellusta suunnitellessa hyvä ymmärrys liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeista on selvillä. Hyvin toteutettu Desing Sprint osana sovelluskehitystä maksaa itsensä takaisin merkittävänä lisäarvona liiketoiminnallesi. Tässä listattuna suurimpia hyötyjä, joita Design Sprint yrityksellesi tarjoaa.

 • Sprintti konkretisoi idean tuotemaiseksi ratkaisuksi. Laajemman sovelluskehitysprojektin hankinta on paljon helpompaa, kun tiedät, mitä olet ostamassa. Design Sprintin avulla saat konkretisoitua ylätason liiketoimintaidean konkreettiseksi sovellusratkaisuksi, jolla on selkeät ominaisuudet ja toimintalogiikka.

 • Suunnittelu perustuu ymmärrykseen oletusten sijaan. Oletukset ja arvailut heitetään romukoppaan ja kaikki suunnittelutyö perustuu tukimuksen kautta muodostettuun ymmärrykseen ja todellisiin tarpeisiin. Näin varmistamme, että olemme ratkaisemassa oikeaa ongelmaa oikealla ratkaisulla.

 • Ulkopuolisen on helpompi saada totuus selville. Kun ulkopuolinen osapuoli hoitaa tutkimuksen, saadaan liiketoiminnasta realistisempi kuva. Usein ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella saadaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden kannalta paremmin tärkeitä asioita selville.

 • Keventää käyttöönottoprosessia ja koulutustarpeita. Koska otamme käyttäjät mukaan jo sovelluksen suunnitteluvaiheeseen, tulee ratkaisun käyttöönotto olemaan huomattavasti kevyempi. Kun ratkaisu tulee jo ensimmäisenä käyttöpäivänä vastaamaan käyttäjien tarpeita, välttyy organisaatiosi kalliimmilta korjausmuutoksilta myöhemmin.

 • Tehostaa järjestelmän toteutusta. Sovelluksen toteutus tulee olemaan huomattavasti tehokkaampaa, kun kehittäjillä on selkeä ymmärrys tarpeesta, johon ratkaisu tehdään, sekä kuvaus toiminnallisuudesta, jolla tarve ratkaistaan. Lopullisen toteutuksen laatu paranee merkittävästi, kun ymmärrys käyttäjien tarpeista on dokumentoitu hyvin ja tieto tarpeista on kehittäjien saatavilla.

fellowmind-design-sprint-vaiheet_2.jpg

Fellowmind Finlandin Design Sprint on tyypillisesti muutaman viikon pituinen ketterä projekti, mikä sisältää tutkimuksen ja ratkaisun konseptoinnin lisäksi myös ratkaisun alustavan prototyypin suunnittelun ja toteutussuunnitelman laatimisen. Design Sprintin tärkein tavoite on liiketoiminnan sovelluskehitysidean validointi ja tulevan ratkaisun konkretisointi.

Design Sprint koostuu neljästä erillisestä vaiheesta, jotka on kuvattu tarkemmin alla. Sprintti on mukautettavissa erikokoisten sovelluskehitysaihioiden konseptointiin.

1. Liiketoi­min­nan visio: Mitä halutaan saavuttaa?

Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi organisaatiosi liiketoiminnan lähtötilanne, alustavat tarpeet sovellusratkaisulle, tavoitteet sekä käyttäjäryhmät. Tämän vaiheen aikana etsitään vastaus seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä ratkaisulla halutaan saavuttaa?

 • Miksi ratkaisu on tarpeellinen?

 • Ketkä ratkaisua tulevat käyttämään?

 • Mikä ratkaisun oletettu toiminnallisuus on?

 • Mitkä sidosryhmät ratkaisun suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

 • Paljonko projektiin on käytettävissä aikaa ja rahaa?

Lähtötietojen pohjalta luomme konkreettisen kuvan organisaatiosi liiketoiminnan visiosta sekä raamit kehitysprojektille. Näin varmistamme, että suunnittelemamme ratkaisu tukee selkeästi liiketoimintasi tarpeita ja tavoitteita.

2. Tutkimus & palvelun konseptointi: Ei arvailua ja oletuksia vaan tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvaa suunnittelua

Tutkimusvaiheessa syvennymme ensiksi yrityksesi liiketoimintaan ja sen haasteisiin sidosryhmä- ja käyttäjähaastattelujen sekä kenttävierailujen avulla. Haastatteluiden ja vierailuiden avulla saamme kattavan kokonaiskuvan yrityksesi prosesseista, käyttäjistä ja heidän tarpeistaan sekä nykyisistä järjestelmistä ja niihin liittyvistä haasteista.

Tutkimme yrityksesi nykytilaa ja kartoitamme haasteita seuraavilla tutkimusmenetelmillä:

 • Kontekstuaaliset käyttäjä- ja sidosryhmähaastattelut syventävät ymmärrystämme niin liiketoiminnan kuin käyttäjienkin todellisista haasteista.

 • Kentällä tehtyjen havaintojen peilaus liiketoiminnan oletuksiin auttaa meitä ymmärtämään, vastaako liiketoiminnan käsitys tarpeista samaa kuin mitä tutkimuksiimme perustuvat havainnot osoittavat.

 • Kilpailijoiden ja kilpailevien ratkaisujen kartoitus selkeyttää, mitä valmiita tuoteratkaisuja löydettyihin haasteisiin on jo olemassa ja onko räätäliratkaisuna tehtävällä sovelluskehityksellä oikeasti saavutettavissa lisäarvoa organisaatiollesi.

Tutkimusvaiheen jälkeen esittelemme tutkimuslöydöksemme projektiryhmälle ja siirrymme konseptoimaan palvelua.

Palvelun konseptoinnin tavoitteena on muotoilla ratkaisun toiminnal­li­suus palvelemaan mahdolli­sim­man hyvin niin liiketoi­min­taa, käyttäjiä kuin muitakin organisaa­tio­si sidosryhmiä.

Palvelun konsepti muodostuu organisaatiosi liiketoimintojen ja asiantuntijoidemme yhteisissä työpajoissa hyödyntäen tutkimuksessa esille tulleita havaintoja, haasteita ja päätelmiä. Tässä vaiheessa on myös hyvä tarkastella havaittuja liiketoimintaympäristön kehitysmahdollisuuksia organisaatiossasi.

Tutkimustiedon ja yhteisien työpajojen pohjalta kirjoitettu kehityssuunnitelma auttaa, kun alustavaa ratkaisuideaa muotoillaan parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tutkimus ja palvelun konseptointi -vaiheen avulla priorisoimme ratkaisun toiminnallisuudet ja valitsemme tärkeimmät aihiot, joiden osalta palvelukonseptia lähdetään kirkastamaan ja jatkojalostamaan seuraavassa Palvelun konkretisointi -vaiheessa.

3. Palvelun konkreti­soin­ti: idea prototyypiksi

fellowmin-karttamoduuli.jpg

Aloitamme palvelu- ja sovelluskonseptin konkretisoimisen piirtämällä käyttäjäpolkuja ja päänäkymiä auki. Ketterä prosessi varmistaa, että organisaatiosi pääsee vahvasti vaikuttamaan lopputulokseen heti alkuvaiheessa. Design-vaiheessa prototyyppiä voidaan testata loppukäyttäjillä, jolloin saadaan varmistus ratkaisun soveltuvuudesta ja mahdolliset ongelmakohdat on mahdollista korjata saman tien. Tämän vaiheen lopputuloksena organisaatiosi saa kuvapohjaisen prototyypin tulevasta sovellusratkaisusta. Prototyyppi luo selkeän kokonaiskuvan lopullisen ratkaisun käyttökokemuksesta ja toiminnallisuudesta.

Palvelun konkretisointi -vaihe yhteenvetona:

 • Prototyypin rakentaminen: Piirrämme kuvatut toiminnallisuudet auki klikkailtavaksi käyttöliittymäksi ja iteroimme sitä yhdessä liiketoimintojesi ja sovelluksen loppukäyttäjien kanssa.

 • Käyttäjätestaus: Testaamme sovelluksen prototyypin käyttäjätestauksessa, joilla saadaan varmuus toimivuudesta käyttäjien perspektiivistä.

 • Kehitystoimenpiteet palautteen pohjalta: Toteutamme muutokset prototyyppiin käyttäjätestauksen ja palautteen pohjalta.

 

4. Toteutussuun­ni­tel­ma ja arkkitehtuuri määrittävät projektin aikataulun ja kustannukset selkeäksi kokonaisuu­dek­si

 
Fellowmind+project+plan01.jpg

Palvelun konkretisointi -vaiheessa toteutetun prototyypin pohjalta tehdään sovelluksen tekninen määrittely, jonka avulla konkretisoimme järjestelmätoteutuksen arkkitehtuurin, aikataulun, työmäärät ja vastuut selkeäksi projektikokonaisuudeksi. Toteutussuunnitelman pohjalta yrityksesi saa ymmärryksen mahdollisen tulevan sovelluskehityshankkeen tarkemmasta sisällöstä, muodostuvista kustannuksista ja kestosta.

Visio sovellusrat­kai­su­si Fellowmind Finlandin Design Sprint -palvelun avulla

Oletko valmis visioimaan sovellusratkaisusi yhdessä Fellowmindin asiantuntijoiden kanssa? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää lähestymistavastamme ja sparraamme sen juuri teidän yrityksen aihioon sopivaksi, oli kyseessä sitten isompi tai pienempi kokonaisuus. Ole yhteydessä myös muihin sovelluskehitykseen, palvelumuotoiluun tai UX-suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Juho Röyhy

Juho työskentelee Fellowmind Finlandilla UX-suunnitteluun, palvelumuotoiluun ja käytettävyyteen liittyvien kysymysten parissa. Juho vastaa ratkaisuidemme helppokäyttöisyydestä ja varmistaa, että kehittämämme sovellusratkaisut tukevat niin liiketoiminnan kuin käyttäjienkin todellisia tarpeita. Ole yhteydessä: juho.royhy@fellowmind.fi